Tag Archives: Finansijski izvještaji

Ulcinjska rivijera u gubitku 709 hiljada eura

Ho­tel­sko-tu­ri­stič­ko pred­u­ze­će Ul­cinj­ska ri­vi­je­ra za­vr­ši­lo je pr­vu po­lo­vi­nu go­di­ne sa gu­bit­kom od 709,5 hi­lja­da eura, što je oko 1,9 od­sto ma­nje ne­go u istom pe­ri­o­du pro­šle go­di­ne. Pri­ho­di kom­pa­ni­je su na kra­ju juna iz­no­si­li 309,9 hi­lja­da eura, što je sma­nje­nje od 45,3 od­sto u od­no­su na upo­red­ni pe­ri­od.

Nastavi čitanje