Tag Archives: Eurofond

Počela u istraga HSBC-u

Švajcarski tužioci pretresli su danas prostorije lokalne podružnice HSBC, pošto su otvorili istragu zbog pranja novca. Istraga je uslijedila posle izvještaja da je ta banka pomogla da se utaje milioni dolara za trgovce drogom i oružjem i bogataše.

Nastavi čitanje

Eurofond: Akcionari odlaze i traže 5 miliona

Vlasnici Zatvorenog investicionog fonda (ZIF) Eurofond danas će u hotelu „Grand” na Cetinju u podne odlučivati o predloženom programu razvoja fonda. Prema nezvaničnim informacijama „Vijesti”, vlasnici oko 14-15 odsto akcija prijavili su se da će glasati protiv plana i zahtijevati da im se, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, …

Nastavi čitanje

Prva banka izgubila spor od Eurofonda

Apelacioni sud odbio je žalbu Prve banke i potvrdio drugu presudu Privrednog suda, kojom je odbijena tužba protiv Eurofonda. Banka je tražila da, prema protokolu iz 2009. godine, zaključi ugovore o kreditu i o kupoprodaji nepokretnosti i na taj način pristupi vraćanju kredita za nekoliko fizičkih lica kojima je fond …

Nastavi čitanje

Eurofond od države traži pravo svojine nad Solanom ili 200 miliona!

Ro­či­šte po tu­žbi So­la­ne, vla­sni­štvo Euro­fon­da, ko­jim upra­vlja­ju li­ca bli­ska bi­zni­sme­nu Ve­se­li­nu Ba­ro­vi­ću sa dr­ža­vom Cr­nom Go­rom od­lo­že­no je za 1. ok­to­bar. Tu­žbe­nim za­htje­vom se tra­ži da se vla­sni­ku pri­zna pra­vo svo­ji­ne, od­no­sno vla­sni­štvo umje­sto pra­va ko­ri­šće­nja u obi­mu 1/1 nad 15 mi­li­o­na kva­dra­ta, od­no­sno kom­plet­nom ze­mlji­štu So­la­ne. Vri­jed­nost tu­žbe­nog …

Nastavi čitanje

Eurofond u Bečićima gradi zgradu

Fond Eurofond namjerava da gradi stambenu zgradu u bečićkom naselju Boreti, na mjestu kuće koja je pod hipotekom Prve banke. Investicioni fond, kojim upravljaju ljudi povezani sa biznismenom Veselinom Barovićem, dobio je urbanističko-tehničke uslove od Opštine za izradu projektne dokumentacije za stambenu zgradu. Na parceli  od 728 kvadrata je moguće …

Nastavi čitanje

Eurofond prodaje hotel Grand

Odbor direktora kompanije Izbor iz Bara, koja je u programiranom stečaju od avgusta 2010. godipe, oglasio je parcijalnu prodaju kompletne imovine preduzeća. Na prodaju se zbog toga našao hotel Grand na Cetinju, ukupne površine od 18 hiljada kvadrata, kao i Gradska kafana, koja je jedno od najstarijih i najomiljenijih mjesta …

Nastavi čitanje

Rada i Solana bez koncesije

olana Bajo Sekulić i Bjelasica Rada, kojom upravlja Eurofond, nemaju koncesiju za eksploataciju soli, odnosno mineralne vode, konstatovala je Vlada u informaciji o statusu tih ugovora o koncesiji. Prema njihovim navodima, Solana, kojoj je u decembru 2011. godine oduzeta koncesija, nema pravo ni da učestvuju na javnom nadmetanju za davanje …

Nastavi čitanje