Tag Archives: EPCG duguje porez

Državne kompanije i dalje troše novac mimo tendera, Elektroprivreda prednjači

Pred­u­ze­ća u ko­ji­ma je dr­ža­va osni­vač, njih 15, pri­ja­vi­lo je Upra­vi za jav­ne na­bav­ke da su to­kom 2015. go­di­ne po­tro­ši­li 2.844.303 eura za na­bav­ku ro­be i uslu­ga bez ras­pi­si­va­nja ten­de­ra. Naj­ve­ću po­tro­šnju sred­sta­va bez po­kre­ta­nja tender­ske pro­ce­du­re ima­la je Elek­tro­pri­vre­da Cr­ne Go­re (EPCG) i to u iz­no­su od 1.541.569 eura.

Nastavi čitanje

Zbog duga od sedam miliona ugrožen energetski sistem

Sukob mišljenja između Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) i Elektroprivrede kulminirao je tužbom pred Privrednim sudom. CGES od EPCG potražuje sedam miliona eura za korišćenje prenosne mreže u 2014. godini, a svako odugovlačenje uplate, kako tvrde iz ove kompanije, dovodi u pitanje pouzdanost i funkcionisanje elektroenergetskog sistema.

Nastavi čitanje

Od EPCG traže 1,65 miliona

Crnogorski elektroprenosni sistem tužio je Elektroprivredu zbog 1,65 miliona eura, a potraživanje se odnosi na januar i februar, tokom kojih je EPCG koristila prenosne kapacitete CGES-a za izvoz električne energije. CGES, u kom je predsjednik odbora direktora Dragan Laketić, tužbu temelji u odluci RAE, koja je donijeta u martu 2013. …

Nastavi čitanje

Prijave protiv dva člana Borda EPCG

Predsjednik i član Borda direktora Elektroprivrede Crne Gore Srđan Kovačević i Nikola Martinović krše Zakon o sprečavanju sukoba interesa, jer nijesu dostavili izvještaj o imovini i prihodima, zbog čega su protiv njih pokrenuti prekršajni postupci. To je utvrdila Komisija za sprečavanje sukoba interesa, prenose Vijesti. Odluke da Kovačević i Martinović …

Nastavi čitanje