Tag Archives: EIB – Evropska Investiciona Banka

Zaključena rasprava između Solane i države: Odluka o 200 miliona eura za mjesec dana

Ras­pra­va u spo­ru iz­me­đu So­la­ne, či­ji je vla­snik Euro­fond, i dr­ža­ve za­klju­če­na je ju­če u Pri­vred­nom su­du. Na ju­če­ra­šnjem ro­či­štu, pu­no­moć­nik So­la­ne Mi­lan Vu­jo­še­vić, po­vu­kao je dio tu­žbe­nog za­htje­va ko­ji se od­no­si na 25 hi­lja­da kva­dra­ta ze­mlji­šta uz pri­vred­nu zgra­du. So­la­na tu­žbom tra­ži da joj se pri­zna pra­vo svo­ji­ne nad …

Nastavi čitanje