Tag Archives: Daido metal

Jugopetrol: Akcionari dijele šest miliona

Odbor direktora naftne kompanije Jugopetrol, kojim većinski gazduje grčka grupacija Helenik, predložio je da se akcionarima ove kompanije kroz dvije dividende, tokom ove godine, iz neraspoređene dobiti isplati ukupno šest miliona eura, pišu Vijesti. Svim akcionarima ove godine u bruto iznosu trebalo bi iz Jugopetrola da bude isplaćeno po akciji …

Nastavi čitanje

Daido metal u plusu 310 hiljada eura

Ko­tor­ska kom­pa­ni­ja Da­i­do me­tal ostva­ri­la je u pr­voj po­lo­vi­ni go­di­ne ne­to do­bit od 310,2 hi­lja­de eura, što je 1,8 pu­ta vi­še ne­go u istom pe­ri­o­du pro­šle go­di­ne. Po­slov­ni pri­ho­di pred­u­ze­ća na kra­ju ju­na po­ra­sli su 18,9 od­sto na 4,9 mi­li­o­na, dok su se po­slov­ni ras­ho­di na kra­ju dru­gog kvar­ta­la po­ve­ća­li …

Nastavi čitanje

Daido metal milion u plusu

Kotorska kompanija Daido metal završila je prošlu godinu sa neto profitom od 1,05 miliona eura, za razliku od 2011. kada je zabilježen gubitak od 1,33 miliona. Prema izvještaju o poslovanju, objavljenom na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti, poslovni prihodi preduzeća na kraju decembra su dostigli 9,9 miliona eura, što …

Nastavi čitanje

Daido Metal: Profitirali 677 hiljada

Kotorska kompanija Daido metal završila je treći kvartal sa neto profitom od 677,4 hiljade eura, za razliku od istog perioda prošle godine, kada je zabilježen gubitak od 847,39 hiljada, pokazuje izvještaj o poslovanju objavljen na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti. Poslovni prihod preduzeća na kraju septembra bio je 7,15 …

Nastavi čitanje

Daido metal: Profit od skoro 400 hiljada eura

Kotorska kompanija Daido metal završila je prvu polovinu godine sa neto profitom od 398,9 hiljada eura, za razliku od istog perioda prošle godine kada je kompanija bila u gubitku od 383,7 hiljada, prema izvještaju o poslovanju objavljenom na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti. Poslovni prihodi preduzeća na kraju juna …

Nastavi čitanje