Tag Archives: Cijepanje EPCG

Država nema obavezu da preuzme EPCG ako Italijani odu

Ukoliko dođe do raskida privatizacionog ugovora u Elektroprivredi i Rudniku uglja i država postane vlasnik akcija kompanije A2A, ona ne bi bila dužna da preuzme preostale akcije tih kompanija, kazao je predstavnik Komisije za hartije od vrijednosti Draško Malbaški, komentarišući rješenja iz Prijedloga izmjena i dopuna zakona o preuzimanju akcionarskih …

Nastavi čitanje

Direktori A2A danas u Podgorici

Predstavnici italijanske kompanije A2A dolaze danas na pregovore sa Vladom, koja ih je pred Novu godinu obavijestila da je 15. decembra istekao aneks ugovora o menadžmentu. Izvjesno je, kako je rečeno Pobjedi, da nema dogovora o produžetku ugovornih odnosa između A2A i Vlade na ovim pregovorima, tako da je ostalo otvoreno …

Nastavi čitanje

“Ne sprema se prodaja EPCG”

Elektroprivreda Crne Gore ostaje u većinskom državnom vlasništvu, ne sprema se prodaja, rekao je potpredsjednik Vlade Vujica Lazović. Time je odgovorio na najave iz Srbije i Hrvatske da njihova elektroenergetska preduzeća namjeravaju da preuzmu EPCG, u kojoj država sada ima 57 odsto akcija.

Nastavi čitanje

Istraga tužilaštva o prodaji EPCG

Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala Državnog tužilaštva postupajući po prijavi Udruženja manjinskih akcionara Elektroprivrede, zatražilo je od njihovog predsjednika Vasilija Miličkovića da im dostavi dodatnu dokumentaciju o sumnjama za korupciju u postupku dokapitalizacije EPCG, koju je sprovela italijanska A2A 2009. godine.

Nastavi čitanje

O privatizaciji EPCG u drugom kvartalu

Skupštinska Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije usvojila je danas plan rada za ovu godinu, prema kojem će se, između ostalih, razmatrati prodaja Elektroprivrede Crne Gore (EPCG). Prema tom planu, u prvom kvartalu ove godine razmatraće se privatizacija Jadranskog brodogradilišta Bijela, a u drugom EPCG i PKB Herceg Novi.

Nastavi čitanje

Zbog duga od sedam miliona ugrožen energetski sistem

Sukob mišljenja između Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) i Elektroprivrede kulminirao je tužbom pred Privrednim sudom. CGES od EPCG potražuje sedam miliona eura za korišćenje prenosne mreže u 2014. godini, a svako odugovlačenje uplate, kako tvrde iz ove kompanije, dovodi u pitanje pouzdanost i funkcionisanje elektroenergetskog sistema.

Nastavi čitanje

Kontrolno saslušanje zbog EPCG do 5. novembra

Odbor za antikorupciju, kojem predsjedava Predrag Bulatović (DF), održaće kontrolno saslušanje ministara ekonomije i finansija Vladimira Kavarića i Radoja Žugića, kao i direktora Direkcije zajavne nabavke Mersada Mujevića do 20. oktobra, odnosno najkasnije do 5. novembra, piše Dan. Kavarić, Žugić i Mujević biće saslušani zbog 15 miliona eura koje je …

Nastavi čitanje

Evropa dijeli EPCG na tri preduzeća

Sa­stav­ni dje­lo­vi Elek­tro­pri­vre­de, FC Di­stri­bu­ci­ja, FC Pro­iz­vod­nja i FC Snab­di­je­va­nje, mo­ra­ju bi­ti po­di­je­lje­ni i funk­ci­o­nal­no i prav­no raz­dvo­je­ni do 1. ja­nu­a­ra na­red­ne go­di­ne, po­ru­čio je di­rek­tor se­kre­ta­ri­ja­ta Ener­get­ske za­jed­ni­ce Ja­nez Ko­pač. – Te cje­li­ne ne smi­ju bi­ti pod nad­zo­rom istog or­ga­na. Na pri­mjer, FC Pro­iz­vod­nja će bi­ti pod nad­zo­rom Mi­ni­star­stva …

Nastavi čitanje

Prijave protiv dva člana Borda EPCG

Predsjednik i član Borda direktora Elektroprivrede Crne Gore Srđan Kovačević i Nikola Martinović krše Zakon o sprečavanju sukoba interesa, jer nijesu dostavili izvještaj o imovini i prihodima, zbog čega su protiv njih pokrenuti prekršajni postupci. To je utvrdila Komisija za sprečavanje sukoba interesa, prenose Vijesti. Odluke da Kovačević i Martinović …

Nastavi čitanje