Tag Archives: Aco Đukanović

Rudnik uglja: Skup­šti­nu od­la­ga­li osam pu­ta

Ma­njin­ski ak­ci­o­na­ri plje­valj­skog Rud­ni­ka uglja sum­nja­ju da se skup­šti­na ak­ci­o­na­ra upor­no od­la­že zbog re­vi­zor­skog iz­vje­šta­ja za 2011. go­di­nu, u ko­jem je iz­vr­še­na ko­rek­ci­ja fi­nan­sij­skog iz­vje­šta­ju iz 2010. go­di­ne i ne­ras­po­re­đe­na do­bit uma­nje­na za 3,044 mi­li­o­na eura. Iz­vje­štaj je pot­pi­sao re­vi­zor re­vi­zor­ske ku­će De­lo­it iz Pod­go­ri­ce Žar­ko Mi­o­nić, ko­ji je na­veo …

Nastavi čitanje

Prva Banka preuzela imovinu Barovića u Kolašinu

Prva banka Aca Đukanovića odlučila je da preuzme zgradu bivšeg šumskog preduzeća Kolašin u centru grada od Izbora Bar Veselina Barovića, zbog kreditnog duga od 786 hiljada eura. U katastru je zabilješka obavještenja o vansudskoj prodaji te nekretnine u korist Prve banke. Zemljište i zgrada se, prema podacima iz katastra, …

Nastavi čitanje

Odložena skupština akcionara Runika uglja Pljevlja

Zbog nedostatka kvoruma Skuština akcionara pljevaljskog Rudnika uglja juče je odložena, a nova će biti održana najkasnije za tridesetak dana, saopšteno je juče iz te kompanije. Skupštini su juče prisustvovali samo mali akcionari, a pozivu se nijesu odazvali predstavnici italijanske kompanije A2A, koja je najveći akcionar u RU, kao ni …

Nastavi čitanje