CRNA GORA

Plavi horizonti: Sezona prolazi, a Katari Diar ne dolazi

Dok je pla­ža na Pla­vim ho­ri­zon­ti­ma dup­ke pu­na, gra­di­li­šte na ko­me je pla­ni­ra­na iz­grad­nja tu­ri­stič­kog kom­plek­sa vri­jed­nog 250 mi­li­o­na eura ne­ma ni u na­ja­vi, piše DAN. Ka­tar­ska kom­pa­ni­ja Ka­ta­ri di­jar je pri­je šest go­di­na pot­pi­sa­la sa Vla­dom ugo­vor o iz­gra­di mul­ti­funk­ci­o­nal­nog kom­plek­sa na Pla­vim ho­ri­zon­ti­ma i dan-da­nas se o tom …

Nastavi čitanje

Ekstreman rast duga: Željezničke kompanije za poreze duguju 8 miliona eura

Že­lje­znič­ke kom­pa­ni­je – Že­lje­znič­ka in­fra­struk­tu­ra, Že­lje­znič­ki pre­voz i Odr­ža­va­nje že­lje­znič­kih vo­znih sred­sta­va uve­ća­le su po­re­ski dug u pe­ri­o­du od pet go­di­na čak 14 pu­ta. Na­i­me, ta tri pred­u­ze­ća tre­nut­no za po­re­ze dr­ža­vi du­gu­ju sko­ro 8,1 mi­li­o­n, što je za 14,3 pu­ta vi­še u od­no­su na 2010. go­di­nu, ka­da je nji­hov …

Nastavi čitanje