CRNA GORA

Vlada usvojila akt o koncesijama za Brodogradilište Bijela

Vla­da je usvo­ji­la kon­ce­si­o­ni akt za do­dje­lu kon­ce­si­je za pri­vred­no ko­ri­šće­nje bro­do­gra­di­li­šne lu­ke u Bi­je­loj, pre­ma ko­jem će bu­du­ći kon­ce­si­o­nar pla­ća­ti 123,3 hi­lja­de eura fik­snu go­di­šnju na­kna­du za ko­ri­šće­nje kon­ce­si­o­nog pod­ruč­ja. Va­ri­ja­bil­na će iz­no­si­ti mi­ni­mum 150 do 250 hi­lja­da eura. Pre­ma po­da­ci­ma iz ka­ta­stra, u pi­ta­nju je imo­vi­na ko­ju je …

Nastavi čitanje

EU zabranjuje Vladi da utiče na CBCG

Predlog Centralne banke da sama, bez prethodne saglasnosti Vlade, uvodi zaštitne mjere ukoliko kretanje kapitala ozbiljno ugrozi ili prijeti da ugrozi monetarnu politiku ili finansijsko stanje Crne Gore je ispunjavanje jedne od preporuka EU saopštili su Pobjedi iz Ministarstva finansija u odgovoru na pitanje da lije za ovaj Vladin resor …

Nastavi čitanje