CRNA GORA

Plavi horizonti: Sezona prolazi, a Katari Diar ne dolazi

Dok je pla­ža na Pla­vim ho­ri­zon­ti­ma dup­ke pu­na, gra­di­li­šte na ko­me je pla­ni­ra­na iz­grad­nja tu­ri­stič­kog kom­plek­sa vri­jed­nog 250 mi­li­o­na eura ne­ma ni u na­ja­vi, piše DAN. Ka­tar­ska kom­pa­ni­ja Ka­ta­ri di­jar je pri­je šest go­di­na pot­pi­sa­la sa Vla­dom ugo­vor o iz­gra­di mul­ti­funk­ci­o­nal­nog kom­plek­sa na Pla­vim ho­ri­zon­ti­ma i dan-da­nas se o tom …

Nastavi čitanje

Ekstreman rast duga: Željezničke kompanije za poreze duguju 8 miliona eura

Že­lje­znič­ke kom­pa­ni­je – Že­lje­znič­ka in­fra­struk­tu­ra, Že­lje­znič­ki pre­voz i Odr­ža­va­nje že­lje­znič­kih vo­znih sred­sta­va uve­ća­le su po­re­ski dug u pe­ri­o­du od pet go­di­na čak 14 pu­ta. Na­i­me, ta tri pred­u­ze­ća tre­nut­no za po­re­ze dr­ža­vi du­gu­ju sko­ro 8,1 mi­li­o­n, što je za 14,3 pu­ta vi­še u od­no­su na 2010. go­di­nu, ka­da je nji­hov …

Nastavi čitanje

Orascom Development dovodi hotelski brend The Chedi u Crnu Goru

Podružnica švajcarske kompanije Orascom Development Holding AG (ODH), kompanija Luštica Development AD, koja gradi novi turistički grad Luštica Bay na crnogorskoj obali, potpisala je ugovor sa renomiranim svjetskim luksuznim hotelskim brendom The Chedi (Čedi) i upravljaće hotelom na spektakularnoj centralnoj poziciji šetališta Luštica Bay marine sa koje se pruža zadivljujući …

Nastavi čitanje