CRNA GORA

Vlada ne može da naplati garanciju za petrovački “AS”, Rusi tvrde da Vlada hoće da im preotme hotel

Ru­ska Sber­ban­ka od­bi­la je da is­pla­ti ga­ran­ci­ju od tri mi­li­o­na eura za ho­tel As Mi­ni­star­stvu tu­ri­zma zbog sank­ci­ja ko­je je Cr­na Go­ra uve­la Ru­si­ji, ka­zao je pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra Ne­ge turs, vla­sni­ka ho­te­la u Pe­ra­zić do­lu, De­jan Gar­da­še­vić. Ga­ran­ci­ja od tri mi­li­o­na bi­la je uslov za pot­pi­si­va­nje anek­sa ugo­vo­ra za …

Nastavi čitanje

Montenegroerlajnz u minusu 10,2 miliona

Na­ci­o­nal­ni avio-pre­vo­znik Mon­te­ne­gro­er­lajnz (MA) za­vr­šio je pro­šlu go­di­nu sa re­kord­nim gu­bit­kom od 10,2 mi­li­o­na eura, sa­zna­je „Dan”. Ti­me je uku­pan gu­bi­tak kom­pa­ni­je na dan 31. de­cem­bar pro­šle go­di­ne iz­no­sio 60 mi­li­o­na eura. Gu­bi­tak u 2015. go­di­ni ve­ći je za 700 hi­lja­da u od­no­su na 2014. go­di­nu, ka­da je mi­nus za …

Nastavi čitanje