BANKE

CBCG: Najveći dužnici i dalje Zavala invest i Vektra Montenegro

Najnoviji spisak preduzeća sa blokiranim računima, koji je objavila Centralna banka, nije pretrpio značajnije promjene, tako da najveće dužnike i dalje predvode Zavala invest i VektraMontenegro. Dugovi te dvije kompanije konstantno rastu, tako da Zavala invest trenutno duguje 33,97 miliona EUR, a Vektra Montenegro 23,79 miliona EUR. Dokument sa podacima sa stanjem …

Nastavi čitanje

Slovenačke banke u gubicima i četvrtu uzastopnu godinu

Slovenačkim bankama predstoji četvrta uzastopna godina negativnih poslovnih rezultata, pokazala je prognoza za Novu ljubljansku banku (NLB) i Novu kreditnu banku Maribor (NKBM), koje su najveće u zemlji. Podaci centralne banke Slovenije pokazuju da su domaće banke, poslije neoporezovanog gubitka od 101,2 miliona eura u 2010. i 539,1 miliona eura u …

Nastavi čitanje

NLB bez druge dokapitalizacije u ovoj godini

Nova Ljubljanska banka (NLB) neće izvesti novu dokapitalizaciju u visini 375 miliona eura, odlučeno je u subotu na skupštini dioničara najveće slovenačke banke. Prijedlog uprave da se na taj način “za svaki slučaj” dodatno poveća njena kapitalska adekvatnost povučen je s dnevnog reda. Tome je najviše doprinijela odluka države kao …

Nastavi čitanje

Societe generale Montenegro – novi krediti za pen­zi­o­ne­re do 10.000 eura

So­ciete ge­ne­rale Mon­te­ne­gro ban­ka po­nu­di­la je go­to­vin­ski kre­dit do 10 hi­lja­da eura za pen­zi­o­ne­re bez ži­ra­na­ta uz pro­du­žen rok ot­pla­te do osam go­di­na i obez­bje­đe­nje po­li­som ži­vot­nog osi­gu­ra­nja, sa­op­šte­no je iz te ban­ke. – Do­dat­na po­volj­nost je­ste i mo­guć­nost ot­pla­te kre­di­ta do 75 go­di­na sta­ro­sti u mo­men­tu is­pla­te po­sled­nje ra­te …

Nastavi čitanje

U Španiji bez posla ostalo 35 hiljada bankara

Statistički pokazatelji pred kraj godine pokazuju porazne podatke koje je uzrokovala ekonomska kriza u Španiji, a dva najveća sindikata, CCOO i UGT, su saopštila da je od početka krize 2008. do kraja 2012. bez posla ostalo 35.000 bankara. Sindikati predviđaju da će u narednoj godini bez posla ostati 18.500 zaposlenih …

Nastavi čitanje

Ru­ko­vo­di­o­ci CKB-a bra­ni­će se sa slo­bo­de

Če­ti­ri biv­ša čla­na me­nadž­men­ta CKB-a i ak­tu­el­na po­moć­ni­ca di­rek­to­ra za li­kvid­nost te ban­ke su uhap­še­ni zbog osno­va­ne sum­nje da su u pe­ri­o­du od 2005. do 2009. go­di­ne odo­bri­li šest spor­nih kre­di­ta u iz­no­su od oko 5,5 mi­li­o­na eura Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo za zlo­u­po­tre­be ovla­šće­nja u pri­vre­di sum­nji­či i biv­šu ge­ne­ral­nu di­rek­tor­ku …

Nastavi čitanje