BANKE

Societe generale Montenegro – novi krediti za pen­zi­o­ne­re do 10.000 eura

So­ciete ge­ne­rale Mon­te­ne­gro ban­ka po­nu­di­la je go­to­vin­ski kre­dit do 10 hi­lja­da eura za pen­zi­o­ne­re bez ži­ra­na­ta uz pro­du­žen rok ot­pla­te do osam go­di­na i obez­bje­đe­nje po­li­som ži­vot­nog osi­gu­ra­nja, sa­op­šte­no je iz te ban­ke. – Do­dat­na po­volj­nost je­ste i mo­guć­nost ot­pla­te kre­di­ta do 75 go­di­na sta­ro­sti u mo­men­tu is­pla­te po­sled­nje ra­te …

Nastavi čitanje

U Španiji bez posla ostalo 35 hiljada bankara

Statistički pokazatelji pred kraj godine pokazuju porazne podatke koje je uzrokovala ekonomska kriza u Španiji, a dva najveća sindikata, CCOO i UGT, su saopštila da je od početka krize 2008. do kraja 2012. bez posla ostalo 35.000 bankara. Sindikati predviđaju da će u narednoj godini bez posla ostati 18.500 zaposlenih …

Nastavi čitanje

Ru­ko­vo­di­o­ci CKB-a bra­ni­će se sa slo­bo­de

Če­ti­ri biv­ša čla­na me­nadž­men­ta CKB-a i ak­tu­el­na po­moć­ni­ca di­rek­to­ra za li­kvid­nost te ban­ke su uhap­še­ni zbog osno­va­ne sum­nje da su u pe­ri­o­du od 2005. do 2009. go­di­ne odo­bri­li šest spor­nih kre­di­ta u iz­no­su od oko 5,5 mi­li­o­na eura Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo za zlo­u­po­tre­be ovla­šće­nja u pri­vre­di sum­nji­či i biv­šu ge­ne­ral­nu di­rek­tor­ku …

Nastavi čitanje

Erste prodaje podružnicu u Ukrajini

Erste Grupa objavila je da je u četvrtak počela pregovore s vlasnicima Fidobanke, grupom kompanija koje kontroliše Oleksandr Adarich, o prodaji svoje ukrajinske podružnice, Erste bank Ukrajina, za iznos od 83 miliona dolara (oko 63 miliona eura) u gotovini. Odluka je u skladu s težnjom Erste Grupe da se fokusira na …

Nastavi čitanje

MMF podržava EU ka punoj integraciji bankarskog sektora

MMF je pozvao Evropsku uniju da pojača napore za stabilizaciju svog finansijskog sistema putem ubrzanog napretka ka punoj integraciji bankarskog sektora. Taj 27-člani blok se još suočava sa velikim izazovima, uz “nastavljanje bankarske i suverene dužničke krize”, ukazao je Međunarodni monetarni fond i dodao da je neophodno sveobuhvatno rješenje na …

Nastavi čitanje

Nova racija u Dojče banci

Službenici njemačkog tužilaštva pretresli su kancelarije Dojče banke u Frankfurtu drugi put ove sedmice u okviru istrage o navodno lažnim iskazima koje je pod zakletvom dao bivši član upravnog odbora banke. „Banka je i dalje uvjerena da će biti dokazano da su ove optužbe neosnovane“, izjavio je portparol ove finansijske …

Nastavi čitanje

Bivši i sadašnji rukovodioci CKB-a u pritvoru

U Podgorici je jutros počelo privođenje specijalnom tužiocu za organizovani kriminal više lica iz bivšeg i sadašnjeg menadžmena Crnogorske komercijalne banke CKB, rečeno je Pobjedi u Tužilaštvu. Poslije 10 sati tužiocu će biti privedeni svi osim Milke Ljumović koja nije dostupna i van zemlje je”, saopšteno je iz Tužilaštva. Navodno Ljumović je …

Nastavi čitanje