CRNA GORA

CBCG: Depozita više, kredita sve manje

Ukupni depoziti banaka su iznosili 1.954,4 miliona eura na kraju avgusta, što je u odnosu na prethodni mjesec više za 2,0%, a u odnosu na avgust 2011. godine za 3,4% U ročnoj strukturi ukupnih depozita, oročeni depoziti su činili 59,4%, dok su depoziti po viđenju činili 40,6% ukupnih depozita. U …

Nastavi čitanje

CBCG: Kamatne stope bilježe blagi pad

Aktivne kamatne stope Kamatne stope banaka na ukupno odobrene kredite Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa banaka na ukupno odobrene kredite je u avgustu 2012. godine iznosila 8,87%, dok je prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa iznosila 9,54%. Obije stope su ostale nepromijenjene u odnosu na prethodni mjesec.

Nastavi čitanje

Kapital banaka bilježi pad

Bilansna suma banaka je iznosila 2.839,0 miliona eura na kraju avgusta 2012. godine i viša je za 0,2% u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na isti mjesec prethodne godine niža za 2,9%. U strukturi aktive bilansa banaka, najveće učešće ostvarili su neto krediti (62,7%) i novčana sredstva i …

Nastavi čitanje

Povećane likvidnost i obavezna rezerva crnogorskih banaka

Likvidnost banaka Prosječna likvidna sredstva banaka su u avgustu 2012. godine iznosila 418,5 miliona eura  i bila su za 46,5 milion eura ili 12,5% viša nego u prethodnom mjesecu, prije svega zbog uticaja turističke sezone. U avgustu su koeficijenti likvidnost za bankarski sistem u cjelini, na dnevnom i dekadnom nivou bili iznad …

Nastavi čitanje

CBCG i MMF zaključili da treba smanjiti ekstremne prinose

Centralna banka treba da razmotri dalje aktivnosti na preduzimanju privremenih mjera koje se odnose na ograničavanje ekstremno visokih kamatnih stopa jer bi niže aktivne kamatne stope mogle da pokrenu pojedine privredne sektore, dok visoke pasivne kamate imaju elemente nelojalne konkurencije, ocijenjeno je na sastanku guvernera Radoja Žugića sa predstavnicima misije …

Nastavi čitanje

Prva Banka preuzela imovinu Barovića u Kolašinu

Prva banka Aca Đukanovića odlučila je da preuzme zgradu bivšeg šumskog preduzeća Kolašin u centru grada od Izbora Bar Veselina Barovića, zbog kreditnog duga od 786 hiljada eura. U katastru je zabilješka obavještenja o vansudskoj prodaji te nekretnine u korist Prve banke. Zemljište i zgrada se, prema podacima iz katastra, …

Nastavi čitanje

Zakon o Centralnoj banci: CBCG ima pravni osnov da ograniči kamate

Centralna banka, prema članu 4 Zakona o Centralnoj banci, ima pravni osnov da ograniči rast kamata u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema. -Osnovni cilj Centralne banke je podsticanje i očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, uključujući podsticanje i održavanje zdravog bankarskog sistema i sigurnog i efikasnog platnog prometa, Centralna banka ima sva ovlašćenja …

Nastavi čitanje

Preporuka CBCG uzaludna: Banke nijesu smanjile kamate

Komercijalne banke izbjegle su da samoinicijativno smanje kamatne stope, pa će čekati rješenje koje će im predočiti Centralna banka (CBCG). Rok u kome su banke po zahtjevu CBCG morale da snize kamatne stope bio je kraj septembra, nakon čega je trebalo da se održi sastanak kako bi zajedno vidjeli šta …

Nastavi čitanje