CRNA GORA

Bankari vjeruju penzionerima

Udio nenaplaćenih penzionerskih kredita u lošim kreditima koji prelaze 300 miliona eura je zanemarljiv, jer se administrativne zabrane redovno izvršavaju preko Fonda PIO, kazali su Danu iz Udruženja banka. Iz Udruženja su naveli da veliki broj penzionera prima penziju preko banaka i prepoznati su kao najuredniji klijenti.

Nastavi čitanje

Ziraat banka hoće na crnogorsko tržište

Turska Ziraat banka zainteresovana je da počne poslovanje u Crnoj Gori, saopšteno je nakon današnjeg sastanka ministra finansija Radoja Žugića, ambasadora Republike Turske u Crnoj Gori Mehmeta Niyazi Tanilira i direktora turske Ziraat banke u Bosni i Hercegovini Ali Rizu Akbasa. Iz Ministarstva finansija je saopšteno da su sagovornici konstatovali da postoji potencijal za …

Nastavi čitanje

Na euro štednje 94 centa zajma

Ukupno odobreni krediti na kraju novembra prošle godine iznosili su 1,87 milijardi eura, što je 0,4 odsto više nego u oktobru, odnosno 3,7 odsto manje u odnosu na isti period 2011. godine, prema podacima iz biltena Centralne banke Crne Gore. Odnos između kredita i depozita u novembru je pogoršan u …

Nastavi čitanje

U Crnoj Gori reprogramiran svaki osmi kredit

Ukupno restrukturirani krediti na kraju prošle godine iznosili su 312,7 miliona eura, što je činilo 16,79 odsto kreditnog portfolija, iliti da je svaki osmi kredit reprogramiran, kazao je ,,Danu” generalni sekretar Udruženja banaka Mirko Radonjić i dodao da su u odnosu na kraj 2011. restrukturirani krediti povećani za 12,4 odsto.

Nastavi čitanje

IRF objavio konkurs za finansijsku podršku malim i srednjim preduzećima

Investiciono-razvojni fond objavio je konkurs za finansijsku podršku preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima u ovoj godini, koji mogu dobiti kredit od najviše milion eura. Mogućnost finansiranja za investicione projekte je do 50 odsto, pri čemu učešće investitora može biti u postojećim i novim osnovnim i obrtnim sredstvima. Za finansiranje …

Nastavi čitanje

CBCG je pla­ni­ra­la da ušte­di 287 hilja­da eura

Sa­vjet Cen­tral­ne ban­ke Cr­ne Go­re od­lu­čio je da od 1. mar­ta čla­no­vi­ma tog ti­je­la bu­du do­dat­no sni­že­ne na­kna­de de­set od­sto, po­red ra­ni­jeg sma­nje­nja od 33 od­sto, sa­op­šte­no je iz CBCG. – Gu­ver­ner će, sa­gla­sno od­red­ba­ma Ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra CBCG po­seb­nom od­lu­kom utvr­di­ti iz­nos ob­ra­čun­ske vri­jed­no­sti ko­e­fi­ci­jen­ta za za­ra­de, uma­njen za do­dat­nih …

Nastavi čitanje