CRNA GORA

Zaimović: Mora se ubrzati „Podgorički model“ rješavanja loših kredita

Glavni izvršni direktor Hipotekarne banke Esad Zaimović ocijenio je da dugo najavljivani „Podgorički model“ rješavanja loših kredita praktično stao i da, ako se nešto ne preduzme, od tog projekta neće biti ništa. – Nažalost taj postupak ide dosta sporo. Šta može biti razlog zastajanja projekta? Može biti da je to to kompleksan …

Nastavi čitanje

Potrošački krediti – Savremeni život na kredit

Potrošački kredit je sastavni dio savremenog društva koje karakteriše masovna potrošnja, i jedna je od najbitnijih finansijskih usluga u modernim ekonomijama, te kao takav ima veliki broj ekonomskih, socijalnih i pravnih aspekata. Ovaj kredit ima veliko ekonomsko značenje jer omogućava potrošnju stanovništvu iznad njihove mogućnosti, što za osnovni rezultat ima …

Nastavi čitanje

Dalje jačanje saradnje CBCG sa Bankom Njemačke u domenu stručnog usavršavanja

Zamjenik direktora Centra za tehničku saradnju centralnih banaka Banke Njemačke, gospodin Martin Dinkelborg, boravio je u Centralnoj banci Crne Gore u cilju utvrđivanja potreba za saradnjom u 2014. godini. Dugogodišnja uspješna saradnja, koja je protekle godine izdignuta na još viši nivo potpisivanjem Memoranduma o saradnji u domenu usavršavanja kadrova, vrlo je …

Nastavi čitanje

Novosti iz NLB banke

Usluga zamjene PIN-a na svim bankomatima NLB Montenegrobanke NLB Montenegrobanka je svojim korisnicima platnih kartica ponudila jedinstvenu uslugu zamjene PIN/a (Personal Identification Number) na svojim bankomatima, a koji služi kao dodatna mjera zaštite prilikom upotrebe kartice.

Nastavi čitanje

Žugić: Do 2016. rast BDP-a po stopi do 4,5 procenata

Pre­ma smjer­ni­ca­ma za ma­kro­e­ko­nom­sku i fi­skal­nu po­li­ti­ku, ko­je je Vla­da usvo­ji­la na poslednjoj sjed­ni­ci, pro­jek­to­va­na sto­pa ra­sta do 2016. go­di­ne kre­ta­će se od 2,5 do 4,5 od­sto. Pla­ni­ra­ni ni­vo in­fla­ci­je za ovu go­di­nu je oko tri od­sto, dok će do 2016. pro­sječ­na sto­pa ra­sta ci­je­na iz­no­si­ti 2,5 pro­ce­na­ta. 

Nastavi čitanje

Ka­ma­te i lo­ši kre­di­ti i da­lje vi­so­ki

Rast ne­kva­li­tet­nih kre­di­ta i vi­sok ni­vo ka­mat­nih sto­pa ka­rak­te­ri­šu ban­kar­ski sek­tor Cr­ne Go­re, ko­ji je, upr­kos iza­zov­nom ma­kro­e­ko­nom­skom am­bi­jen­tu, sta­bi­lan, oci­je­nio je gu­ver­ner Mi­lo­ji­ca Da­kić. On je uče­stvo­vao na pa­nel-di­sku­si­ji o sna­žnim fi­nan­sij­skim in­sti­tu­ci­ja­ma, ko­ja se odr­ža­va u okvi­ru go­di­šnje kon­fe­ren­ci­je Evrop­skog fon­da za ju­go­i­stoč­nu Evro­pu (EF­SE) u Sa­ra­je­vu.

Nastavi čitanje

AZLP: Podnijeli inicijativu za izmjenu Zakona o CBCG

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u cilju unapređenja zaštite ličnih podataka, predložila Ministarstvu izmjenu člana 37. Zakona o CBCG, kako bi se zaštitilo pravo na privatnost građana, odnosno korisnika kredita kada je riječ o prikupljanju podataka i informacija neophodnih za sagledavanje njegovog ukupnog zaduženja.

Nastavi čitanje

Hakeri iz Amerike napali klijente CKB-a

Hakeri iz Sjedinjenih Američkih Država SAD i Kanade protekle sedmice napali su klijente Crnogorske komercijalne banke od kojih su elektronskim putem tražili lične povjerljive podatke, radi mogućih zloupotreba. Iz CKB-a tvrde da informacioni sistem te banke nije ugrožen, već da su napadi usmjereni direktno na klijente, pišu Dnevne novine.

Nastavi čitanje

Sve više blokiranih preduzeća

Na novom spisku preduzeća sa blokiranim računima, koji je objavila Centralna banka Crne Gore CBCG nalazi se 2.521 kompanije. Najzaduženija kompanija na majskom spisku blokiranih preduzeća je Zavala invest sa dugom od oko 34,9 miliona eura, koja je u blokadi tri godine i devet mjeseci. Kompletnu listu blokiranih preduzeća možete vidjeti …

Nastavi čitanje

NLB za 4 mjeseca ostvarila 6 miliona dobiti

NLB Montenegrobanka u prva četiri mjeseca ove godine ostvarila je šest miliona dobiti, saopšteno je iz banke, piše Dan. Nakon izazovne 2012. godine i visokog nivoa izdvojenih rezervi za kreditni rizik s ciljem obezbjeđenja sigurnog poslovanja, banka se na početku 2013. vratila u zonu profitabilnog poslovanja, uz nastavak aktivnosti na …

Nastavi čitanje