CRNA GORA

U decembru plat­ni pro­met dvi­je mi­li­jar­de

Vri­jed­nost re­a­li­zo­va­nog plat­nog pro­me­ta za 22 rad­na da­na u de­cem­bru iz­no­si­la je dvi­je mi­li­jar­de eura, 17,6 od­sto vi­še ne­go u no­vem­bru, po­ka­zu­ju po­da­ci Cen­tral­ne ban­ke. – Od to­ga je 48,22 od­sto re­a­li­zo­va­no u me­đu­ban­kar­skom plat­nom pro­me­tu, a osta­tak u in­ter­nom, či­ji su no­si­o­ci po­slov­ne ban­ke. U de­cem­bru je re­a­li­zo­va­no oko …

Nastavi čitanje

ERSTE Banka: Otvorena nova filijala u Bijelom Polju

Erste banka je danas svečano otvorila filijalu u Bijelom Polju u novom prostoru, na adresi Ulica Muniba Kučevića broj 9. Filijala zapošljava šest radnika, a klijentima su na raspolaganju sve vrste finansijskih usluga namijenjenih građanima i privredi. „Vjerujemo u potencijal Bijelog Polja kao prirodnog centra privrede sjeverne regije, a sa …

Nastavi čitanje

Direktor Alter Modusa o planovima za 2013 godinu

Kre­di­te Al­ter mo­du­sa tre­nut­no ko­ri­sti oko 9.000 kli­je­na­ta, a u struk­tu­ri kli­je­na­ta do­mi­ni­ra­ju fi­zič­ka li­ca, ka­zao je u in­ter­vjuu za ,,Dan” iz­vr­šni di­rek­tor mi­kro­fi­nan­sij­ske in­sti­tu­ci­je Al­ter mo­dus Lu­ka Đu­rović. – Al­ter mo­dus kroz kre­di­te pru­ža po­dr­šku pred­u­zet­ni­ci­ma za po­kre­ta­nje, una­pre­đe­nje i raz­voj mi­kro­bi­zni­sa – ka­zao je Đu­rović.

Nastavi čitanje

Likvidnost banaka poboljšana

Prosječna likvidna sredstva banaka su u oktobru 2012. godine iznosila 441,9 miliona eura i bila su za 2,8 milion eura ili 0,6% viša nego u prethodnom mjesecu. U oktobru su koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini, na dnevnom i dekadnom nivou bili iznad propisanih minimuma. Ukupno izdvojena obavezna rezerva …

Nastavi čitanje

Tužilaštvo danas saslušava Milku Ljumović

Bivša generalna direktorka CKB-a Milka Ljumović biće saslušana danas u 10 sati saznaje Antena M iz vrha Tužilaštva. Ljumović se nedavno vratila sa liječenja u Italiji, a o svom dolasku u Crnu Goru obavijestila je Specijalno tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala, koje je trebalo da odredi termin njenog saslušanja.

Nastavi čitanje

PDV treba povećati u krajnjoj nuždi

Više od mjesec, od kada je na čelu Ministarstva finansija bivši guverner  Centralne banke Radoje Žugić, u crnogorskoj javnosti se spekuliše o mogućem povećanju PDV-a. Ekonomski analitičari predviđaju da su sa dolaskom Žugića šanse za povećanje PDV-a mnogo veće, zbog njegovog stava iznijetog krajem prošle godine da bi Vlada trebalo da …

Nastavi čitanje

CBCG: Nemamo nikakve odgovornosti u slučaju CKB

Centralna banka Crne Gore ne može snositi nikakvu odgovornost za postupanja odgovornih lica u bankama. Tužilaštvo u slučaju koji se vodi protiv bivšeg menadžmenta Crnogorske komercijalne banke – Milke Ljumović, Bose Tatar, Dubravke Pavićević, Jelice Petričević, Veliše Radunovića i Gorice Vujisić, nije kontaktiralo Centralnu banku – saopštili su Pobjedi iz ove regulatorne …

Nastavi čitanje