INTERVJUI

Bankar.me intervju -Miodrag Radonjić, Nova banka: Cilj je stvaranje konkurentske prednosti

Nova Banka počela je sa operativnom aktivnošću sredinom juna 2016. godine. Poznato je da bankarsko poslovanje ne omogućava brzi povrat na uloženi kapital, tako da su ostvareni rezultati u poslovnoj 2016. u skladu sa očekivanjima, ocijenio je za Bankar.me glavni direktor Nove banke Miodrag Radonjić. On kaže da je ostvaren ovogodišnji …

Nastavi čitanje

Bankar.me intervju – Martin Leberle, NLB banka: Konkurencija nas tjera da budemo bolji

Da bi banke bile troškovno efikasnije i time mogle da nude atraktivnije cijene za klijente, neophodno je da ostvare dovoljno tržišno učešće. Ono što će u budućnosti praviti razliku, je sposobnost banaka da proizvode efikasnija i atraktivnija rješenja za klijente, i to ne samo za pojedinačne proizvode, kazao je glavni …

Nastavi čitanje

Bankar.me intervju – Kristof Šoen, Addiko bank: Poželjna je konsolidacija banaka

Konkurencija među inostranim bankama za pridobijanje dobrih korporativnih klijenata će dovesti do daljeg pritiska na snižavanje kamata u ovom segmentu, kazao je u Intervjuu za Bankar.me glavni izvršni direktor Addiko banke Kristof Šoen, napominjući da nedovoljna obezbijeđenost potrošačkih kredita sa sobom nosi najviše rizika za banke, zbog čega su oni i …

Nastavi čitanje

Bankar.me intervju – Esad Zaimović, Hipotekarna banka: Profitabilnost će biti izazov za mnoge banke

U narednim godinama mnoge banke će se suočavati sa izazovom profitabilnosti, što zbog novih međunarodnih računovodstvenih standarda, što zbog ograničenog potencijala tržišta u kontekstu relativno velikog broja banaka, ocijenio je u intervjuu za Bankar.me glavni izvršni direktor Hipotekarne banke Esad Zaimović.

Nastavi čitanje

Iz­vršni di­re­ktor Ad­di­ko Bank Ba­nja­lu­ka Boš­tjan Pe­čen­ko: Ad­di­ko brend osvo­jio re­gi­on

Kra­jem okto­bra na ban­kar­skom trži­štu BiH pred­stav­ljen je no­vi brend Ad­di­ko, či­me je zva­ni­čno za­vršen pro­ces re­bren­di­ra­nja bivše Hypo gru­pe No­vi vla­sni­ci, ame­ri­čki fond “Advent In­ter­na­ti­onal” i Evrop­ska ban­ka za obno­vu i ra­zvoj, odlu­či­li su se za uvo­đe­nje no­vog bren­da ko­ji će ko­mu­ni­ci­ra­ti ja­sno, je­dnos­ta­vno i di­rek­tno ban­kar­stvo.

Nastavi čitanje