INTERVJUI

Bankar.me intervju – Kristof Šoen, Addiko bank: Poželjna je konsolidacija banaka

Konkurencija među inostranim bankama za pridobijanje dobrih korporativnih klijenata će dovesti do daljeg pritiska na snižavanje kamata u ovom segmentu, kazao je u Intervjuu za Bankar.me glavni izvršni direktor Addiko banke Kristof Šoen, napominjući da nedovoljna obezbijeđenost potrošačkih kredita sa sobom nosi najviše rizika za banke, zbog čega su oni i …

Nastavi čitanje

Bankar.me intervju – Esad Zaimović, Hipotekarna banka: Profitabilnost će biti izazov za mnoge banke

U narednim godinama mnoge banke će se suočavati sa izazovom profitabilnosti, što zbog novih međunarodnih računovodstvenih standarda, što zbog ograničenog potencijala tržišta u kontekstu relativno velikog broja banaka, ocijenio je u intervjuu za Bankar.me glavni izvršni direktor Hipotekarne banke Esad Zaimović.

Nastavi čitanje

Iz­vršni di­re­ktor Ad­di­ko Bank Ba­nja­lu­ka Boš­tjan Pe­čen­ko: Ad­di­ko brend osvo­jio re­gi­on

Kra­jem okto­bra na ban­kar­skom trži­štu BiH pred­stav­ljen je no­vi brend Ad­di­ko, či­me je zva­ni­čno za­vršen pro­ces re­bren­di­ra­nja bivše Hypo gru­pe No­vi vla­sni­ci, ame­ri­čki fond “Advent In­ter­na­ti­onal” i Evrop­ska ban­ka za obno­vu i ra­zvoj, odlu­či­li su se za uvo­đe­nje no­vog bren­da ko­ji će ko­mu­ni­ci­ra­ti ja­sno, je­dnos­ta­vno i di­rek­tno ban­kar­stvo.

Nastavi čitanje

Bankar.me intervju – Guverner Radoje Žugić: Ljekarima i nastavnicima ne samnjivati plate, penzije zaštititi

U cilju očuvanja standarda stanovništva i nivoa kvaliteta pruženih usluga, smanjivanje zarada ne bi trebalo sprovesti u oblasti zdravstva i obrazovanja, kao ni kod najnižih zarada u javnom sektoru. Takođe, smatram da je potrebno zaštiti primaoce penzija, a naročtio one koji primaju najniže penzije, ocijenio je guverner Radoje Žugić u …

Nastavi čitanje