CBCG: Prethodnu godinu obilježila intenzivna kreditna aktivnost banaka

Novoodobreni krediti tokom 2022. godine iznosili su skoro 1,5 milijardi eura, što je za preko 30% više u odnosu na 2021. godinu i 18% više u odnosu na rekordnu 2019. godinu, pokazuju najnoviji podaci o poslovanju banaka koji su razmatrani na današnjoj sjednici Savjeta Centralne banke Crne Gore.

“Kroz ovako intenzivnu kreditnu aktivnost banke su dale puni doprinos oporavku domaće ekonomije. Prema preliminarnim podacima dostavljenim od strane banaka, NPL, odnosno učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima, je na kraju 2022. godine iznosio 5,72% i bio je na nižem je nivou u odnosu na kraj 2021. kada je iznosio 6,17%. Održavanju relativno niskog nivoa NPL-a, uprkos strožijem regulatornom okviru čija je implementacija počela u 2022. godini, doprinijele su sveobuhvatne aktivnosti CBCG”, navode iz Centralne banke.

Uz nastavak profitabilnog poslovanja, visoku likvidnost i dobru kapitalizovanost  bankarskog sektora, izraženu kroz koeficijent solventnosti iznad 18%, zabilježen je i godišnji rast depozita od skoro 25%, tako da su oni na kraju 2022. godine iznosili 5,2 milijarde eura.

Savjet je razmatrao radnu studiju Dijagnostička analiza inflacije u Crnoj Gori, čiji je cilj da ispita u kojoj mjeri je inflacija u Crnoj Gori zavisna od globalnih faktora, te koliki uticaj na inflaciju imaju faktori sa domaćeg tržišta. Rezultati studije su pokazali da je inflacija u Crnoj Gori pod dominantnim uticajem globalnih faktora, u prvom redu rasta cijena hrane i nafte na međunarodnom tržištu.

“Analize su pokazale da, u vremenima povećanja, odnosno smanjenja poreskih i akciznih opterećenja, i domicilni faktor ima uticaja na kretanje inflacije. Rezultati ove Studije ukazuju na neophodnost sprovođenja strukturnih reformi u oblasti javnog sektora i posebno u segmentu sistema socijalnih davanja. Implementacija strukturnih reformi otvorila bi prostor za primjenu fleksibilne fiskalne politike u suočavanju sa negativnim efektima inflacije i zaštiti životnog standarda stanovništva, dok bi suprotno tome, povećavanje plata i socijalnih davanja sa ciljem amotrizovanja inflacionog udara samo dalje pothranjivalo inflaciju”, stoji u saopštenju CBCG.

Na današnjoj sjednici Savjet je usvojio Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke za novembar 2022. godine. Podaci na kraju novembra prethodne godine pokazuju da raste broj blokiranih privrednih subjekata, kao i ukupan dug po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa, što upućuje na pogoršanu likvidnost realnog sektora. Zabrinjavaju i podaci o deficitu tekućeg računa koji je, na kraju septembra 2022. godine, iznosio skoro 480 miliona eura, što je povećanje od preko 90% u odnosu na isti period 2021. godine, uprkos rastu suficita na računu usluga i doznaka iz inostranstva.

Savjet je donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o statističkim podacima i informacijama koje kreditne institucije dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore. Izmjena važeće odluke inicirana je u cilju pomjeranja rokova za dostavljanje izvještaja kako bi se kreditnim institucijama obezbijedilo dodatno vrijeme za standardizaciju razvoja internih sistema, što će garantovati kvalitet traženih podataka.

Check Also

Budvanska rivijera nakon dvije godine gubitka, prošle godine konačno u plusu

Nakon dvije godine poslovanja sa gubitkom Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD Budva u 2022. godini …

Leave a Reply

Your email address will not be published.