Država preuzima i finansira Meljine

Uprava za katastar i državnu imovinu obavijestila je u petak stečajnog upravnika Privatne zdravstvene ustanove (PZU) Opšta bolnica “Meljine” da treba da im preda na upravljanje nepokretnosti u vlasništvu te PZU.

To je “Vijestima” potvrđeno iz Uprave, kojom rukovodi Koča Đurišić.

Zahtjev je, prema potvrđenim informacijama, poslat u skladu sa rješenjem podgoričkog Višeg suda i zaključkom Vlade od prošle sedmice.

”Zadužuje se Uprava za katastar i državnu imovinu da u skladu sa rješenjem Višeg suda u Podgorici Kri-S br.4/19 od 9. 9. 2019. godine izvrši preuzimanje na upravljanje nepokretnosti u vlasništvu PZU Opšta bolnica Meljine iz LN br.3124 KO Topla. Uprava će iste nepokretnosti nakon preuzimanja na upravljanje ustupiti Ministartsvu zdravlja, u skladu sa odredbom 53, stav 1, tačka 6 Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću”, stoji u zaključku Vlade, koji je označen stepenom tajnosti interno.

Prema zaključku, u koji su “Vijesti” imale uvid, Ministarstvo finansija je zaduženo da, u saradnji sa Fondom za zdravstveno osiguranje, obezbijedi finansijska sredstva za funkcionisanje Opšte bolnice “Meljine”.

”Zadužuje se Ministarstvo zdravlja da organizuje pružanje zdravstvene zaštite u Opštoj bolnici ‘Meljine’”, zaključak je Vlade od 8. decembra.

Važna za Novljane, ali i turiste

U internoj informaciji koja je pratila zaključke, navodi se da je Komisija za rješavanje statusa PZU Opšta bolnica “Meljine” u stečaju i Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević” konstatovala da je ta zdravstvena ustanova u privatnom vlasništvu “Atlas grupe” od 2010. godine.

”… A od 13. septembra 2019. u bolnici je uveden stečaj. Rad bolnice je otežan, i ukoliko bi bolnica prestala sa radom, veliki broj građana opštine Herceg Novi ostao bi bez mogućnosti liječenja, uključujući i turiste koji borave na području ove opštine tokom ljetnje turističke sezone, pa je nesporan značaj ove zdravstvene ustanove u zdravstvenom sistemu Crne Gore u pogledu obezbjeđivanja blagovremene i dostupne zdravstvene zaštite stanovnicima južne regije”, navodi se u internoj informaciji.

Kako bi se našlo rješenje koje bi omogućilo da bolnica nastavi sa radom, navodi se u dokumentu, održan je i niz sastanaka sa predstavnicima Opštine Herceg Novi i upravom PZU Opšta bolnica “Meljine” u stečaju, u cilju davanja konstruktivnih predloga na osnovu kojih bi Komisija koncipirala predloge i adresirala ih prema Vladi.

”Kao jedno od rješenja predlagalo se da se bolnica pripoji ambulanti Doma zdravlja Herceg Novi, međutim, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti definisano je šta podrazumijeva primarna, a šta sekundarna zdravstvena zaštita. Značajno je istaći da je bolnica od 2013. u Mreži zdravstvenih ustanova i na ovaj način se finansira i nakon stečaja”, navodi se u informaciji.

”Kao jedan od zaključaka bio je da Ministarstvo finansija izvrši uvid u raspoloživost objekata koji su u vlasništvu države na teritoriji opštine Herceg Novi, što je taj resor i uradio… Međutim, prema podacima iz prikupljene dokumentacije, u mjestu Pode nalaze se objekti koji su u jako lošem stanju, pa bi to za državu bila investicija koja iziskuje dodatni novac i vrijeme”, precizirano je u dokumentu.

Hronologija slučaja “Meljine”

U informaciji se navodi i da je Komisija zadužila instituciju Zaštitnika imovinsko-pravnik interesa da dostavi dokumentaciju o statusu PZU Opšta bolnica “Meljine” u stečaju, kao i Informaciju sa pregledom i hronologijom podataka u vezi sa tom bolnicom.

”Što je zaštinica i uradila. U odgovoru zaštitnice broj ZU br.811/22 od 15. 11. 2022. godine, između ostalog, navedeno je da je rješenjem Višeg suda Crne Gore od 9. 9. 2019, a na predlog Specijalnog državnog tužilaštva, određena privremena mjera raspolaganja i korišćenja nepokretnosti uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti, između ostalih i nepokretnosti iz LN broj 3124 KO Topla, dok je odredbom člana 52 Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću propisano da ova mjera obezbjeđenja daje državi pravo na razlučno potraživanje koje joj nije priznato, već je upućena da nastavi postupak pred parničnim sudom. Rješenjem Višeg suda Crne Gore Kri-S.br.94/22 od 31.03.2022, na predlog Specijalnog državnog tužilaštva, određena je privremena mjera zabrana raspolaganja nepokretnostima, uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti evidentirane u LN broj 3078 KO Topla”, stoji u informaciji.

U dokumentu je naglašeno da je “nesporan javni značaj koji ima PZU Opšta bolnica ‘Meljine’, shodno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti”.

”Međutim, PZU Opšta bolnica ‘Meljine’ je privatna ustanova u stečaju i podložna je isključivo Zakonu o stečaju, koji ni u jednom dijelu ne uređuje javni interes. Odredbom člana 62 stav 1 citiranog zakona, propisano je da nadležni organ može imovinsku korist za koju je određena privremena mjera obezbjeđenja iz člana 19 stav 1 tačka 1 (privremena mjera zabrane raspolaganja i korišćenja) ovog zakona, dati u zakup ili povjeriti na upravljanje licu koje nije povezano sa imaocem, državnim organima i organima lokalne samouprave, pravnim licima koja vrše javna ovlašćenja, humanitarnim i nevladinim organizacijama ili drugim pravnim subjektima. Ovom odredbom je Upravi za katastar i državnu imovinu dato pravo da istu imovinu preuzme i dalje upravlja sa istom”, pojašnjeno je u informaciji.

Prema dokumentu, u konkretnom je ispunjen uslov za preuzimanje predmetnih objekata bolnice, a nakon što “Uprava zapisnički preuzme predmetnu imovinu, istu ustupi Ministarstvu zdravlja koje će nakon toga preduzeti neophodne radnje u cilju organizovanja zdravstvene zaštite za region Herceg Novog”.

Navodi se i da je Komisija Vlade pozvala na sjednicu postupajućeg specijalnog tužioca u predmetu koji se u slučaju Meljine vodi kod SDT.

”Na šta je dobila odgovor SDT Ktr-S br. 479/22 od 5. 12. 2022. godine, u kome je, između ostalog, navedeno da je čl.52, st.1 Zakona o oduzmanju imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću određeno da pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka ne utiču na primjenu Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, a čl. 53 da upravljanje oduzetom imovinskom koristi obuhvata izvršavanje privremenih mjera obezbjeđenja određenih u skladu sa Zakonom o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, odnosno Zakonikom o krivičnom postupku, i koje sve radnje nadležni organ može preduzeti u odnosu na imovinsku korist za koju je određena privremena mjera…”, stoji, između ostalog, u internoj informaciji.

Izvor: Vijesti

Check Also

Novac curi iz banaka

Ponedjeljak je do sada bio miran sa mješovitim azijskim tržištima dionica, ali su fjučersi na …

One comment

  1. Da li bi dps razapeli da je nešto ovako odradio, je pitanje na koje u ime građandke Crne Gore trebaju da odgovore Vijesti, a neće…

    Ili pak nelegalnost oko luke bar…

    Ali duoli aršini teluće gase vijesti pretvarajući ih u inforner za malo…

Leave a Reply

Your email address will not be published.