Petričević: Evidencija o skladištenju cigareta u Slobodnoj zoni Luke Bar je poništena

Nekadašnja vršiteljka dužnosti direktora Uprave prihoda i carina Milena Petričević u razgovoru za Pobjedu tvrdi da sva evidencija o skladištenju duvanskih proizvoda u Slobodnoj carinskoj zoni Luke Bar koja se precizno vodila dokje bila prvi čovjek UPC više ne postoji.

“Danas ova evidencija ne postoji! Evidencija je poništena nakon stoje u maju iz skladišta korisnika Slobodne zone iznijeta sva količina zaliha cigareta i duvanskih proizvoda, i kako je tada objavljeno “postala vlasništvo države”, a “šverc cigareta klinički mrtav””, rekla je ona.

POBJEDA: Iako su bivši direktor UPC Rade Milošević i premijer Dritan Abazović tvrdili da “vode najveću borbu protiv švercera duvana”, činjenica je da do sada nije uhapšen, priveden, kamoli procesuiran, makar jedan švercer duvana, ali da je pokrenuta istraga o državnom švercu pod okriljem UPC. Nemoguće je, na osnovu zvaničnih izjava, utvrditi koliko je cigareta uništeno. Kako je to moguće?

PETRIČEVIĆ: Ako dozvolite, na samom početku, upitala bih: da li su suspendovani uhapšeni carinski službenici, kao i oni koji se sumnjiče za zloupotrebu službenogpoložaja zbog štete pričinjene budžetu Crne Gore, kao direktne posljedice šverca cigareta usljed krađe jednog od dva kamiona?

Takođe, dozvolite da citiram segment sopstvene izjave date tokom gostovanja u emisiji “Link” Radija CG, u martu mjesecu, nakon što j e tadašnj i ministar finansij a od mene tražio da podnesem ostavku. Tada sam reklada”mojim odnosom prema Odluci Vlade, danas imamo u Luci Bar popisane cigarete, imamo identifikovane lokacije u Luci Bar sa tačnim nazivima vlasnika. Danas imamo primjenu našeg carinskog informacionog sistema u okviru kojeg se vrši unos svih podataka uvoza, izvoza, tranzita i vlasništva nad tom robom, odnosno cigaretama”..

POBJEDA: Hoćete da kažete daje za Vašeg mandata vođena precizna evidencija cigareta u Luci Bar?

PETRIČEVIĆ: Upravo tako. Shodno Instrukciji Ministarstva finansij a i socij alnog staranja br. 04-19617/1 od 18. j anuara2022. godine, o elektronskom vođenju evidencije o unošenju i iznošenju robe iz Slobodne zone Luke Bar, Uprava prihoda i carina preduzela je sve potrebne aktivnosti na uspostavljanju detaljne elektronske evidencije korisnika skladišta cigareta u Slobodnoj zoni. Uprava je naložila korisnicima, odnosno njihovim ovlaščenim, zakonskim zastupnicima, da podnesu stanje zaliha iz njihove evidencije slanjem poruke VS 400 kroz Carinski informacioni sistem, a prema dobijenom tehničkom uputstvu.

Na dan stupanj a na snagu Odluke o zabrani skladištenja duvanskh proizvoda na teritorij i Slobodne zone Luka Bar, 1. januara2022. godine, ukupno 13 privrednih društava je na zalihama imalo cigarete i druge duvanske proizvode. Među njima, za četiri privredna društva odobrenje zavođenje evidencije isteklo je prije 1. januara ove godine, a devet privrednih društava je imalo važeća odobrenja u trenutku stupanj a Odluke na snagu, od kojih su sedam rješenja o vođenju evidencije izmijenjena, azadva privredna društva ukinuto je rješenje. Na inicijativu menadžmenta Uprave i uz operativnu logistiku nadležnih carinskih službenika, svi oni podnijeli su odgovarajuće sigurnosne, sažete aeklaracije zaključno sa februarom mjesecom i slanjem poruke VS 400 integrisali stanje zaliha iz njihove evidencije sa Carinskim informacionim sistemom.

Posebno želim istaći daje za svih 13 korisnika sproveden popis robe u periodu 7-21. februara, a u cilju utvrđivanja stvarnog stanja duvanskih proizvoda na zalihama. Prema evidencij ama sačinj enim prilikom ovogpopisa, nalageru je skladišteno blizu 180.000 paketa cigareta, blizu 530 paketa rezanog duvana, oko 1000 aroma za nergilu i oko 20 paketa cigarilosa. Kalkulisana vrijednost ovih zaliha cigareta i duvanskih proizvoda, iskazana po prosječnoj cijeni sličnih cigareta po kvalitetu, renomeu brenda i zemlji otpreme iznosi oko 15 miliona eura. Ministarstvo finansij a i socijalnog staranja u svom zvaničnom obraćanju 28. februara, od mene kao rukovodioca Uprave tražilo je da dostavimo detaljnu informaciju o sprovedenim aktivnostima u cilju primjene Odluke Vlade o zabrani skladištenja duvanskih proizvodanateritoriji Slobodne zone, stoje i učinjeno.

U istoj sedmici, možda je slučajnost, ministar finansija je od mene zahtijevao da podnesem ostavku.

POBJEDA: Postoji li danas ta evidencija, nakon što Vas je smijemo ministar Milojko Spajić, bukvalno posljednjeg dana mandata Vlade Zdravka Krivokapića?

PETRIČEVIĆ : Danas ova evidencija ne postoji! Evidencija je poništena nakon što je u maju iz skladišta korisnika Slobodne zone iznijeta sva količina zaliha cigareta i duvanskih proizvoda, i kako je tada obj avlj eno “postala vlasništvo države”, a “šverc cigareta klinički mrtav”!

POBJEDA: To je izjava premijera Abazovića. Pobjeda je od početka dovodila u sumnju proces spaljivanja cigareta kojim je rukovodio Rade Milošević, sada su pod istragom Specijalnog državnog tužilaštva članovi Komisije za uništavanje cigareta kao i Rade Milošević, tadašnji direktor UPC…

PETRIČEVIĆ: Od isteka mog šestomjesečnog mandata, ispratila sam u velikom broju medijske objave o aktivnostima koje su tangirale sudbinu popisanih zaliha cigareta i duvanskih proizvoda, skladištenihu Slobodnoj zoni Luke Bar, aposebno koji su obavještavali o sprovedenim postupcima “uništavanja” cigareta. Iz medija sam saznala, a što se u dosadašnjem toku vođenja istrage potvrdilo tačnim, daje moj sljedbenik imao dij ametralno suprotnu kadrovsku logiku posebno kada je kadriranje Sektora za carinsku bezbjednost i kontrolu i Odsjek za suzbijanje krijumčarenja u pitanju.

Takođe, sa carinskog terminala u Podgorici, kao najprometnijem tranzitnom terminalu, izmješten je skener zahvaljujući kojem se detektuju razni oblici krijumčarenja i premješten na Božaj. Pojedini službenici koje je prethodna vlada nagradila za lojalan odnos prema državi i pošten, zakonit i samostalan rad odlukom novog direktora UPC degradirani su i sa svojih pozicija uklonjeni. Rasformirana je sedmočlana komisija koju sam formirala za uništenje po osnovu zahtjeva jednog subjekta, a formirana nova od strane g. Miloševića, čiji su članovi svi, osim predsj ednika komisije, uhapšeni. Uništavanje zaplijenjenih cigareta organizovano je na netransparentan način, mimo procedura i zakonske obaveze, pa do danas ne raspolažemo podatkom o količini otpada iz sagorijevanja i o subjektu deponiji na koju je otpad prevežen. Ništa manje zapanjujuća je činjenica da su u Carinskom informacionom sistemu poništene evidencije zaliha duvanskih proizvoda skladištenih u Slobodnoj zoni, a čiji je osnivač država. Jednako sporna je i činjenica da su sve popisane cigarete premještene u privatno skladište, privrednog subjekta registrovanog za špediciju, transport i skladištenje roba i usluga ,,Pacorini Montenegro” Bar, koje nij e integrisano sa Carinskim informacionim sistemom, a za koje makar ja nij esam čula daje učestvovalo u transparentnoj proceduri tenderu za ustupanje skladištenog prostora.

POBJEDA: Umjesto hapšenja švercera duvana nedavno je otkriven državni šverc u slučaju famoznog “paljenja cigareta” u Nikšiću, kada je u akciji SDT-a uhapšeno više službenika UPC, a Milošević priveden. Da lije to ključni indikator da zakonske procedure nijesu poštovane, da ogromna količina cigareta nije ni spaljivana?

PETRIČEVIĆ:U periodu do isteka mog mandata v. d. direktorice UPC, zaključno sa 20. aprilom, primljeno je pet zahtjeva za uništenje cigareta, skladištenih u Slobodnoj zoni Luke Bar, kao i jedna dopuna zahtjeva i jedan zahtjev kojim se odustaje od uništenja robe, tj. cigareta specificiranih u ranije dostavljenom zahtjevu. Jedan od zaprimljenih pet zahtjeva za uništenje odnosio se na konkretne brendove cigareta zaplijenjenih po nalogu Specijalnog policijskogodjeljenja, zbogčega je uvaženo mišljenje Carinarnice Bar da se ovaj subjekt usmjeri na SPO.

Zbog efikasnosti i ekonomičnosti u postupanju, spojena su dva zahtjeva istog držaoca cigareta i formirana je sedmočlana komisija za sprovođenje postupka uništenja cigareta, rješenjembr. D-I-17309/1-221 rješenjem br. D-I/l-7309/622. Nakon toga, komisija je dobila zadatak da pristupi izradi i usaglašavanju scenarija za uništenje, na koji saglasnost pored direktora moraju dati Sektor 8 Sektor za carinsku bezbjednost i kontrolu i Sektor 9 za usmjeravanje i nadzor nad radom carinarnica, kao i članovi komisije. Scenario posebno sadrži vremenski okvir uništenja, jasno podij eljene uloge članova komisije, dogovorenu pratnju saobraćajnih patrola centara bezbjednosti kroz koj e tranzitira utovarena roba, naziv prevoznika, odgovorna lica i radno vrijeme u pogonu gdje se vrši spaljivanje, uključujući dinamiku i plan samoguništenja… U konkretnom slučaju, kolege koje su činili tim za obavljanje ovogposla, nakon dvije sedmice usvojile su scenario, obavijestili Upravu policije i 21. aprila shodno scenariju br. D-I/l-73092/2-22 započeli su u osam sati ujutru utovar robe u Slobodnoj zoni Luke Bar, zajedno sa manipulativnim radnicima Luke Bar, a uz prisustvo i nadgledanje svih članova komisije, u kamion s prikolicom po deklaraciji J9/7, kao trajnom dokazu u carinskom sistemu daje operacija uništenja robe sprovedena u opisanoj količini.

POBJEDA: Tada je, kako tvrdite, procedura poštovana…

PETRIČEVIĆ: Apsolutno, za sve postoji dokumentacija. Utovar je za par sati završen, nakon čega je u 11 časova izvršeno plombiranje plombama serijskih brojeva A448676 i A448677, nakon čega se kamion uz pratnju patrole Uprave policije i tri vozila UPC uputio za Nikšić, u krug fabrike DOO Mi-Rai gdje je nešto poslije 14 sati započeo istovar i proces uništenja cigareta. Cjelokupna količina cigareta, 1.382 paketa, uništavana je u jednoj peći, a proces istovara i uništenja je trajao u kontinuitetu, neprekidno počev od 14.30 sati 21. aprila, pa do 22 sata sjutradan, 22. aprila. Procesu uništenja prisustvovalo je i osam službenika Uprave policije, koji su davali asistenciju članovima komisije koji su radili neprekidno, a o čemu su sačinjene službene zabilješke u Sektoru za privredni kriminal Uprave policije.

POBJEDA: O kojim cigaretama je bilo riječ, jer Vaš nasljednik Milošević priča o zapljenama i švercu?

PETRIČEVIĆ: Važno je napomenuti daje pomenuti broj paketa, izdvojenih i uništenih tokom dvodnevnog spaljivanja, sadržao robu cigarete koje su u Luku Bar kontejnerskim transportom pristigle u periodu 2015-2018. Dakle, u pitanju je roba koja je stara i oštećena i zapravo koj a nema tržišnu vrijednost, pa je i takva sagorijevala dva dana.

Tokom gostovanja na televiziji, uoči podnošenj a ostavke, a nakon što je saslušavan od strane specijalnog državnog tužioca, voditelj emisije je g. Miloševiću ukazao na neku skraćenu, izmijenjenu verziju scenarija, a po osnovu kojeg su “uništavane” preostale količine cigareta, istog subjekta, takođe u krugu fabrike Javorak. Ali za nekoliko sati, kako smo putemmedijainformisani, iako je u pitanju bila duplo veća količina cigareta?!

Ne mogu da se izjasnim o ključnim dokazima, jer ne raspolažem saznanjima koje je sve dokaze izuzelo tokom dosadašnje istrage SDT i SPO, a posebno koji su među njimaključni. Sigurna sam da će Specij alno državno tužilaštvo to utvrditi.

Mogu da prokomentarišem, nakon svega što smo vidjeli i čuli, da je sav trud i ogroman napor i zalaganje, koje smo moje časne kolege i ja uložili u periodu trajanja mog mandata, uništen, poništen. Posebno su “klinički mrtvim” učinili evidenciju o vlasnicima robe, lokacijama, vrijednostima zaliha, skladištima i njihovim korisnicima i prenesenim ovlašćenjima.

POBJEDA: Da li je državni šverc cigareta mogao da se odvija bez znanja tadašnjeg direktora UPC Rada Miloševića?

PETRIČEVIĆ: Bez znanja g. Miloševića, mogle su se desiti nezakonitosti u radu, pa i šverc cigareta, jedino ukoliko je g. Milošević, kao starješina izuzetno važnog državnog organa, u skladu sa zakonom, prenio svoja zakonska ovlašćenja na drugo lice, koje je prekoračilo ovlašćenja, zloupotrijebilo položaj i izvršilo krivične radnje.

Ali, i pored toga, kao starješina organa Uprave, g. Milošević je bio u obavezi da predstavlja, rukovodi i organizuje rad Uprave, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, poštujući Ustav i Zakon i procedure rada.

POBJEDA: Upravo je Rade Milošević nekoliko puta Vas targetirao da ste, kao direktorica UPC, “gledali kroz prste” kompanijama koje su se bavile tranzitom cigareta…

PETRIČEVIĆ: To što je g. Milošević u medijskim nastupima “targetirao” mene, kako kažete, da “gledam kroz prste nekim kompanijama”, najviše govori o njemu samom, zbog čega neću dalje komentarisati. Koliko je zaista zaplijenjeno nelegalnih kontingenata cigareta, janeznam. Ono što znam, a što sam javno saopštila i u službenoj korespondenciji informisalaresomo ministarstvo, to je da su u aprilu mjesecu u Slobodnoj zoni sve cigarete bile popisane.

POBJEDA: Koji je bio zakonski osnov zapaljenje cigareta, to nijesu bile cigarete otete od švercera?

PETRIČEVIĆ:Prelazak u svojinu bilo čega na treće lice, pa i cigara na državu, mora imati pravni osnov. Pozivanje na Carinski zakon je apsolutno neutemeljeno, jer ne predviđa da cigarete i duvanski proizvodi kroz pokrenuti carinski postupak pređuu svojinu Države. Cigarete, čije su količine zaliha uredno popisane iu Carinski informacioni sistem evidentirane, legalno su dopremljene u Slobodnu zonu Luke Bar. One su istovremeno krozlegalnu formu
ugovorasaoperatoromSlobodne zone skladištene u konkretnim skladištimakorisnika zone. To što je vlasnicima robe ili zakonskim zastupnicimaukimito odobrenj e za rad, tj. istekla rješenja o vođenju evidencije, ne može biti osnov za konfiskaciju robe kojase zateldau vlasništvu određenog subjekta prava svojine. Posebno je diskutabilna činjenicadajerobaiznešena iz carinskogskladišta, akoličine ucarinskominformacionomsistemu anulirane.

Privremeno iznošenje robe iz carinskog skladišta, u posebnim okolnostima, što je moguće ovaj primjer, kada su cigarete premješetene u privatno skladište, može se sprovesti isključivo uz prethodno definisane i odobrene uslove carinskog organa. U tom postupanju svakako je prevashodno potrebno definisatinosiocatakvogcariiiskog postupanja, kako bi se ispošto valo načelo transparentnosti i upoznati javnost o primijenjenoj metodologiji utvrđivanja carinske vrij ednosti oduzete robe i o primijenjenim mjerama komercijalne politike, anaročito je potrebno eliminisati i najmanje postojanje uticajatakvogpostupanja, na bezbjednost države. Ponoviću: svako je dužan da se uzdržava od povrede prava svojine drugog lica, i dodaću i ličnosti.

POBJEDA: Vjerujete li da će SDT uspjeti da istragu dovede do krajai dali ćemo saznati ko su ljudi iz države koji su bili direktno ili indirektno uključeni u državni šverc cigareta?

PETRIČEVIĆ: Vjerujem! Vjerujem da SDT može istragu dovesti do kraja i đa ćemo saznati ko su pojedinci koji su u sprezi s mafijom, a zauzimaju visoke, državne pozicije.

ovećanie akciza osnovni razlog rasta naplate

POBJEDA: Bivši direktor UPC Rade Milošević« kao i premijer Abazović ističu da je ove godine ostvaren najveći rast naplate od akciza na dtivanske proizvode Ida je to dokaz da je u »njihovom mandatu obavljena najveća borba protiv šverca duvana”. Koliko je to osnovano?

PETRIČEVIĆ: Nema osnova za ove tvrdnje, objasniću i zašto. Ad valorem su specifični porezi kod kojih se poreska osnovica iskazuje u nekim mjernim jedinicama i to je najčešće kod akciznih roba i najviše se upotrebljava kod carina i taksi. Prema aktuelnom zakonu iznosi akciza usklađujusesagodišnjim indeksom potrošačkih cijena u kalendarskoj godi ni koja prethodi godini u kojoj se radi usklađivanje, i to prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike Monstata. Od januara 2022. godine povećana je specifična akciza na cigarete i fino rezani duvan i ponovo uvećana 15. juna 2022. godine.

Akciza na cigarete se sastoji od specifične i proporcionalne akcize. Visina specifične akcize na cigarete tokom 2020. godine iznosila je 33,5 eura, dok je proporcionalna akciza u istom periodu iznosila 30,5 odsto od maloprodajne cijene cigareta. Maloprodajnu cijenu određuje sam proizvođač, odnosno uvoznik i cijene se objavljuju u Službenom listu. I ovo je važno napomenuti: specifična akciza na cigarete i fino rezani duvan povećana je od početka ove kalendarske godine više puta. U januaruove godine, specifična akciza na cigarete uvećana je sa 37 eura na 40,5 na hiljadu komada, da bi u junu ponovo bila uvećana na 44 eura, dok je proporcionalna smanjena u januaru sa 29 na 27,5 odsto od njihove maloprodajne cijene, a u junu na 26 odsto.

POBJEDA: Zašto su bitni ti podaci?

PETRIČEVIĆ: Veomasu bitni,jer, uskladu sa članom 36a,stavi Zakonaoakcizamaakcizni obveznici dužni su da izvrše popis zaliha i da na njih izvrše obračun i uplatu razlike akcize prema iznosima i stopama propisanim Zakonom, i u obavezi suda plateakcizu na fino rezaniduvan, umjesto dosadašnjih 45 eura, iznos akcize je 50 eura po kilogramu tog proizvoda. Dok je za bezdimne duvanske proizvode od 15. juna po kilogramu duvanske smjese potrebno izdvojitilOOeura, umjesto ranijih29,95eura. Evidentno je, iz svega navedenog, daje “uspješna naplata prihoda od akciza” u najvećoj mjeri postignuta zahvaljujući obaveznoj uplati razlike iznosa akcize obračunate na popisane zalihe cigareta i duvanskih proizvoda i naravno regularnim uvozom ovih proizvoda radi stavljanja na tržište.

Izvor: Pobjeda

Check Also

Željezarci: Ako do ponedjeljka ne bude poziva iz EPCG, počinjemo proteste

Radnici Željezare na današnjem zboru odlučili su da čekaju do ponedjeljka 6. februara zvaničan poziv …

Leave a Reply

Your email address will not be published.