Sava osiguranje zapošljava: Stručni saradnik u službi za likvidaciju šteta na vozilima

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje

O G L A S

za radno mjesto

S T R U Č N I    S A R A D N I K 

U   S L U Ž B I   Z A   L I K V I D A C I J U   Š T E T A   N A   V O Z I L I M A

sa mjestom rada u Podgorici

Stručni saradnik u službi za likvidaciju šteta na vozilima:

  • evidentira odštetne zahtjeve,
  • vrši uviđaj i procjenu odštetnih zahtjeva,
  • obezbjeđuje potrebne dokaze za utvrđivanje osnova, vrste i visine obaveze po podnijetim odštetnim zahtjevima,
  • utvrđuje visinu rezervacija po nastalim i prijavljenim odštetnim zahtjevima,
  • vrši evidenicju i obradu uslužnih šteta,
  • korespodira sa eksternim saradnicima.

Kandidati zainteresovani za ovo radno mjesto treba da imaju 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Poželjno je da kandidat posjeduje sopstveno vozilo i iskustvo iz oblasti osiguranja.

Ukoliko ste komunikativni, pouzdani, precizni, orjentisani ka ličnom razvoji, samoinicijativni, spremni da svojim zalaganjem doprinesete uspjehu svog tima i zainteresovani da radite u društveno odgovornoj kompaniji, a uz to ispunjavate navedene uslove, biografiju možete dostaviti na e-mail adresu – [email protected]

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Prijavom na oglas kandidati potvrđuju da su saglasni da se njihovi lični podaci obrađuju radi sprovođenja regrutacije i selekcije za navedeno radno mjesto.

S A V A    O S I G U R A N J E   A D

Check Also

Evropi nedostaje 400 hiljada vozača kamiona

Evropi, prema studiji konsultantske firme Transport Intelligence, nedostaje 400.000 vozača kamiona da bi pokrili trenutne …

Leave a Reply

Your email address will not be published.