Šta su kastodi poslovi?

Kastodi poslovi definisani su Pravilima o obavljanju kastodi poslova a na osnovu Zakona o hartijama od vrijednosti i Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima.

Šta su kastodi poslovi?

Kastodi poslovi podrazumijevaju starateljstvo nad hartijama od vrijednosti, odnosno sistematsku brigu o svim važnim događajima koji mogu uticati na portfolio tj. imovinu klijenata. Usluge se sastoje od čuvanja i registracije hartija, zatim saldiranja i prikupljanja prihoda po osnovu vlasništva nad hartijama, kao što su dividenda i kamata. Taj vid usluge podrazumijeva i praćenje korporativnih aktivnosti emitenata čije akcije klijent posjeduje, kao što su skupštine akcionara i promjene visine kapitala, kao i izmjene zakonske regulative u zemlji

Kastodi poslovi predstavljaju skup administrativnih, informacionih, pravnih i drugih usluga namijenjenih investitorima pri poslovanju sa hartijama od vrijednosti na domaćem ili inostranom tržištu.

Kastodi poslovi sa hartijama od vrijednosti (custody, custody services), definišu se kao skup usluga koje neka finansijska institucija pruža svojim klijentima u domenu poslovanja sa hartijama od vrijednosti, koje kupuju za sebe ili po nalogu svojih klijenata, a drže ih na računu hartija od vrijednosti (custody account) u određenoj finansijskoj instituciji.

Zbog nepostojanja adekvatnog izraza u našem jeziku za obavljanje ovih poslova, ovaj naziv je preuzet iz strane terminologije, a označava „brigu, čuvanje, staranje o hartijama od vrijednosti“.

Važnost kastodi poslova

Mogućnost pružanja kastodi usluga, samo je jedan od načina da se pospješi konkurentnost i razvoj tržišta kapitala i obezbijedi veći priliv stranih investicija. Kliring, saldiranje i kastodi poslovi definišu se kao srce svega što se događa na finansijskim tržištima. Kako razvoj tržišta kapitala svakako podrazumijeva uvođenje novih instrumenata na tržištu, kao i novih institucija, pored ostalih elemenata koji mogu da doprinesu jačanju tržišne infrastrukture, veoma važnu ulogu ima i kastodi funkcija.

Uvođenje kastodi poslova neophodno je kako zbog razvoja samog tržišta kapitala, tako i zbog predstojeće reforme penzionog sistema, u kojoj se prema donešenim zakonskim propisima obavljanje kastodi poslova podrazumijeva.

Osim želje institucionalnih investitora da ulažu u inostranstvu, za razvoj poslova kastodija postoje još dva, dovoljno jaka razloga, i to: pravni (regulatorni) okvir u smislu uspostavljanja bolje zakonske regulative, i profit koji banke očekuju po osnovu pružanja ovih usluga.“

Učesnici

Učesnici u kastodi poslovima su:

– Klijent – u kastodi poslovima može biti svako strano ili domaće pravno ili fizičko lice koje sklopi sa kastodi bankom ugovor o obavljanu kastodi poslova i dostavi odgovarajuću dokumentaciju propisanu pravilima poslovanja kastodi banke.

– Finansijske institucije – koje čuvaju hartije od vrijednosti za treća lica a zovu se kastodijani. Kako su tradicionalno ovaj posao obavljale banke, te govorimo o kastodi banci (custody bank). Kastodijani su specijalizovane institucije koje nude širok spektar usluga svojim klijentima s ciljem uspješnijeg upravljanja rizicima i maksimiziranja dobiti.

– Centralna depozitarna agencija – ima izuzetno važnu ulogu kod implementacije koncepta kastodija, a posebno struktura računa koji se vode kod CDA. Centralna depozitarna agencija je pravno lice koje je ovlašćeno za obavljanje poslova deponovanja dematerijalizovanih hartija od vrijednosti, te poslova kliringa i saldiranja tih hartija.

Kao klijenti ovih institucija, obično se ističu investicioni i dobrovoljni penzioni fondovi, ali svakako i fizička lica koja se ozbiljno bave investiranjem

Među klijentima ovih institucija dominantni su:

-investicioni fondovi,
-penzioni fondovi,
-osiguravajuća društva,
-banke,
-brokeri i/ili dileri,
-kao i ostali korporativni klijenti.

U svijetu se kao najvažniji i najzahtjevniji klijenti ističu penzioni fondovi, a često njihovi zahtjevi diktiraju način i tempo razvoja kastodijana.

Koje poslove kastodi banka obavlja?

Pravilima o obavljanju kastodi poslova, kastodi banka obavlja sljedeće kastodi poslove:

a) otvara i vodi račune hartija od vrijednosti kod Centralne depozitarne agencije u ime i za račun zakonitih imalaca – svojih klijenata (vlasnički račun klijenta);
b) otvara i vodi račune hartija od vrijednosti kod Centralne depozitarne agencije, u ime kastodi banke, a za račun zakonitih imalaca – svojih klijenata, odnosno u ime svojih klijenata koji nisu zakoniti imaoci tih hartija, a za račun zakonitih imalaca (zbirni kastodi račun);
c) izvršava naloge za prenos prava iz hartija od vrijednosti i naloge za upis prava trećih lica na hartijama od vrijednosti i stara se o prenosu prava iz tih hartija;
d) naplaćuje potraživanja od izdavalaca po osnovu dospjelih hartija od vrijednosti, kamata i dividendi za račun zakonitih imalaca tih hartija i stara se o ostvarivanju drugih prava koja pripadaju zakonitim imaocima hartija od vrijednosti koji su njeni klijenti;
e) obavještava akcionare o godišnjim skupštinama akcionarskih društava i zastupa ih na tim skupštinama, po ovlašćenju;
f) po ovlašćenju klijenta stara se o izvršavanju poreskih obaveza klijenta po osnovu hartija od vrijednosti čiji je klijent zakoniti imalac;
g) obavlja i druge poslove utvrđene ugovorom, u skladu sa zakonom i pravilima poslovanja kastodi banke.

Osnovni poslovi koje za svoje klijente obavljaju kastodi banke su:

1. vođenje back-offica za investicione i penzione fondove,
2. pomoć pri post-tradu (kliringu i saldiranju) na tržištu kapitala i
3. ulaganje u strane hartije od vrijednosti preko mreže korespodentskih računa.

Kastodi račun

Kastodi račun se definiše kao račun hartija od vrijednosti koji u sistemu Centralnog registra za svoje klijente otvara i vodi kastodi banka i preko kojeg se vrši obračun i kliring i saldiranje poslova zaključenih na berzi.

U zavisnosti od vrste samog kastodi ugovora, postoji nekoliko vrsta kastodi računa, i to:

Kastodi račun – na ime je račun hartija od vrijednosti koga otvara kastodi banka, pri čemu identitet osobe za čiji račun obavlja kastodi poslove nad hartijama od vrijednosti nije nepoznat, niti tajan, već je jednoznačno određen. Ovaj račun otvara i vodi kastodi banka u ime i za račun klijenta. Ista osoba kod iste kastodi banke može imati otvoren samo jedan kastodi račun na ime.

Kastodi račun – anonimni je račun hartija od vrijednosti kojeg otvara kastodi banka, u svoje ime a za račun klijenta, pri čemu jedino ona zna identitet osobe za čiji račun obavlja poslove kastodija nad hartijama od vrijednosti.

Kastodi račun – zbirni (omnibus) je račun hartija od vrijednosti kojeg otvara kastodi banka, pri čemu jedino ona zna identitet svih osoba za čiji račun obavlja poslove kastodija nad hartijama od vrijednosti. Banka otvara i vodi ovaj račun u svoje ime a za račun klijenata. Na ovom računu se u Centralnom registru vodi evidencija vlasništva svih kastodi klijenata banke koji se odluče za ovakvu vrstu računa

Kupoprodaja

Prije kuporpodaje potrebno je da klijent potpiše ugovor sa kastodi bankom. Prilikom potpisivanja ugovora potrebno je obaviti osnovni razgovor sa zaposlenim koji je posebno osposobljen za kastodi poslove nad hartijama od vrijednosti. Zaposleni je dužan da prije sklapanja Ugovora o kastodi poslovima nad hartijama od vrijednosti, nalogodavca informiše o:

– hartijama od vrijednosti uopšte,
– proceduri kod kupoprodaje/saldiranja hartija od vrijednosti,
– uslovima poslovanja,
– tarifama naknada za kastodi usluge,
– trenutnoj situaciji na tržištu.

Nakon sprovedenog osnovnog razgovora o kastodiju i povezanim poslovima, klijenti se upućuju na zaposlene u sektoru/odjeljenju kastodija koji ih detaljno upoznaju sa uslugama kastodija u određenoj banci. Potpisuje se ugovor, koga potpisuju osobe ovlašćene za potpisivanje takvih ugovora.Prilikom čega se otvara račun klijenta. Unutar kastodi računa, vodi se račun novčanih sredstava i račun hartija od vrijednosti.

Uz otvaranje kastodi računa u banci, za klijenta je potrebno otvoriti i kastodi račun u Centralnoj depozitarnoj agenciji.

Prije kupoprodaje, klijent mora imati aktivan račun u CDA i registrovanu vlasničku poziciju sa ovlašćenim učesnikom. Klijent ima pravo uvida u svoje vlasničke pozicije, dok kastodijani mogu račune hartija od vrijednosti koristiti jedino na osnovu naloga klijenta.

Kastodi banka ima u Centralnom registru otvoreno više zbirnih kastodi računa i ukoliko klijent ne želi otvaranje individualnog kastodi računa na ime ili računa koji je anoniman, hartije od vrijednosti klijenta će se voditi u Centralnom registru na zbirnim računima kastodi banke, a za klijenta će se u aplikaciji banke voditi pojedinačno na njegovom kastodi računu.

Kastodi banka drži hartije od vrijednosti svojih klijenata odvojeno od sopstvenih. To znači, da za razliku od novca, kastodi banka ne smije pozajmljivati hartije svojih klijenata, pa u slučaju bankrotstva kastodijana, vlasništvo nad njima je zagarantovano, s obzirom na to da su deponovane i kod Centralnog kastodijana tj. Centralnog registra.

Obaveza je banke da obavještava klijente i o stanjima na njihovim računima hartija od vrijednosti sa posljednjim danom u mjesecu.

Zaključak

Kastodi banke pružaju mnogo veći broj usluga od klasičnih brokerskih kuća, jer pored kupovine i prodaje hartija od vrijednosti koji su osnovni brokerski poslovi, kastodijani se brinu i o vođenju vlasničkog i novčanog računa klijenta, plaćanju poreza, dividendama, obavještavaju klijente o skupštinama akcionara, itd.

Berzanski analitičari ističu da je mogućnost korišćenja kastodi servisa od izuzetnog značaja za svako tržište kapitala, jer ga čini atraktivnijim za velike „igrače“ kao što su osiguravajuće kuće, penzioni i investicioni fondovi, koji su navikli ili imaju obavezu da rade samo preko kastodijana. To je, kako ocjenjuju, posebno važno, jer veliki investitori imaju rezervu prema poslovanju na tržištima u razvoju, kakvo je na primjer naše, ako nemaju kastodi servis koji im obezbjeđuje sigurnost ulaganja.


Za bolje Razumijevanje ove kompleksne problematike preporučujemo da pročitate Pravila o obavljanju kastodi poslovaZakon o hartijama od vrijednostiZakon o dobrovoljnim penzionim fondovima kao i magistarski rad Zdenke Bulatović “Mogućnosti uvođenja kastodi poslova na crnogorskom tržištu kapitala” čiji materijal je korišten prilikom izrade ovog teksta.

*Tekst je dio seriala članaka koji za cilj imaju da početnicicma u biznisu olakšaju ulazak u preduzetničke vode i približe razumijevanje crnogorskih propisa i procedura. Članak je realizovan uz pomoć Nevladine organizacije “Kulturni Centar” kroz projekat Asistent.

Check Also

Ovo su dobitnici nagrada PKCG

Odbor za dodjelu nagrada Privredne komore donio je odluku da kompanije Hemosan, Zetagradnja i Fly …

Leave a Reply

Your email address will not be published.