U državnoj upravi radi više od 44 hiljade zaposlenih

Broj zaposlenih u javnoj upravi, u aprilu ove godine, na centralnom nivou je iznosio 44.748 službenika (u 459 institucija), kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

Ministar Dukaj kaže da Strategija reforme javne uprave (RJU) 2022-2026, koja je usvojena u decembru 2021. godine, sadrži podake o broju zaposlenih u javnoj upravi.

Na osnovu instrukcije za vođenje evidencije o broju zaposlenih koju je pripremilo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, kako dodaje, u novembru 2021. godine je u 459 institucija na centralnom nivou bilo zaposleno 44.936 službenika, dok je na lokalnom nivou u 79 institucija bilo zaposleno 6.655 službenika.

Dukaj navodi da, prema podacima Ministarstva finansija i socijalnog staranja na kraju januara 2022. godine ukupan broj zaposlenih na centralnom nivou je iznosio 43.727 (u 459 institucije), dok je na lokalnom nivou broj zaposlenih iznosio 6.775 službenika (u 79 institucije).

“Nadalje, takođe prema podacima resornog ministarstva, u aprilu 2022. godine, broj zaposlenih na centralnom nivou je iznosio 44.748 službenika (u 459 institucija), što pokazuje da u navedenom periodu, na osnovu podataka Ministarstva finansija, nije došlo do povećanja broja zaposlenih u javnoj upravi, a shodno utvrđenim polaznim osnovama”, podvlači ministar Dukaj.

Prema njegovim riječima, shodno Strategiji reforme javne uprave 2022-2026, proces optimizacije javne uprave podrazumijeva dovođenje javne uprave na optimalnu mjeru kako u pogledu broja zapolenih tako i u dijelu povećanja efikasnosti i funkcionalnosti javne uprave sa kontinuiranim unapređenjem kvaliteta javnih usluga.

Iskustvo iz prethodnog perioda, kad je u pitanju optimizacija u javnoj upravi, navodi ministar, je pokazalo da fokus ovog procesa ne treba da dude isključivo smanjenje broja zaposlenih, već da ovaj proces podrazumijeva bolje kadrovsko planiranje i uvezivanje sa budžetksim programom, unapređenjem znanja, vještina i kompetencija zaposlenih na centralnom i lokalnom nivo, a sve u cilju stvaranja profesionlanog kadra koji će raditi na unapredjenju efikasnosti rada javne uprave i kvalitetnog pružanja usluga.

“U cilju racionalizacije trošenja budžetskih sredstava, Strategijom je predviđeno praćenje aktivnosti koje se odnose na uspostavljanje mehanizama za kontrolu zloupotreba korišćenja prava na odsustvo u slučaju privremene spriječenosti za rad (bolovanja), kao i zaključivanja ugovora o djelu. Minstarstvo zdravlja je već započelo realizaciju aktivnosti iz okvira svojih nadležnosti”, istakao je resorni ministar.

Dukaj napominje da je planirana i izrada funkcionalnih analiza u ključnim sektorima-zdravstvu i obrazovanju, koji ujedno zapošljavaju i najveći broj lica u javnoj upravi, koje će omogućiti jasno mapiranje procesa rada i nadležnosti u ustanovama, sagledati broj zaposlenih, kvalitet i troškove usluga u zdravstvenom sektoru i prosvjeti.

Ove analize će se, navodi on, sprovoditi u saradnji sa Svjetskom bankom, koja je razvila standarde i metodologiju za izradu analiza, a u toku su pripremne aktivnosti za izradu analize koja bi trebalo da bude gotova do kraja ove godine, za oblast zdravlja.

Dukaj naglašava da petogodišnji strateški okvir u oblasti reforme javne uprave predviđa postizanje ciljeva koji će doprinijeti stvaranju optimlane administracije.

Na tom planu, dodaje, Minstarstvo javne uprave će u saradnji sa Minisarstvom finasija, u cilju postizanja optimalne javne uprave, kroz racionalno trošenje budžetskih sredstava po osnovu zarada, pratiti ostvarivanje indikatora koji podrazumijeva učešće ukupnog broja zaposlenih na centralnom i na lokalnom nivou u ukupnom broju zaposlenih u Crnoj Gori.

“Početna vrijednost ovog indikatora iznosi 26 odsto, ciljana vrijednost za 2024. godinu iznosi 23,7 odsto, dok je ciljana vrijednost za 2026. godinu 22,3 odsto”, zaključio je Dukaj.

Izvor: Portal Analitika/CDM

Check Also

Pod kojim uslovima se može raditi i nakon odlaska u penziju

U Crnoj Gori od gotovo 110.000 penzionera 3.139 ide na posao i nakon odlaska u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.