Milošević: Planiramo formiranje poreske policije nakon izmjena zakona tokom ove godine

Uprava prihoda i carina (UPC) i Ministarstvo finansija analiziraju zakonske mogućnosti formiranja poreske policije, koja bi otkrivala i sprečavala krivična djela protiv platnog prometa i utaje poreza, kazao je u intervjuu Pobjedi direktor UPC Rade Milošević. On je istakao da su do kraja godine planirane izmjene postojeće zakonske regulative, kako bi rad poreske policije bio utemeljen u zakonu.


“Neophodno je izvršiti izmjene u Zakonu o poreskoj administraciji, kojim su uređena prava i obaveze poreskog organa, kao i u Zakoniku o krivičnom postupku, kojim su definisana ovlašćenja policije, što je predstavljalo osnovnu zakonsku prepreku zbog koje ovaj sektor, dok je bio dio sistematizacije Poreske uprave, nije mogao sprovoditi svoje nadležnosti. Postojeći Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u UPC naslijeđen je od prethodne administracije i njime nije predviđeno postojanje poreske policije” naveo je Milošević.

Kada bude usvojen zakon o porijeklu imovine, kako je istakao, poreska policija bi se bavila i istragama o porijeklu imovine.

“Ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno poresko krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, poreska policija bi bila dužna da o tome obavijesti državnog tužioca i samoinicijativno ili po njegovom zahtjevu preduzme potrebne mjere u skladu sa zakonom kojim se uređuje krivični postupak. Identično kao i policija, izuzev ograničenja propisanih Zakonom o unutrašnjim poslovima”, pojasnio je Milošević.

POBJEDA: Kakvi su rezultati poslovanja UPC za prvih šest mjeseci ove godine,koliko je prihoda naplaćeno?

MILOŠEVIĆ: Konstantno bilježimo trend rasta naplate prihoda. Rezultati ostvareni od početka godine, kao i tokom posljednja dva mjeseca od kada sam izabran za direktora UPC, svjedoče o posvećenosti, sistematskom i odlučnom pristupu jednom od primarnih zadataka Uprave. Ostvarena bruto naplata od 1. maja do 30. junaje 337.676.635 eura, čime je premašen plan prihoda za 23 miliona eura, dok su u odnosu na isti period prošle godine prihodi viši 18 miliona. Posebno je važno da je najznačajniji rast naplate zabilježen kod akcize na duvanske proizvode, od koje je naplaćeno 14.397.332 eura što je u odnosu na planirano više za 4,6 miliona eura ili 47 odsto, a u odnosu na prošlu godinu sedam miliona ili 107 odsto. Rast je zabilježen i po osnovu naplate PDV-a, koncesionih naknada, poreza na promet nepokretnosti, carine. Po osnovu akciza ostvarena je bruto naplata viša za devet odsto u odnosu na prošlu godinu, odnosno četiri odsto manje od planiranog iznosa, kao posljedica umanjenja akcize na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja. Naplata doprinosa za navedeni period je manja 12 odsto od plana i 29 odsto od naplate u prošloj godini, imajući u vidu izmjenu poreskih propisa koji su na snazi od januara. Kada je riječ o periodu od januara do kraja juna, ukupna bruto naplata iznosila je 976.619.433 eura. Time je premašen plan za pola godine za 129 miliona eura, dok je 115 miliona više naplaćeno u odnosu na isti period 2021. Dominira naplata PDV-a sa iznosom od 453.239.252 eura, što je u odnosu na planirani iznos više za 116 miliona, a u odnosu na prošlu godinu 127 miliona.

POBJEDA: Koliko iznosi poreski dug? Kakvaje situacija sa reprogramom i koliko je nenaplativog duga?

MILOŠEVIĆ: Procijenjeni poreski dug iznosi 607.812.343 eura. Po posljednjem izvještaju, sa presjekom na 10. jul, ukupno je obrađeno 4.170 zahtjeva za reprogram sa ukupnim potraživanjem od 126.587.379 eura, od čega je osnovni dug 113,5 miliona, a kamata 13 miliona eura. Donošenjem Zakona o reprogramu poreskog potraživanja, poreskim obveznicima je data šansa za ekonomski oporavak, kako bi nastavili sa obavljanjem privrednih aktivnosti, a sa druge strane omogućena bolja naplata budžetskih prihoda. Što se tiče nenaplativog poreskog duga, u ovom trenutku ne možemo dati precizne po datke. Nakon sprovođenja reprograma poreskog potraživanja radićemo na detaljnoj analizi stanja poreskog duga. Izazov u smanjenju poreskog duga predstavlja činjenica da se za sva nenaplaćena potraživanja svakodnevno obračunava kamata, shodno Zakonu o poreskoj administraciji. U cilju efikasnijeg upravljanja poreskim dugom, do kraja godine biće pripremljen plan za upravljanje poreskim dugom kojim se predviđa postepeno smanjenje neizmirenih obaveza primjenom seta mjera.

POBJEDA: Kako ste zadovoljni sprovođenjem Zako na o fiskalizaciji i koliko je preduzeća fiskalizovano?

MILOŠEVIĆ: UPC je sprovela niz aktivnosti na unapređenju poštovanja pozitivnih pravnih propisa iz oblasti poreskog i carinskog sistema, što uključuje i nadzor nad primjenom Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga i podzakonskih akata. Kao rezultat tih aktivnosti, došlo je do uvećanja broja obveznika fiskalizacije i to u prosjeku 30 novoregistrovanih na dnevnom nivou. Tome je naročito doprinijelo publikovanje kampanje ,,Račun zadrži, Crnu Goru podrži, kojom su otvoreni dodatni kanali za prijavu nepravilnosti. Broj aktivnih obveznika fiskalizacije je 12. jula bio 29.453, od čega 24.377 pravnih lica, a 5.076 preduzetnika i fizičkih lica. Broj registrovanih aktivnih poslovnih jedinica je 38.038, dok je registrovano 44.522 aktivna elektronska naplatna uređaja. Broj registrovanih aktivnih operatera na elektronskim naplatnim uređajima je 61.882. Predmetni podaci nam pružaju mogućnost da budemo zadovoljni primjenom Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u dijelu ispunjavanja obaveza registracije i započinjanja evidentiranja prometa. Poreski inspektori su od 1. januara zaključno sa 30. junom izvršili 1.927 djelimičnih kontrola u dijelu opšte poreske registracije, evidentiranja prometa, fiskalizacije, uplate pazara i prijave radnika i po osnovu utvrđenih nepravilnosti podnijeli 486 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdali 248 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 946.270 eura. Naplata po osnovu novčanih kazni u izvještajnom periodu je iznosila 398.789 eura i odnosi se na obveznike koji su prihvatili prekršajnu odgovornost i platili umanjene kazne u roku od osam dana.
U skladu sa planiranim aktivnostima na suzbijanju sive ekonomije, tokom sezone su na cjelokupnoj teritoriji Crne Gore intenzivirane aktivno sti na praćenju regularnosti poslovanja poreskih obveznika koji sezonski obavljaju djelatnost.

POBJEDA: Gdje vidite prostor za širenje poreskog obuhvata države?

MILOŠEVIĆ: Prostor se nalazi u naplati poreza od prodaje nepokretnosti, kao i u naplati poreskog duga imovinom.

Cigarete oduzete u skladu sa zakonom

POBJEDA: Kako komentarišete tvrdnje advokata vlasnika cigareta koje su zaplijenjene u Luci Bar da akcije nijesu bile zakonite, te da će država morati da im nadoknadi štetu? MILOŠEVIĆ: Tvrdnje advokata firmi u čijem vlasništvu su bile zaplijenjene cigarete potpuno su neosnovane. Postoji uporedna praksa iz zemalja EU, npr. iz susjedne Hrvatske, u kojoj postoje procedure shodno kojima se po istom osnovu oduzimaju cigarete kao što je slučaj sa cigaretama oduzetim u Crnoj Gori, pa nakon toga prodaju. Cigarete koje je UPC oduzela u Slobodnoj zoni Luke Bar oduzete su u skladu sa odredbama Carinskog zakona članovi 63 i 83, u kojima je sadržana imperativna norma da u određenim situacijama carinski organ može oduzeti i prodati robu. Shodno navedenom, jasno je da je postupanje UPC u potpunosti usklađeno sa zakonom, a to će se u narednom periodu i dokazati. Pokušaj pravdanja pred javnošću od strane firmi u čijem vlasništvu su bile oduzete cigarete nije za iznenađenje, ali priča kojom to pokušavaju učiniti je potpuno neosnovana, s obzirom na činjenicu da duvanski proizvodi bez akcize spadaju u zabranjenu robu, o čemu postoji i pravno mišljenje Vrhovnog suda iz 2018. godine.

Treba im još 150 zaposlenih

POBJEDA: Šta ste uočili kao najveće probleme u radu jedne od najglomaznijih državnih uprava otkad ste imenovani za direktora?

MILOŠEVIĆ: Uprava prihoda i carina je veoma kompleksan sistem, koji objedinjuje nadležnosti od suštinskog značaja za cijelu državu. Naplata budžetskih prihoda, borba protiv krijumčarenja i zaštita carinskog područja prioritetni su zadaci. Kvalitetno i efikasno ispunjavanje navedenih, kao i drugih zadataka iz oblasti nadležnosti Uprave zahtijeva sistematičnost, odlučnost, profesionalan pristup, kao i kompetentan kadar. Kada sam prije dva i po mjeseca stupio na funkciju direktora Uprave prihoda i carina, kao najveće probleme u radu sam identifikovao kadrovske kapacitete, starosnu strukturu službe i tehničku opremljenost. Takođe, mišljenja sam da je, shodno zatečenom stanju, neophodno izvršiti rotacije na svim nivoima, prije svega mislim na promjene rukovodilaca i načelnika u organizacionim jedinicama gdje je to potrebno. Jedan od prioriteta će nam biti i zapošljavanje mladih ljudi, sve u cilju postizanja veće efikasnosti u radu. U tom pravcu, shodno objektivnim procjenama koje smo napravili, zaključeno je da treba zaposliti još oko 150 ljudi. Napominjem ponovo da od rezultata rada Uprave prihoda i carina i njene efikasnosti zavisi kompletan državni aparat.

Check Also

Stjepan Udovičić, predsjednik Hrvatsko-crnogorskog poslovnog kluba: Hrvatskoj može korisiti iskustvo Crne Gore u reformama finansijskog i platnog sistema

„Naš dugoročni cilj je dodatno unaprjeđenje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori kroz zalaganje za ekonomski …

One comment

  1. Hahahaha naravno da se troši medijski prostor na fatamorgane kako se ne bi uvidjelo da se ne jača i poštuju institucija i Crna Gora i njena ekonomija.

Leave a Reply

Your email address will not be published.