Poreska policija bi se bavila istragom porijekla imovine

Priče o formiranju poreske policije traju godinama, ali ako je suditi po stavovima prvih ljudi Ministarstva finasija (MF) i Uprave prihoda i carina (UPC) konačno bi se moglo desiti i da se formira. U jednom momentu je čak i izabran čelnik poreske policije, ali je ubrzo nakon toga poreska policija ukinuta.

Iz Ministarstva finansija (MF) na čijem čelu je Aleksandar Damjanović su kazali da se zalažu za uvođenje instituta poreske policije, koja bi imala ovlašćenja da preduzima određene radnje i mjere radi otkrivanja krivičnih djela, koja kao moguću posledicu imaju potpuno ili djelimično izbjegavanje plaćanja poreza. Podsjetili su da je ministar Damjanović godinama i iz Skupštine Crne Gore upozoravao da je potrebno da što prije počne daradi poreska policija, upravo zbog jačanja poreske discipline, sprečavanja utaje poreza i obezbjeđivanja većih prihoda državnom budžetu.

“Neophodni ključni preduslovi za njeno formiranje su izmjena zakonske regulative, jačanje kadrovskih kapaciteta poreskog organa, osposobljenost poreskih službenika, odnosno organizovanje obuke za poreske policajce. Potrebna je izmjena i dopuna Zakona o poreskoj administraciji, kojim će se uvesti institut poreska policija, koja bi imala ovlašćenja da preduzima određene izviđajne radnje i mjere radi otkrivanja krivičnih djela, propisanih Krivičnim zakonikom Crne Gore, koja kao moguću posledicu imaju potpuno ili dje limično izbjegavanje plaćanja poreza. Takođe, potrebno je propisati obavezu nošenja uniforme, službene legitimacije i značke za poreskog policajca prilikom obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, kao i pristupiti izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore, kojim bi se propisalo preduzimanje izviđajnih radnji od poreskog pol icajca po nalogu poreskog organa (privođenje, saslušavanje lica u svojstvu osumnjičenog i drugih ovlašćenja)”, pojasnili su iz MF-a.

Neophodno je, kako su kazali, uraditi sistematizaciju radnih mjesta za poresku policiju u Upravi prihoda i carina i organizovati obuku inspektora za obavljanje poslova poreske policije.

“S tim u vezi, obaveza Uprave prihoda i carina je da priprema Predlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i dostavlja ga Ministarstvu finansija radi davanja saglasnosti i upućivanja Vladi Crne Gore na utvrđivanje”, naveli su iz MF-a

Iz Uprave prihoda i carina na čijem čelu je Rade Milošević su kazali da su sa MF razgovarali na temu formiranja Poreske policije.

“U toku je analiza zakonskih mogućnosti njenog formiranja. Podsjećamo da je Poreska policija već postojalau prethodnom periodu kao Sektor u okviru sistematizaci je Poreske uprave ali nadležnosti iste nijesu propisane Zakonom o poreskoj administraciji, kojim su uređena prava i obaveze poreskog organa, niti Zakonikom o krivičnom postupku, kojim su definisana ovlašćenja policije, što je predstavljalo osnovnu zakonsku prepreku zbog koje ovaj Sektor u periodu dok je bio dio sistematizacije Poreske uprave nije mogao sprovoditi svoje nadležnosti”, ukazali su iz UPC.

Istakli su i da kada bude usvojen Zakon o porijeklu imovine, Poreska policija bi se bavila i istragama o porijeklu imovine.

Pojasnili su da je postojeći Pravilnik o unutrašnjo] organizaciJi i sistematizaciji radnih mjestau UPC naslijeđen od prethodne administracije i neophodne su izmjene. Poreske policije nema u važećem pravilniku. Takođe, potrebne su i izmjene i dopune postojeće zakonske regulative koja se odnosi na ovu oblast.

Istakli su i da se poreska policija ne može formirati bez saglasnosti MF-a.

“Uprava predlog Pravilnikaounutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u UPC dostavlja Ministarstvu na saglasnost. Kad se predlog odobri, MF ga upućuje Vladi na usvajanje” precizirali su iz UPC.

Radili bi slično kao policija

Iz UPC su pojasnili da bi uloga Poreske policije bila otkrivanje i sprečavanje krivičnih djela protiv platnog prometa i utaje poreza.

Ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno poresko krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, poreska policija bi bila dužna da o tome obavijesti državnog tužioca i samoinicijativno ili po zahtjevu državnog tužioca preduzme potrebne mjere u skladu sa zakonom kojim se uređuje krivični postupak. Identično kao i policija, izuzev ograničenja propisanih Zakonom o unutrašnjim poslovima. U cilju ispunjavanja gore navedenih dužnosti, poreska policija bi morala biti ovlašćena da: prikuplja obavještenja od građana, pregleda određene objekte i prostorije državnih organa, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika u prisustvu odgovornog lica, ostvari uvid u njihovu dokumentaciju i po potrebi je oduzme, kao i da preduzme i druge potrebne radnje i mjere u skladu sa zakonom kojim se uređuje krivični postupak. Kako je krivični postupak uređen posebnim zakonom, neophodno je izvršiti izmjene u Zakoniku o krivičnom postupku, kojima bi se regulisala prava i obaveze Poreske policije u sprovođenju izviđajnih radnji i na taj način omogućio rad ovog organa u punom kapacitetu pojasnili su iz UPC.

Izvor: Dan

Check Also

Kako se Evropa suočava s globalnom krizom hrane?

Stalan nadzor, ublažavanje propisa i nastavak uvoza žitarica – neke su od mjera kojima EU …

Leave a Reply

Your email address will not be published.