EPCG bez papira za 34 miliona vrijedne nekretnine

Elektroprivreda (EPCG) je ponovo dobila mišljenje sa rezervom od nezavisnog revizora na finansijske iskaze i ponovo je razlog isti. Nemaju potrebnu doku mentaciuju za višemilionske nekretnine.

„Na dan 31. decembra 2021. godine, nekretnine, postrojenja i oprema iskazani po neto sadašnjoj vrijednosti od 1,063 milijarde eura (31. decembar 2020. godine 997,677 miliona) uključuju sredstva ukupne neto sadašnje vrijednosti od 34,06 miliona eura (31. decembar 2020. godine: 35,6 miliona) bez odgovarajuće dokumentacije o vlasništvu. Shodno tome, nijesmo bili u mogućnosti da utvrdimo da li bi određene korekcije bile neophodne u vezi sa stanjem navedenih sredstava na dan 31. decembra 2021. godine, i na dan 31. decembra2020. godine, kao i povezanih pozicija u konsoli dovanom iskazu o ukupnom rezultatu, konsolidovanom iskazu o promjenama na kapitalu i konsolidovanom iskazu o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan“, naveo je revizor pojašnjavajući mišljenje sarezervom.

Izvještaj revizora na konsolidovane finansijske iskaze EPCG je usvojen na skupštini akcionara u utorak.

„Nekretnine, postrojenja i oprema u ukupnom iznosu od 1.063.955.204 eura čine 78 odsto ukupne aktive grupe na dan 31. decembra 2021. godine. U konsolidovanim finansijskim iskazima nekretnine, postrojenja i oprema su evidentirane po revalorizovanim vrijednostima, koje izražavaju njihovu poštenu (fer) vrijednost na dan revalorizacije (procjene), umanjenu za ukupan iznos ispravke vrijednosti po osnovu obračunate amortizacije i ukupan iznos ispravke vrijednosti po osnovu obezvređenja. Fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme u vlasništvu grupe bile su predmet procjene na dan 31. decembra 2021. godine od strane nezavisnog procjenitelja. Procijenjena fer vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme izvršena je primjenom tržišnog, troškovnog i prinosnog pristupa. Ključni faktori koji utiču na rezultat procjene, a koji uključuju određeni stepen prosuđivanja, su: projekcija prihoda i rashoda; poslovni dobitak; sadašnji trošak zamjene sredstva; diskontne stope ili stope kapitalizacije koje se primjenjuju na projektovane buduće tokove gotovine; i ostvarene cijeneu nedavnim transakcijama za slične, odnosnouporedive nepokretnosti na relevantnom tržištu. U skladu sa navedenim, procjena fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme smatra se ključnim revizijskim pitanjem. Rukovodstvo grupe obezbjeđuje prethodno navedene ulazne pretpostavke za modele procjene i odgovorno je za imenovanje kvalifikovanih nezavisnih procjenitelja koji imaju zadatak da im pomognu u utvrđivanju diskontnih stopa i procjeni fer vrijednosti koji odražavaju tekuće tržišne uslove i realno stanje sredstava koja su predmet procjene“, navedeno je u izvještaju.

Dobit nisu uplaćivali u budžet

EPCG je prošlu godinu završila sa neto dobiti od 47 miliona eura. Akcionari, odnosno Vlada, odlučila je da dobit ne isplaćuje već je raspoređuje u neraspoređenu dobit. Time, će budžet ostati, za sada, uskraćen za 47 miliona eura.

Oko skupštine akcionara EPCG se prošle sedmice digla velika bura, jer je Milutin Đukanović predložen za člana borda direktora EPCG. Nakon skupštine akcionara je i izabran, odnosno reizabran za predjsednika borda. To se nije svidjelo SDP-u, čiji je kandidat Adis Balota (SDP) odmah nakon skupštine akcionara, na konstitutivnoj sjednici podnio ostavku. Time je odbor direktora u ostavci i Vlada mora ponovo da pokrene proceduru izbora članova borda.

Izvor: Dan

Check Also

Sjeverna Koreja gradi i besplatno dijeli kuće zemljoradnicima (foto)

Dok mi provodimo životni vijek boreći se za sopstveni stambeni prostor, u DNRK država gradi …

Leave a Reply

Your email address will not be published.