EPCG dobija koncesiju za Komarnicu na 30 godina

Vlada je usvojila predlog ugovora o koncesiji za izgradnju hidroelektrane (HE) na Komarnici koji će danas potpisati sa Elektroprivredom (EPCG). Prema predlogu ugovora, koncesija se daje na 30 godina i realizuje se u tri faze.

Prva faza traje 30 mjeseci i podrazumijeva izradu tehničke dokumentacije, druga 60 mjeseci od završetka prve faze i podrazumijeva izgradnju HE “Komarnica”, dok treća faza podrazumijeva tehno-ekonomsko korišćenje hidroenergetskog potencijala za proizvodnju električne energije. Trajanje treće faze zavisi od završetka prve i druge faze, odnosno kada se od 30 godina umanji period u kojem su prikupili doku mentaciju i izgradili objekat.

Ugovorom je, kako je navedeno u informaciji Vlade, predviđeno da koncesionar u toku prve i druge faze obezbijedi izvršenje obaveza bankarskom garancijom.

Koncesionar je dužan da tokom tehno-ekonomskog korišćenja hidroenergetskog potencijala p laća koncesionu naknadu u iznosu od jedan odsto od ostvarenog prihoda od prodaje električne energije proizvedeneu HE “Komarnica”, koja se raspoređuje u državni i lokalni budžet na način definisan zakonom. Koncesionar je dužan da plaća naknadu za korišćenje zemljištaudržavnoj svojini u iznosu utvrđenom na osnovu procjene ovlašćenog procjenitelja, koja je prihod budžeta Crne Gore, na godišnjem nivou, najkasnije do 31. martau godini za koju plaća naknadu. Koncesionar je dužan da najkasnije 60 mjeseci prije isteka perioda koncesije izradi program revitalizacije. Ugovorom o koncesiji su takođe utvrđeni razlozi za raskidugovora navedeno jeu informaciji o predlogu ugovora.

Ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović je na sjednici Vla de kazao da kada se usvoji informacija
i potpiše ugovor, to ne znači da će EPCG moći da počne da gradi HE na Komarnici.

-Tek treba da pribave elaborat, procjenu uticaja na životnu sredinu. U svakom trenutku država može da zaustavi proces izgradnje. U ugovoru jasno pišu obaveze koncesionara. EPCG ne može ništa da rad i dok ne dobije elaborat, rekao je Ibrahimović.

Istakao je da je EPCG na svoju ruku tražila elaborat i da ima oko 800 dana da otkloni nedostatke, te da se neće od sjutra graditi HE “Komarnica”.

Izvor: Dan

Check Also

Kako se Evropa suočava s globalnom krizom hrane?

Stalan nadzor, ublažavanje propisa i nastavak uvoza žitarica – neke su od mjera kojima EU …

Leave a Reply

Your email address will not be published.