U Plantažama nije knjiženo 14 miliona gubitaka

Finansijski izvještaji i bilansi Plantaža za prošlu godinu dobili su pozitivnu ocjenu eksternog revizora, što je prvi put od 2012. godine. Svi ostali izvještaji od tada bili su negativni ili sa rezervama, ali niko nije odgovarao zbog toga, niti je smijenjen. U cijelom tom periodu predsjednik odbora direktora bio je Veselin Vukotić, a izvršna direktorica Verica Maraš.

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2021. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Crnoj Gori i računovodstvenim politikama, navodi se u izvještaju međunarodne revizorske kuće BDO.

Novi menadžment kompanije je prošle godine u bilans uspjeha uknjižio sve gubitke koji su naknadno utvrđeni a potiču iz prethodnih godine. Optužili su bivšu upravu da je godinama falsifikovala finansijske izvještaje prikazujući pozitivno poslovanje, da bi sebi dijelili ogromne nagrade.
Revizor je prihvatajući ove izvještaje potvrdio takve tvrdnje.

U izvještajima je navedeno da je vrijednost zaliha gotovih proizvoda precijenjana na 4,1 milion eura, takođe rashodi zbog vrijednosnog usklađivanja imovine iznosili su 9,3 miliona eura. Ove obje stavke su u stvari bila računovodstvena peglanja neuknjiženih gubitaka i lažno prikazanih prihoda iz prethodnih godina,i morale su se kao negativne cifre unijeti u prošlogodišnji bilans uspjeha. Zbog svega toga konačni minus na kraju prošle godine iznosio je 20,4 miliona eura.

Poslovni prihodi kompanije u prošloj godini iznosili su 23 miliona eura i bili su za pet miliona veći nego u 2020.godini.Troškovi poslovanja smanjeni su za 4,5 miliona eura na 15,2 miliona,a rashodi za zarade niži su za 1,3 miliona na 10,5 miliona. Međutim sve te pozitivne pomake u poslovanju poništili su sada uknjiženi gubici iz prethodnih godina.

Revizor pohvalio upravu

Revizor navodi da rukovodstvo kompanije preuzima sve neophodne mjere kako bi obezbijedilo kontinuirano finansiranje i servisiranje postojećih obaveza, kao i da su okrenuti pregovori sa najvećim povjeriocima o načinu plaćanja dospjelih obaveza i da uprava očekuje pozitivne ishode tih pregovora.

’’Kompanija je preuzela niz aktivnosti u cilju nastavka poslovanja, po pitanju redukcije troškova, povećanja prihoda od pro-
daje i poboljšanja stanja likvidnosti. Uporedo sa tim, kompanija privodi kraju otpočeti proces reprograma kredita čime će 2022. godinu bitno rasteretiti odliva po osnovu plaćanja glavnice. Pokrenuta je inicijativa za kompenzaciju poreskog duga za stalnu imovinu prema Ministarstvu finansija i Vladi, pa očekuju da će početkom zadnjeg kvartala 2022. godine ovaj proces biti uspješno završen, saopštio je revizor.

On navodi da je prodaja proizvoda u prvi kvartalu 2022. godine na nivou prodaje iz 2019.

“Komercijalne aktivnosti su funkcionisale na način da su ostvareni efekti gotovinske realizacije koji značajno premašuju planirane, posebno ako se uzme u obzir poslovni plan.Rukovodstvo smatra da su aktivnosti koje se sprovode u kompaniji upravo garancija više u pogledu obezbjeđivanja preduslova za kontinuirano poslovanje. Sama činjenica da je kompanija obezbijedila proizvodnju za tekuću godinu je dovoljan argument koji ide u prilog navedenoj tvrdnji… Reprocjena nepokretne imovine i zaliha (forenzika ukupne aktive), uspostavljanje revizionog odbora, unapređenje korporativnog poslovanja, digitalizacija i informatička transformacija kompanije, skladan odnos sa većinom stakeholdera, poboljšanje percepcije transparentnosti rada kompanije u javnosti itd. upravo ukazuju da su kritični momenti poslovanja kompanije iza nas, odnosno da ne predstoje, navodi revizor.

Članovi bivše uprave dužni 1,8 miliona za kredite

Potraživanja od zaposlenih za stambene kredite su aktivirana u toku 2021. godine, nakon odluke o mirovanju stambenih kreditnih obaveza zaposlenih koju je donijela bivša uprava 2012. godine.

Ovakve stambene kredite veće i od 100 hiljada eura proteklih godina većinom su dobijali članovi uprave, dio kredita im je odmah opraštan a ostali su trebali vraćati uz minimalne kamate na više godine, međutim i ta obaveza im je naknadno zamrznuta. Ukupna vrijednost dijela kredita koji treba da vrate je 1,8 miliona eura.

’’Naplata potraživanja je pokrenuta iz razloga potencijalne zastarjelosti. Kompanija aktivno radi na potpisivanju notarskih zapisa pojedinačno sa zaposlenima u cilju sigurnosti naplate kompletnog potraživanja, navedeno je u izvještaju.

Izvor: Vijesti

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za ponedjeljak, 27. mart

Leave a Reply

Your email address will not be published.