Radulović: U toku revizije RTCG, dva bivša ministarstva, a uskoro i dug Fonda za zdravstvo

Državna revizorska institucija (DRI) – svi sektori i revizorski timovi – vrlo intenzivno rade na revizijama u RTCG, Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, a već su završili preliminarni izvještaj Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, kazao je “Danu” član senata vrhovne revizije Branislav Radulović. Najavio je i reviziju Fonda za zdravstveno osiguranje, čiji je dug od 65 miliona eura bio u fokusu javnosti poslednjih nekoliko sedmica.

„Takođe u toku su i revizije Opština Herceg Novi, JP Radio difuzni centar i JP “Komunalno preduzeće” Bar, a planira se otpočinjane revizije Fonda za zdravstveno osiguranje, kao i kod drugih subjekata revizije. Kada su u pitanju revizije uspjeha u toku je revizija efikasnosti upravljanja sistemom otpadnih voda i efikanosti izgradnje stambenih jedinica za raseljene i interno raseljena lica. Takođe, revizorski timovi sprovode aktivnosti na revizijama uspjeha vezanim za rodno odgovorno budzetiranje i sprovođenje nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojki“, dodao je on.

U prošlogodišnjem Izvještaju EK u poglavlju 32 – Finansijski nadzor se navodi da Parlament nije razmatrao podnesene izvještaje o reviziji uprkos blagovremenom dostavljanju od strane DRI. U kolikoj mjeri se promijenilo stanje u 2022. godini?

Cijeneći preporuku iz izvještaja EK došlo je do vidnog unapređenja rada skupštinskih odbora, pa je tako već u maju održano kontrolno saslušanje pred Odborom za zdravstvo, rad i socijalno staranje povodom Izvještaja DRI o reviziji uspjeha “Efikasnost upravljanja sredstvima donacija za suzbijanje koronavirusa”. Ove sedmice će se održati dva saslušanja i to: konsultativno saslušanje Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje povodom konačnog Izvještaja “Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori – zaštita od šumskih požara” i konsultativna sjednica Odbora za ljudska prava i slobode povodom konačnog izvještaja DRI o reviziji Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

Nedavno je u prostorijama DRI izbio požar i uništio dio poslovnog prostora. Koliko ta činjenica utiče na efikasnost rada DRI?

To je maksimalno otežavajuća činjenica za rad vrhovne državne revizije jer dio tima je prisiljen da radi ili od kuće ili u alternativnim prostorijama koje ne obezbjeđuju odgovarajuće uslove za rad. Pitanje obezbjeđenja adekvatnog prosotra za rad vrhovne državne revizije u ovom trenutku je prioritet svih prioriteta i uslov da DRI nastavi da i dalje bude institucija koja u potpunosti ispunjava svoje ustavne nadležnosti.

Takođe, u prošlogodišnjem izvještaju EK se navodi da Parlament ne osigurava strukturirano praćenje preporuka DRI. U kojoj mjeri su se i po ovom pitanju promijenile okolnosti?

U cilju unapređenja efikasnosti praćenja realizacije izdatih preporuka DRI je za samo posljednja tri mjeseca objavila 20 izvještaja o kontroli realizacije preporuka i uputila ih nadležnim skupštinskim odborima. U ovom periodu DRI je prekontrolisala ukupno 280 preporuka, od kojih je 138 realizovano (49,29 odsto), 29 nije (10,36 odsto), 38 djelimično realizovano (13,57 odsto), 18 je u fazi realizacije (6,43 odsto), dok za 56 preporuka revizorski tim nije mogao utvrditi status preporuke usljed nedovoljne ili neodgovarajuće dokumentacije. Dodatno je sprovedena i objavljena revizija efikasnosti realizacije preporuka DRI izdatih u reviziji “Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori – zaštita od šumskih požara” i ocijenjeno je da realizacija nije bila dovoljno efikasna. Od 69 preporuka nijesu realizovane 23, 18 je djelimično realizovano, 17 je u fazi realizacije, dok je 11 realizovano, što je dodatno bio povod da se zakaže kontrolno saslušanje pred odborom za ekologiju

Koliko će javnost i mediji biti u mogućnosti da prate status preporuka i time dodatno vrše pritisak da subjekti ažurnije sprovode izdate preporuke DRI?

Svi izvještaji o reviziji, kao i izvještaji o sprovedenim kontrolama realizacije preporuka integralno se objavljuju na sajtu DRI. Međutim, u cilju veće transparentnosti, sprovodimo projekat EU koji ima za cilj uspostavljanje elektronskog Registra koji treba da omogući da svi korisnici u realnom vremenu mogu da prate status izdatih preporuka. To će povećati vidljivost rada subjekata revizije, ali i njihovu odgovornost da iste do kraja sprovedu i time unaprijede rad javnog sektora. Sve ovo trebalo bi da dovede do još bolje ocjene u narednom izvještaju EK kada je u pitanju poglavlje 32 – Finansijski nadzor.

Izvor: Dan

Check Also

“AMB Tours” je trajekt “Prizna” kupio za 252.000 eura

Hrvatska državna brodarska kompanija “Jadrolinija” za “Vijesti” je zvanično saopštila da je 53 godine stari …

Leave a Reply

Your email address will not be published.