Akcionari “Budvanske rivijere” donijeli odluku o pokriću gubitka kompanije

Akcionari Hotelske grupe “Budvanska rivijera” (BR) jednoglasno su donijeli odluku o pokriću gubitka tog preduzeća od 6,45 miliona eura, potvrdili su za “Dan” iz državne kompanije nakon skupštine akcionara.

Akcionari sujednoglasno usvojili godišnje finansijske iskaze i izvještaj menadžmenta za 2021. godinu i izvještaj o poslovanju za 2021. godinu. Takođe, jednoglasno su donijeli odluku o pokriću gubitka društvau poslovnoj 2021. godini. GubitakHotelske grupe “Budvanska rivijera u poslovnoj 2021. godini iznosi 6.457.342 eura. Od tog iznosa nepokriveni gubitak iz 2020. godine iznosi 4.220.513 eura, a iz poslovne 2021. godine 2.236.829 eura. U bilansu stanja društva na dan 31.12.2021. godine neraspoređena dobit društva iznosi 5.731.873 eura i njome će se pokriti dio gubitka. Preostali gubitak društva, u iznosu od 725.468 eura, pokriće se iz statutarnih rezervi društva precizirali su za ” Dan iz “Budvanske rivijere”

Na jučerašnjoj skupštini akcionara utvrđena je visina naknade članovima i predsjedniku odbora direktora društva na način što se naknada za rad članova odbora direktora utvrđuje u visini od 70 odsto prosječne zarade zaposlenih u društvu u prethodnoj godini. Nisu nam precizirali koliko iznosi prosječna plata u HG “Budvanska rivijera, koja je lani poslovala sa minusom od 2,2 miliona.

Naknada za rad predsjednika Odbora direktora Hotelske grupe “Budvanska rivijera” utvrđuje se u visini od jedne prosječne zarade zaposlenih u društvu u prethodnoj godini. Naknada za rad predsjednika odbora direktora društva koji profesionalno obavlja funkciju utvrđuje se u visini 3,3 prosječne bruto zarade ostvarene u državi u prethodnoj godini i ista se uvećava za minuli ra d u sk la du sa zakonom. Ko će biti predsjednik novog odbora direktora i da li će funkci ju vršiti profesionalno ili neu ovom trenutku nije moguće predvidjeti. To iz razloga što preds jednika biraju iz svojih redovačlanovi odbora direktora na prvoj konstitutivnoj sjednici poslije njihovog izbora, putem javnog glasanja većinom od najmanje tri glasa nave li su iz HG “Budvanska rivijera”

Na jučerašnjoj sjednici akcionari su se upoznali i sa izvještajem revizora društva za 2021. godinu, a MV Konsalt DOO Podgorica imenovan je za revizora društva za 2022. godinu. Država je većinski vlasnik “Budvanske rivijere, dok srpski biznismen Miodrag Kostić preko različitih firmi ima oko 30 odsto udjela u kompaniji koja gazduje sa nekoliko hotela.

Izvor: Dan

Check Also

Rekordni rezultat: U Luci Bar pretovarena dvomilionita tona

Luka Bar postavila je rekord u brodskom pretovaru tereta, pa je tim povodom na Terminalu …

Leave a Reply

Your email address will not be published.