Uniprom tužio EPCG, traži oko 17,4 miliona eura za nadoknadu štete

Kompanija Uniprom podnijela je Privrednom sudu tužbu protiv Elektroprivrede (EPCG) radi naknade štete od preko 17 mil eura, saopšteno je iz Uniproma.

Iz kompanije Uniprom u tužbi su predložili da taj sud, nakon dokaznog postupka, donese presudu kojom se usvaja tužbeni zahtjev i obavezuje EPCG da zbog kršenja ugovorne obaveze naknadi štetu od 17.396.590 eura za period od decembra prošle do marta ove godine.

– Kao i da naknadi dalju svakomjesečno utvrđenu i obračunatu štetu, a sve do 31. decembra ove godine – datuma prestanka važenja Ugovora o kupoprodaji električne energije od 15. januara prošle godine, sa kamatom počev od dana podnošenja tužbe Sudu pa do konačne isplate – navodi se u tužbi.

Iz Uniproma su u tužbi naveli da šteta koja je nastupila za decembar prošle godine iznosi 949.464 eura, za januar ove godine 4.699.864 eura, za februar 5.073.374 eura i za mart 6.673.888 eura.

Iz te kompanije su pojasnili da je period utvrđivanja štete koja je nastala po Uniprom period od dana otpočinjanja planskog gašenja ćelija u Elektrolizi, a to znači od postepenog smanjivanja proizvodnje aluminijuma do potpunog zaustavljanja 31. decembra prošle godine, pa sve do prestanka važenja Ugovora – do 31. decembra ove godine.

Oni su u tužbi ukazali da se EPCG ne može osloboditi odgovornosti za štetu i svoje obaveze da Unipromu štetu nadoknadi.

Iz Uniproma su kazali da se ta obaveza zasniva na odredbama Zakona o obligacionim odnosima, a potvrđena je i odredbom člana 10 Ugovora o kupoprodaji električne energije.

U tužbi se navodi da je Uniprom kompanija koja se više od 30 godina bavi rudarstvom, proizvodnjom i preradom metala i da su 2014. godine kupili fabriku Kombinat aluminijuma Podgorica (KAP), u stečajnom postupku.

Iz Uniproma su kazali da su investirali više desetina miliona eura u revitalizaciju zatečenih postrojenja i izgradnju novih – oprema, infrastruktura, generalni remont ćelija, kadrovi.

Kako su rekli, samo pod tim uslovima su mogli da nastave i povećaju proizvodnju, koja je u najbitnijem zavisila od električne energije koju su kupovali od EPCG, kao osnovnog inputa za proizvodnju aluminijuma.

– Takvo postrojenje – fabrika je veoma tehnološki zahtjevna, a biznis planovi podrazumijevaju sigurnost u nabavci i cijeni količina inputa koji čine proizvodnju – piše u tužbi.

Navodi se da je do kupovine KAP u stečaju, ta fabrika u procesu Elektrolize proizvodila samo primarni aluminijum.

Iz Uniproma su rekli da su sagradili dvije nove fabrike, i to trupaca i legura.

– Gdje je primarni aluminijum unapređivao kroz doradu u novim fabrikama, podigao vrijednost prizvodnje i unaprijedio proizvodnju i zaposlio preko 600 radnika – navodi se u tužbi.

Iz Uniproma su podsjetili da je članom 4 Ugovora o kupoprodaji električne energije ugovoreno da cijena električne energije za ugovoreni period iznosi 45 eura/MWh bez poreza na dodatu vrijednost (PDV). Kako su kazali, iako je Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci, članom 16 je usaglašena zaštitna klauzula bitna za poslovanje Uniproma.

Ta klauzula, kako su naveli, glasi da se ugovor automatski produžava na dodatnih 12 mjeseci, odnosno do 31. decembra ove godine, isključivo pod uslovom da je kupac prethodno izmirio sve dospjele obaveze po osnovu isporučene električne energije.

– Uz uslov da za slučaj promjene cijene električne energije za kategoriju potrošnje kojoj kupac pripada, ugovorne strane pregovorima utvrde cijenu najkasnije do 31. decembra prošle godine, s tim da ona ne može biti veća od maksimalno utvrđene cijene za tu kategoriju potrošnje – piše u zaštitnoj klauzuli.

Iz Uniproma su kazali da su, imajući u vidu odredbu člana 16 Ugovora i postupajući savjesno u duhu dobrih poslovnih običaja, šest mjeseci prije isteka Ugovora pozvali Vladu i EPCG na pregovore kako bi zajednički postigli saglasnost oko cijene za isporuku električne energije i to za narednih pet godina, a kako bi tužilac imao potreban input radi realizacije biznis plana.

Iz te kompanije su rekli da na taj poziv i apel nije bilo odgovora.

Iz Uniproma su kazali da su se, imajući u vidu da je ugovoreni period isporuke električne energije isticao i da niko od predstavnika Vlade ili EPCG nije odgovorio na poziv za pregovore od 15. juna prošle godine, 29. oktobra ponovo obratili dopisom, odnosno urgencijom tuženom, predsjedniku Vlade i ministrima kapitalnih investicija i ekonomskog razvoja.

Kako su rekli, od EPCG je stigao odgovor, u kojem se najavljuje spremnost za susret.

– Ali i da su se uslovi drastično promijenili u odnosu na one tokom kojih je zaključen Ugovor o kupoprodaji električne energije, pa bi eventualnim produženjem Ugovora za tuženog nastupila šteta, najavljujući mogućnost raskida ugovora – kaže se u tužbi.

Navodi se da su predstavnici EPCG kroz taj dopis i preko medija uputili stav iz kojeg se zaključuje da bi ovoj godini cijena struje bila 183 eura/MWh .

– Naglašavaju da bi u suprotnom i građani, privreda i budžet Crne Gore trpjeli štetu, što ne žele jer su društveno odgovorni u poslovanju radi interesa svih građana Crne Gore i same države – piše u tužbi.

Iz Uniproma su kazali da je bilo očigledno da EPCG Unipromu želi nanijeti štetu, “a zbog te ciljane štete nanijeti štetu i svim zaposlenima, kao i privredi države, a posebno i više desetinama kompanija koje sarađuju sa Unipromom”.

Kako su rekli iz Uniproma, nemoguće je imati isplativu proizvodnju aluminijuma sa cijenom električne energije preko 45 eura/MWh, a kamoli po cijeni od l83 eura/MWh.

– S obzirom na to tužilac je shvatio da tuženi nema namjeru da se drži člana 16 Ugovora, niti da ozbiljno pregovara o cijeni isporuke električne energije za ovu godinu – piše u tužbi.

Navodi se da je po saznanju da je Uniprom započeo sa smanjenjem proizvodnje – gašenjem ćelija, EPCG 15. novembra uputila predlog Ugovora o kupoprodaji električne energije sa cijenom od 122 eura/MWh, jer je to cijena električne energije tog dana na međunarodnoj berzi električne energije.

– A da nije bila definisana cijena električne energije za kategoriju kupaca kojoj Uniprom pripada, i je na taj način EPCG prekršila član 16 Ugovora i postupila suprotno članovima 1 i 15 Opštih uslova za snabdijevanje električnom energijom – piše u tužbi.

Navodi se da je, takođe, prekršen i član 205 Zakona o energetici, kao i članovi 4 i 5 tog Zakona – principi: javni interes u podsticanju učešća privatnog sektora i princip funkcionisanja energetskog sektora na transparentan i nediskriminatoran način.

U tužbi se navodi da cijene koje EPCG utvrđuje može mijenjati samo u odnosu na kategorije, a ne i za kupce koji pripadaju istoj kategoriji.

Iz Uniproma su rekli da je EPCG dužna to javno da objavi, shodno članu 205 Zakona o energetici.

Prema njihovim riječima, ostaje nejasno čime se EPCG rukovodila kada je Unipromu povećala cijenu električne energije, selektivno i samo njemu, a ne i ostalim kupcima iz iste kategorije kojoj pripada.

Iz Uniproma su ukazali da je Regulatorna agencija za energetiku javno saopštila da kupci električne energije priključeni na naponske nivoe 110kV, 35kV, 10kV, 0,4 kV koji ne pripadaju kategoriji domaćinstava i malih kupaca koje snabdijeva tuženi, pripadaju kategoriji “ostali kupci”.

Kako su rekli, u toj kategoriji ima oko dvije hiljade kupaca, a cijena je podignuta selektivno i jedino Unipromu.

– Osim što je tuženi prekršio član 16 Ugovora zaključenog sa tužiocem, svojim držanjem u ovom obligacionom odnosu, prekršio je sva osnovna načela obligacionog prava – piše u tužbi.

Check Also

Revija luksuznih automobila u Portonovom

Luksuzni rizort ,,Portonovi” još jednom je uspješno dokazao da nije samo centar nautičkog, već i …

Leave a Reply

Your email address will not be published.