Deficit budžeta 86,7 miliona eura

Deficit javnih finansija u 2021. godini iznosi 86,7 miliona eura ili 1,8 odsto BDP-a, pokazuju preliminarni podaci Ministarstva finansija i socijalnog staranja (MFSS).

Deficit je manji u odnosu na planirani za 81,8 mi liona eura ili 48,5 odsto, dok je u od nosu na deficit ostvaren u 2020. godini manji za 377,9 miliona eura ili 81,3 odsto. Shodno navedenom, u 2021. godini značajno je smanjen deficit javnih finansija kao posljedica prevashodno oporavka naplate javnih prihoda sa jedne, odnosno smanjenja diskrecione potrošnje sa druge strane pojasnili su iz MFSS-a na čijem čelu je Milojko Spajić.

Preliminarni podaci o izvršenju budžeta u 2021. god ini objavljeni suu Programu ekonomskih reformi (PER) koji je Vlada usvojila na poslednjoj sjednici. Taj dokument će biti poslat Evropskoj komisiji.

Javni prihodiu2021. godini prociJenjeni su u iznosu od 2,15 milijardi eura ili 44 odsto proci jenjenog BDP-a od 4,881 milijarda eura i u odnosu na nap laćene u2020. godini veći su za 280,9 miliona eura ili 15 odsto, dok su u odnosu na planirane veći za 25,9 miliona eura ili 1,2 odsto.

Zabilježeni rast prihoda, kako u odnosu na 2020. godinu, tako i u odnosu na plan, prevashodno je rezultat značajnog oporavka ekonomske aktivnosti, a samim tim i oporavka naplate javnih prihoda naveli su iz MFSS-a.

Najbolji indikator oporavka ekonomske aktivnosti nakon zabilježenog pada od 15,3 odsto u2020. godini, kako su naveli, jesu prihodi po osnovu PDV-a koji su veći za 162,2 miliona eura ili 30,6 odsto u odnosu na naplaćene u 2020. godini, dok suuodnosu na planirane veći za 80,2 miliona eura ili 13,1 odsto.

Prihodi od akciza su zabilježili rast u odnosu na planirane za 7,7 miliona, a u odnosu na prihode iz 2020. godine za 43,3 miliona. Prihodi po osnovu poreza na dobit pravnih lica takođe su zabilježili značajan rast u odnosu na planirane u iznosu od 14,7 miliona eura ili 24,5 odsto.

Javna potrošnja u 2021. godini procijenjena je u iznosu od 2,236 milijarde eura, odnosno 45,68 odsto BDP-a i u odnosu na planiranu manja je za 55,9 miliona eura ili 2,44 odsto, prevashodno kao rezultat nižeg ostvarenja kapitalnog budžeta, dok je u odnosu na potrošnju ostvarenu u 2020. godini manja za 97,05 miliona eura ili 4,2 odsto.

Tekuća javna potrošnja u 2021. godini smanjuje se usled visoke baze postavljene u 2020. godini, kroz povećano finansiranje zdravstvenog sistema u cilju borbe sa pandemijom virusa kovid-19 i finansiranja tri paketa mjera usmjerenih na ograničavanje negativnih posledica pandemije na građane i privredu navedeno je u pojašnjenju rashodne strane budžeta.

Check Also

Renomirana kreditna institucija zapošljava: Saradnik za kreditnu analizu i izvještavanja prema CBCG

SARADNIK ZA KREDITNU ANALIZU  I IZVJEŠTAVANJA PREMA CBCG

Leave a Reply

Your email address will not be published.