Banke u FBiH zarađuju više nego prije krize

Na nivou bankarskog sektora u FBiH za prvih devet mjeseci godine iskazan je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 264 miliona KM, što je za 112,8 miliona KM više u odnosu na isti period 2020. godine.

Podsjetimo da je lani pandemija značajnije uticala na profitabilnost banaka. No, zanimljivo je da je zarada u prvih devet mjeseci ove godine veća čak i u poređenju s istim periodom 2019. godine, dakle prije početka pandemije, izvještava BiznisInfo.ba.

Sve banke sa sjedištem u FBiH iskazale su pozitivan finansijski rezultat za prvih devet mjeseci 2021. godine.

Prema izvještajnim podacima banaka, u prvih devet mjeseci 2021. godine na nivou bankarskog sektora u FBiH ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 917,7 miliona KM i u odnosu na isti period prethodne godine veći su za 46,9 miliona KM ili za 5,4 posto.

U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od kamata i slični prihodi učestvuju sa 56,8 posto, dok operativni prihodi učestvuju sa 43,2 posto.

U odnosu na isti period prethodne godine, došlo je do smanjenja učešća prihoda od kamata i sličnih prihoda za 3,3 procentna poena, koliko iznosi povećanje učešća operativnih prihoda.

Ukupni kamatni i slični prihodi su u posmatranom periodu zabilježili smanjenje od 2,7 miliona KM ili 0,5 posto.

Dominantna stavka u ovim prihodima su kamatni prihodi po kreditima i poslovima lizinga, čije je učešće u ukupnim prihodima smanjeno za 3,2 procentna poena.

U istom periodu smanjeno je učešće kredita i potraživanja po poslovima lizinga u ukupnoj aktivi za 0,2 procentna poena (sa 63,5% na 63,3%), dok je prosječna ponderisana NKS na kredite povećana sa 3,14% na 3,28% (za 0,14 procentnih poena).

U prvih devet mjeseci 2021. godine kamatni prihodi po kamatonosnim računima depozita kod depozitnih institucija smanjeni su za 1,6 miliona KM ili 72,4% u odnosu na isti period prethodne godine. U istom periodu, učešće kamatonosnih računa depozita kod depozitnih institucija u ukupnoj aktivi bankarskog sektora u FBiH smanjeno je sa 15,6% na 14,4% (za 1,2 procentna poena).

U okviru ostalih prihoda od kamata zabilježeno je povećanje na pozicijama kamatnih prihoda od plasmana drugim bankama za 14%, od vrijednosnih papira koji se drže do dospijeća za 11% i ostalih prihoda za 5%.

Ukoliko se posmatra sektorska struktura ostvarenih kamatnih prihoda, najveći dio odnosi se na prihode od stanovništva (61,4%), iako krediti stanovništvu čine 46,8% ukupnog kreditnog portfolija bankarskog sektora FBiH, zbog veće prosječne NKS, koja za stanovništvo iznosi 5,28%, a za privredu 2,48%, prema podacima Agencija za statistiku BiH.

Od ukupnih kamatnih prihoda, na prihode od privatnih preduzeća odnosi se 29,2%, od vladinih institucija 4,9%, a od javnih preduzeća 1,6%.

Ukupni operativni prihodi su u posmatranom periodu zabilježili povećanje od 49,7 miliona KM ili 14,3%.

U strukturi ukupnih operativnih prihoda, najveća stavka su prihodi po naknadama za izvršene usluge koji su zabilježili povećanje za 38,4 miliona KM ili 15,3%. Prihodi iz poslovanja sa devizama ostvarili su najveću stopu rasta od 26,9%, odnosno veći su za 10,9 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine.

Check Also

TOP 10 najvećih solarnih elektrana na svijetu

Od Kine do Dubaija, donosimo 10 najvećih solarnih farmi na svijetu u odnosu na kapacitet …

Leave a Reply

Your email address will not be published.