Novim zakonima do manjih troškova platnog prometa

Primjena ovih zakona rezultiraće smanjenjem naknada i približiti troškove platnog prometa nivou koji se naplaćuje u zemljama EU, kažu u CBCG

Centralna banka (CBCG) pripremila je tri zakona, koji bi trebalo da smanje troškove platnog prometa, saopšteno je Pobjedi iz vrhovne monetarne institucije.

Pripremljeni su zakoni o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama, o izmjenama zakona o platnom prometu i o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje potrošača i računu za plaćanje sa osnovnim uslugama. Njima se usklađuju crnogorski sa propisima EU.

Detalji zakona 

Primjena Zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama rezultiraće smanjenjem naknada i približiti te troškove nivou u zemljama EU.

– Do sada potrošači nijesu bili upoznati da i primaoci plaćanja imaju obavezu plaćanja naknade kompaniji čiju platnu karticu koriste. Primjena nove regulative će povećati informisanost, a time i konkurenciju kroz pružanje stimulativnih postupaka koje izdavaoci kartica mogu dati korisnicima (bonusi, popusti), i koji će, u krajnjem, donijeti materijalne koristi korisnicima kartica – kažu u CBCG.

Primaoci plaćanja i potrošači nijesu bili dovoljno informisani o razlikama u naknadi, kao ni o mogućnostima da se odabere jeftiniji platni brend.

– Predloženi zakon omogućiće smanjenje troškova za platne transakcije na osnovu platnih kartica i uspostavljanje jednakih prava, obaveza i mogućnosti za sve učesnike na tržištu – dodaju u CBCG.

Zakon o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača omogućiće klijentima banaka da lakše uporede troškove platnih usluga i jednostavnije otvore račun kod nove banke.

– Građani će moći na jednostavan način da uporede deset do 20 platnih usluga, onih koje najčešće koriste i koje ih izlažu najvećem trošku i odaberu onog koji mu najviše odgovora – kažu u CBCG.

Banke će biti dužne da najmanje jednom godišnje klijentu dostave izvještaj o svim naplaćenim naknadama za usluge povezane s njegovim platnim računom.

– Nakon usvajanja ovog zakona građani će moći da lakše promijene banku kod koje imaju otvorene račune. Biće dovoljno da se obrate novoj banci i ovlaste je da umjesto njih izvrši prenos svih ili određenih platnih usluga koje su koristili kod prethodne banke – objašnjavaju u CBCG.

Izmjenama zakona o platnom prometu pružanje tih usluga biće uređeno kao u državama EU.

Njime će se obezbijediti uvođenje novih pružalaca platnih usluga čime se podstiče konkurentnost na tržištu i omogućava dalji razvoj inovativnog mobilnog i internetskog platnog prometa. Ovim zakonom se omogućava kupovina preko interneta i kada potrošač nema platnu karticu, veća sigurnost za elektronska plaćanja i za pružaoce platnih usluga, kao i unapređenje pravila o zaštiti potrošača.

– Rezultat implementacije će biti benefiti za građane i privrednike, prvenstveno u vidu nižih naknada i provizija za platne usluge – istakli su u CBCG.

PayPal

Na pitanje zbog čega u Crnoj Gori još nije dostupna mogućnost primanja novca preko PayPal servisa, u CBCG su odgovorili da razloge treba tražiti u poslovnim politikama te kompanije.

– Ova privatna kompanija samostalno je odlučila da u Crnoj Gori pruži samo uslugu slanja novca, uprkos činjenici da ne postoje nikakva ograničenja za pružanje obje usluge. Poslovna politika PayPal kompanije isključivo se zasniva na bazi komercijalnih interesa i analizama tržišta na kojima pruža usluge – naveli su u CBCG.

Napominju da se usluge PayPala u Crnoj Gori koriste u malom obimu – 3,8 odsto kartica od ukupnog broja kartica su inicirale transakcije preko tog servisa.

– Od 15 milijardi eura realizovanog platnog prometa u prošloj godini, vrijednost transakcija ka PayPalu bila je 4,6 miliona eura, odnosno 0,03 odsto vrijednosti ukupnog platnog prometa – precizirali su u CBCG.

Crna Gora je, kako dodaju, stvorila zakonski okvir koji PayPalu i ostalim platformama koje posluju na istom principu dozvoljava nesmetani rad i korištenje svih usluga.

– Odluka o proširenju usluga PayPala ne zavisi od crnogorskih internih faktora, niti od zakonodavnog okvira koji je po tom pitanju potpuno liberalan. Prema Zakon o platnom prometu, PayPal i slične platforme, čiji su vlasnici sa sjedištem u inostranstvu, nemaju obavezu da se registruju kod CBCG za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija crnogorskih rezidenata putem interneta, posredstvom platnih kartica i računa za izvršavanje međunarodnih plaćanja koje rezidenti imaju kod pružalaca platnih usluga, prije svega banaka, već registrovanih u Crnoj Gori – pojašnjavaju u CBCG.

Direktne pregovore sa PayPalom vodilo je Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

– Zvanični odgovori su ukazivali da ova kompanija shvata značaj i potrebe Crne Gore, te da Crnu Goru smatraju zemljom velikih mogućnosti, ali, da, na žalost, za sada nemaju novina u vezi sa mogućim proširenjem usluga te kompanije u našoj državi. Ohrabruju najave da će pregovori biti nastavljeni – zaključili su u CBCG.

Isti uslovi za naše i građane EU 

Na pitanje šta je konkretno urađeno u oblasti slobode kretanja kapitala i dovelo do napretka na putu ka EU, iz CBCG su odgovorili da je pravna tekovina značajno usklađena sa propisima Brisela.

– Omogućavanjem slobodnog kretanja kapitala i liberalizacijom kapitalnih transakcija, u Crnoj Gori nema ograničenja za investiranje ni u jednu vrstu imovine između crnogorskih i EU rezidenata. Preostalo je još ukidanje preferencijalnog tretmana u oblasti osiguranja, kao i izmjena Zakona o svojinsko-pravnim odnosima čime će se i formalno izjednačiti status crnogorskih i EU rezidenata – ukazuju u CBCG.

Unaprijeđen je i regulatorni okvir u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a prepoznat je napredak kroz obnavljanje članstva u Egmont grupi i kroz najavljeno ukidanje ekonomskog državljanstva.

– Sve aktivnosti i napredak u ovoj oblasti vode ka proširenju mogućnosti za investiranje kapitala i unapređenje investicionog ambijenta – naveli su u CBCG.

Check Also

NLB Pay i Visa sa Vama na CIM Forumu

Forum kreativnih industrija i medija CIM Forum (Creative Industries and Media Forum), biće održan od …

Leave a Reply

Your email address will not be published.