Bivši direktori Montenegrobonusa sebe čašćavali naknadama, kredite davali bez ovlašćenja

Revizori su utvrdili da je bivše rukovodstvo Montenegro Bonusa pogrešno prikazalo podatke o imovini, da su benefite, kredite i stanove dijelili bez ovlašćenja a da su poslovanje u prethodnom periodu obilježili značajna netransparentnost i niz krajnje sumnjivih odluka. Takođe, bivše rukovodstvo sebi je dijelilo velike naknade, iako je firma godinama u vrlo složenoj poslovnoj situaciji.

Novi odbor direktora Montenegro bonus d.o.o. Cetinje, imenovan je u junu 2021. godine a čine ga Slađana Džaković (predsjednica odbora), te članovi Dragoljub Bulatović, Ivana Klikovac, Bogdan Marković i Srđa Smatlik. Kako je za Portal RTCG saopšteno iz ove firme, novo rukovodstvo u startu se suočilo sa nelikvidnošću preduzeća i raznim nezakonitostima u radu prethodnog rukovodstva.

Odbor direktora je u saglasnosti sa izvršnim direktorom Radošem Zečevićem donio odluku da formira Revizorski odbor, a u skladu sa članom 29 Zakona o reviziji. Uz saglasnost Ministarstva finansija i socijalnog staranja, u sastav Revizorskog odbora imenovani su Slavica Drašković (unutrašnji revizor u javnom sektoru), Radojko Bošković (ovlašćeni računovođa) i Vera Peković (unutrašnji revizor u javnom sektoru).

“Imajući u vidu da je 15 godina isti nezavisni revizor EuroRev radio reviziju finansijskih izvještaja i davao pozitivno mišljenje, te da je odjednom na finansijske izvještaje za 2020.godinu promijenio mišljenje iz “pozitivnog” u “uzdržano”, Revizorski odbor je dao preporuku Odboru direktora da se angažuje novi nezavisni revizor, koji će uraditi sveobuhvatnu reviziju 2020. godine”, rekli su za Portal RTCG iz Montenegro Bonusa, firme u većinskom državnom vlasništvu.

Odbor direktora i izvršni direktor nakon razamatranja referenci od preporučenih revizora angažovali su nezavisnog revizora Ilinku Vuković i revizorsko društvo MV Konsalt koje je nakon završene revizije dostavilo rukovodstvu firme izvještaj broj 01-1173 od 27.oktobra 2021.godine, uz napomenu “Uzdržano” sa velikim brojem kvalifikacija.

Nezavisni revizor, kako su kazali iz rukovodstva Montenegro Bonusa, iznio je sve nezakonitosti, nepravilnosti i kršenja zakona i obaveznih MRS I MSFI standarda od strane bivšeg rukovodstva Montenegro Bonus”Cetinje. U izvještaju se posebno ukazuje da postoji neriješeno pitanje imovine, jer je prikazana kao imovina Montenegro Bonus Cetinje a nakon uvida u list nepokretnosti utvrđeno je da je to vlasništvo države Crne Gore ili drugih pravnih lica.

Tu su i neriješena pitanja kapitala, neusaglašenost, prikazano fiktivnih oko 20 miliona, povecanje kapitala iz revalorizacionih rezervi suprotno Zakonu i MRS standardima, te pokrice gubitka iz revalorizacionih rezervi, suprotno zakonu i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Otkiveni su i netacni podaci u bilansima za 2020. godinu, na osnovu vjerodostojnih podataka, te višegodišnji obračun amortizacije na rezervoarima u Lipcima i Bijelom Polju, koji nikada nijesu bili dostupni niti korišćeni od Montenegro Bonus Cetinje.

Izvršni direktor sebi određivao naknade

Revizori su otkrili i nepostojanje cjenovnika i procedura po kojima se formiraju cijene, a posebno su bili vidljivi konflikti interesa u obavljanju poslova unutar firme, naročito kod rukovodstva koje istovremeno obavlja kontrolne i upravljačke funkcije.

“Subvencije kamata za zaposlene bile su oko 750 hiljada eura. Postoje indicije da se uvidom u prethodne godine iznos uvećao. Raspodjela trinaeste zarade, isplate za lica sa posebnim ovlasćenjima, pri čemu izvršni direktor sam sebi određuje koliki stimulans ili bonus treba da primi. Preko 120 hiljada eura isplaceno mimo zarada u 2020.godini, a društvo ima samo 27 zaposlenih”, kazali su iz Montenegro Bonusa.

Bilo je i utaje poteza?

Interesantno je da je u poslovnim knjigama umanjen poslovni rezultat za 2,3 milona na bazi troškova amortizacije, koji su knjiženi oko 100.000 do 300.000 eura godišnje na bazi rešenja, koje je potpisivalo prethodno rukovodstvo, iako se amortizacija obračunavala za imovinu “datu na korišćenje”, dakle, na imovinu koja nije imovina u vlasništvu Montenegro Bonusa. To su rezervoari koji nisu korišćeni niti je bilo ekonomske koristi od ove imovine, a uz to, ona je godinama bila predmet sudskog spora između Jugopetrola i države Crne Gore.

“Postavlja se pitanje kako su određene “poreske kontrole” priznale umanjenje poreske osnovice, a time i umanjenje plaćanja poreza na dobit državi Crnoj Gori, obzirom da se na ovaj način može zaključiti da je došlo do utaje poreza”, naveli su iz Montenegro Bonusa.

Posebno je zanimljivo to što je na dan 31.decembar 2020.godine kapital u statutu i poslovnim knjigama Montenegro Bonusa iznosio 20.166.053 eura, a u Centralnom registru privrednih subjekta iznosi nula. Pritom, ova državna firma nije zakonski i u skladu sa standardima vršila obračun odloženog poreza niti obračun poreske amortizacije.

U poslovnim knjigama prikazano je 523.326 eura kao obaveze prema KAP-u A.D Podgorica u stečaju za određene poreze i doprinose, bez adekvatne zakonske dokumentacije koja treba da predstavlja računovodstvenu ispravu instituciji.

(RTCG)

Check Also

Goldman Sachs: Cijene nafte se neće smiriti ni ove godine

Divlja kolebanja koja su obilježila cijene nafte i nivo proizvodnje u periodu pandemije vjerovatno se …

Leave a Reply

Your email address will not be published.