Glavni grad ostao bez ugovora o parkingu u TC: Čelebić prodao većinu Bazara

Glavni grad je ostao bez ugovora o izdavanju parkinga u Tržnom centru Bazar u Bloku pet koji je građen u javno-privatnom partnerstvu, jer je kompanija Čelebić prodala većinu Bazara. Kompanija Čelebić je u Bazaru zakupljivala parking koji je u vlasništvu Glavnog grada i oko 30.000 eura svake godine na ime toga uplaćivala Parking servisu. Rampa na parkingu je podignuta, prihoda nema i to će zasigurno imati posledice po gradsko preduzeće u smislu finansijske održivosti. Iz kompanije Čelebić potvrđeno je “Danu” da je dio prostora u Bazaru prodat.

– Većina poslovnih prostora “Bazara” je u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih lica. Poslovna politika kompanije je da ne iznosimo bilo kakve podatke o vlasnicima nekretnina. S obzirom na to da skupština etažnih vlasnika upravlja “Bazarom” nismo u toku sa tim da li je na snazi ugovor o zakupu parkinga sa gradskim preduzećem Parking servis, te sa koliko parking mjesta TC Bazar raspolaže i da li su sva predmet ugovora sa gradskim preduzećem – saopštili su iz kompanije Čelebić.

Iz Parking servisa na čijem je čelu Nusret Canović kazali su da su do kraja avgusta ove godine imali ugovor sa Bazarom o korišćenju garaže u tržnom centru.

– S obzirom na to da je upravljanje tržnim centrom odnedavno preuzela Skupština etažnih vlasnika tržnog centra, očekuje se da, kad se proces formiranja Skupštine etažnih vlasnika završi, dogovori budući način korišćenja garaže u tržnom centru – kazali su iz Parking servisa.

TC Bazar rađen je u formi privatno-javnog partnerstva između Glavnog grada i kompanije “Čelebić”, a ugovor je sklopljen 17. decembra 2010. godine koji su potpisali tadašnji gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša Tomislav Čelebić. Gradnja ovog objekta dobila je sudski epilog. Postupak protiv Mugoše u Višem sudu je pri kraju, a vještačenje finansija je okončano. Glavni grad je za ulog od 8.107 kvadrata zemljišta i oslobađanja komunalija za objekat dobio zelenu pijacu od 1.124 kvadrata i parking mjesta od 6.189 kvadrata. Nakon svečanog otvaranja 8. oktobra 2012. godine pokazalo se da umjesto prizemlja, to jeste zelene pijace i samoposluge i prvog sprata odnosno prodavnice mješovite robe, kako je bilo predviđeno ugovorom, objekat ima i drugi sprat na kome je sportsko-rekreativno-zabavni sadržaji površine oko 3.000 kvadrata.Nakon toga sačinjen je aneks ugovora na koje Skupština Glavnog grada nikada nije dala saglasnost. Pr­vi aneks sa­či­njen je 16. no­vem­bra 2012. go­di­ne i njime je iz­vr­še­na po­dje­la sa­dr­ža­ja u objek­tu tako što je “Če­le­bi­ću” pri­pa­lo bli­zu 6.000 kvadrata eks­klu­ziv­nog pro­sto­ra, a Glav­ni grad je do­bio 6.924 kva­dra­ta, od če­ga 5.676 kva­dra­ta u vidu par­king mje­sta i 930 kva­dra­ta ze­le­ne pi­ja­ce. Sva par­king mje­sta su ka­sni­je iz­da­ta “Če­le­bi­ću” tako da je kompanija raspolagala sa pre­ko 90 od­sto centra.

Drugim anek­som od 28. de­cem­bra 2012. go­di­ne, procijenjeno je da kvadrat par­king pro­sto­ra vri­je­di 450 eura, a ze­le­ne pi­ja­ce 1.090 eura. Aferu “Bazar” pokrenule su Demokrate koje su dokumentaciju predala Vrhovnom državnom tužilaštu, a zatim je ona dostavljena Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu. Par­king pro­stor u ga­ra­ži Ba­za­ra 1. fe­bru­a­ra. 2013 go­di­ne ustu­pljen je na ko­ri­šće­nje fir­mi Če­le­bić. Po ugo­vo­ru ko­ji su tada pot­pi­sa­li Par­king ser­vis i Če­le­bić u za­kup je da­to 235 par­king mje­sta. Iz­nos za­ku­pa za go­di­nu da­na utvr­đen ovim ugo­vo­rom je 20.000 eura bez PDV-a.Fir­ma Če­le­bić je od 14. ma­ja 2015. godine počela da na­pla­ću­je par­kiranje.

Izvor: Dan.co.me

Foto: Glavni grad

Check Also

Od 2022. godine Crna Gora otvara vrata digitalnim nomadima

Izmijenjene životne okolnosti, mijenjaju i profil turista koji sada putuju da bi i radili i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *