Raspisan konkurs za direktora Luke Bar

Odbor direktora Luke Bar raspisao je konkurs za izbor izvršnog direktora tog preduzeća, koji će biti otvoren narednih 15 dana.

Zainteresovani kandidati, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, treba da ispunjavaju i posebne, koji podrazumijevaju završen VII-1 nivo kvalifikacija ekonomske, pravne ili tehničke struke, najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, poznavanje jednog stranog jezika i nepostojanje zakonskih smetnji.

Kandidati su dužni da uz prijavu i traženu dokumentaciju dostave predlog plana i programa rada Luke Bar za mandatni period od četiri godine.

Kandidati kompletnu dokumentaciju i dokaze treba da dostave u zatvorenoj koverti na adresu Luke Bar, a neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Odbor direktora Luke Bar je na sjednici krajem jula razriješio dužnosti dotadašnjeg izvršnog direktora, Vladana Vučelića i za vršioca dužnosti izvršnog direktora imenovao dotadašnjeg pomoćnika izvršnog direktora, Dedu Đelovića.

Tada je najavljeno da će se izbor izvršnog direktora realizovati putem javnog konkursa u najkraćem roku.

Check Also

Pandemija pogoršala fiskalnu poziciju

Fiskalna pozicija Crne Gore, koja je bila pogoršana i prije korona virusa, zbog velikih infrastrukturnih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *