Za pola godine realizovano 44,2 miliona eura budžeta Glavnog grada

Polugodišnji izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i izvršenim izdacima, iskazanim u skladu sa organizacionom, funkcionalnom i ekonomskom klasifikacijom naći će se danas pred odbornicima lokalnog parlamenta Glavnog grada.

Odbor za finansije, privredu i razvoj krajem prošle sedmice dao je saglasnost da se odbornici izjasne o polugodišnjem presjeku punjenja budžeta za ovu godinu.

Na odboru je ocijenjeno i da je Grad za šest mjeseci uredno izmirivao sve tekuće i kreditne obaveze.

Od 93.457.000 eura koliko je planirano budžetom Glavnog grada za ovu godinu realizovano je 44.253.000 eura, što je 90 odsto od plana ili 11,7 odsto više u odnosu na prošlu godinu. Kada se iz ove realizacije izuzmu kreditna i prenijeta sredstva od prethodne godine realizovano je 29.500.000 eura. Prosječna realizacija prihoda mjesečno iznosi 4.900.000 eura.

Prihodi po osnovu naknada za period januar jun 2021. godine realizovani su u iznosu od 9,43 miliona ili 127 odsto od plana za šest mjeseci.

U istom periodu lokalni porezi realizovani su u iznosu od 8,5 miliona ili 78,52 odsto od plana, od čega 5,6 miliona na prirez porezu na dohodak fizičkih lica i 2,9 miliona na porez na nepokretnosti.

Porez na dohodak fizičkih lica ostvaren je u iznosu od 4,6 miliona ili 89,37 odsto od polugodišnjeg plana, što je na istom nivou kao 2020. godine.

Na osnovu utvrđenog poreza na promet nepokretnosti po rješenjima Poreske uprave Crne Gore, budžet Glavnog grada je prihodovao 1,1 milion ili 85,26 odsto od plana, prihodi po osnovu lokalnih administrativnih i komunalnih taksi ostvareni su u iznosu od 399.775 eura ili 72,36 odsto, dok su ostali prihodi realizovani u iznosu od 1,4 miliona eura ili 125 odsto od cilja.

Nešto slabiji prihod je po osnovu prodaje nepokretnosti i u korist budžeta ostvareno je 2,59 miliona ili 57,66 odsto u odnosu na plan.

Transferi od budžeta države nisu realizovani, dok su prihodi od donacija realizovani u iznosu od 1,37 miliona.

Sredstva prenijeta iz prethodne godine u iznosu od 13,2 miliona eura predstavljaju neraspoređena sredstva i prenijeta su Završnim računom za 2020. godinu, kao početni depozit budžeta za ovu godinu i najvećim dijelom su namijenjena za potrebe kapitalnog budžeta.

Kapitalni izdaci za prvih šest mjeseci ove godine realizovani su u iznosu od 16,5 miliona ili 64,81 odsto od plana.

U dokumentu se navodi da je osnovna karakteristika gradskih finansija njihova stabilnost i ono što karakteriše prihodovnu stranu budžeta je to da najveće učešće imaju sopstveni prihodi koji su realizovani u iznosu od 21.892.000 eura.

Ukupni izdaci su veći za 1,74 miliona u odnosu na prethodnu godinu najvećim dijelom zbog realizacije kapitalnih projekata

Dug Glavnog grada 26,3 miiiona eura, neophodna racionalizacija

U ocjeni stanja navodi se da je dug Glavnog grada na dan 30. jun ove godine nešto više od 26,3 miliona eura, a po datim garancijama privrednim društvima 4,47 miliona eura.

Sa druge strane, u predlogu mjera stoji da je neophodno nastaviti sa racionalizacijom troškova po svim osnovama, naročito kada su u pitanju rashodi za materijal, službena putovanja, konsultantske usluge, ugovori o djelu, kako bi se obezbijedilo nesmetano servisiranje obaveza.

Takođe, neophodno je nastaviti sa podrškom malom i srednjem biznisu i privrednim subjektima, kao i unaprijediti rad inspekcijskih službi i u saradnji sa nadležnim organima preduzimati mjere i poboljšati saradnju organa uprave radi obezbjeđenja bolje naplate prihoda.

Neophodno je obezbijediti preduslove za efikasnu realizaciju planiranih kapitalnih projekata i realizovati planirane javne nabavke, a u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom pratiti stanje i sagledati potrebu predlaganja novog paketa mjera podrške građanima i privredi.

Check Also

Broj putnika na evropskim aerodromima udvostručen u 2022.

Putnički saobraćaj na evropskim aerodromima je konačno počeo da se oporavlja od krize izazvane kovidom-19, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.