Uveden novi instrument Evropske komisije i MOR-a za pomoć u zapošljavanju mladih na Zapadnom Balkanu

Evropska komisija (EK) i Međunarodna organizacija rada (MOR) udružile su snage u podršci institucijama nadležnim za politiku zapošljavanja mladih na Zapadnom Balkanu da uvedu „garanciju za mlade“ (YG). Evropska fondacija za obuku (ETF) jedan je od partnera u realizaciji intervencija. Nadahnuta sličnim programima u državama članicama EU, garancija za mlade znači obavezu da se pruži podrška svim osobama mlađim od 30 godina koje nisu zaposlene ili nisu na školovanju ili osposobljavanju (tzv. NEET). Ova opredijeljenost mladim ljudima daće kvalitetnu ponudu poslova, pripravništva, učenja kroz rad ili kontinuiranog osposobljavanja u trajanju od četiri mjeseca nakon završetka škole ili gubitka posla. 

Podrška EK / MOR-a obuhvata prilagođavanje garancije za mlade na Zapadnom Balkanu uz podršku politikama, programiranju i praćenju, naprednu obuku i uzajamno  učenje na cijelom Zapadnom Balkanu i u EU.  

Instrument tehničke pomoći EK/MOR (TAF) uvodi se nakon drugog ministarskog sastanka na temu zapošljavanja i socijalnih pitanja, koji je održan između EU i Zapadnog Balkana 8. jula, na kom su ministri i predstavnici nadležni za pitanja zapošljavanja prihvatili Deklaraciju o obezbjeđivanju održive integracije mladih ljudi na tržište rada. U Deklaraciji se konstatuje nesrazmjeran negativan uticaj pandemije Covid 19 na položaj mladih ljudi na tržištu rada i navodi opredijeljenost za postepeno uvođenje garancija za mlade u regionu. Deklaracija je nadahnuta Preporukom Savjeta EU od 30. oktobra 2020 o lakšem prelasku u svijet rada – jačanju Garancije za mlade.

Mladi ljudi snose najveći teret ekonomskih posljedica pandemije Covid 19. Na globalnom nivou, zabilježen je pad zaposlenosti mladih za 8,7% u 2020. godini, dok je kod odraslih taj pad iznosio 3,7%.  Analiza udjela mladih koji nisu zaposleni ili na školovanju i osposobljavanju (NEET) daje sliku ukupne osjetljivosti položaja mladih na ekonomsku situaciju.  Jednostavno rečeno, ako stopa zaposlenosti pada, mora doći do rasta ili stope NEET ili stope školovanja. Jasno je da je, u principu, pad zaposlenosti poželjnije amortizovati većom stopom školovanja nego većom stopom NEET. Međutim, na Zapadnom Balkanu, gubitak poslova i povećanje neaktivnosti generalno nisu praćeni povratkom na školovanje. Na primjer, u Crnoj Gori, četvoro od petoro mladih koji su ostali bez posla postali su neaktivni, a ne nezaposleni, ali se nisu vratili na školovanje. Stope NEET u ekonomijama Zapadnog Balkana ostale su, tokom cijele 2020. godine, iznad nivoa zabilježenog prije krize, iako je, u nekim slučajevima, došlo da pada u odnosu na najviše stope iz drugog kvartala 2020. godine zahvaljujući uvedenim mjerama. U Srbiji, svaka peta mlada osoba spada u kategoriju NEET, ali u nekim dijelovima regiona u toj kategoriji je čak svaka treća mlada osoba. 

Međunarodna organizacija rada apeluje na vlade da su potrebne mjere sa ciljem da se spriječi da kratkoročan izlazak izlaska mladih sa tržišta rada preraste u dugotrajnu isključenost čitave generacije mladih ljudi. Uvođenje garancije za mlade moglo bi da pomogne da se izbjegnu dugoročni učinci sa trajnim posljedicama, tj. povećanje vjerovatnoće da će biti nezaposleni ili neaktivni tokom dužeg perioda, da će zarađivati manje, te imati manju šansu da nađu kvalitetan posao.

Međunarodna organizacija rada je specijalizovana stručna agencija koja je na čelu rada sistema Ujedinjenih nacija na zapošljavanju i svijetu rada. Ovo partnerstvo sa Evropskom komisijom na podršci uvođenju garancija za mlade na Zapadnom Balkanu temelji se na prethodnom Zajedničkom radu Evropske komisije i Međunarodne organizacije rada na Garanciji za mlade u državama članicama EU u južnoj Evropi. Doprinosi postizanju ciljeva utvrđenih  Ekonomskim i investicionim planom EU za Zapadni Balkan (EIP) u oktobru 2020. EIP promoviše dugoročan ekonomski oporavak, zelenu i digitalnu tranziciju, regionalnu integraciju i konvergenciju ka Evropskoj uniji; uključuje i vodeću inicijativu u okviru Garancije za mlade sa ciljem da se mladim ljudima omogući bolja perspektiva i smanji odliv mozgova.

Check Also

Kraj ere „slijepog crijeva”, šansa za novo zlatno doba

Putnici iz stotinjak automobila s obje strane graničnog prelaza Zatrijebačka Cijevna – Grabon, između Crne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *