Proširuje se pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nepokretnosti

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici utvrdila Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti, kojim se proširuje pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nepokretnosti, kao i poresko oslobođenje kod nasljeđivanja, poklona i u drugim slučajevima sticanja nepokretnosti bez naknade i za životne partnere.

U Vladi ističu da će tim izmjenama doći ce do oslobađanja od plaćanja poreza na promet nepokretnosti za punoljetne državljane Crne Gore koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kao članovi domaćinstva, gdje se bračni partneri izjednačavaju sa životnim partnerima.

“Takođe, propisuje se da se nasljednikom smatraju bračni drugovi, odnosno životni partneri, kao i da pri diobi zajedničke imovine prilikom razvoda braka, odnosno raskida životnog partnerstva, važi oslobođenje od plaćanja poreza na promet nepokretnosti”, dodaju.

Utvrđen je Predlog zakona o potvrđivanju Marakeškog ugovora za olakšanje pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, slabovide ili imaju druge poteškoće u korišćenju štampanih materijala.

“Primjenom ovog Zakona biće znatno olakšan i povećan pristup knjigama, časopisima i drugim štampanim materijalima za populaciju koja ima poteškoće u čitanju. Pored ostalog, uvodi se ograničenje autorskog prava u korist lica koja imaju poteškoće u čitanju, na osnovu kojih se autorsko djelo, bez dozvole autora, može pretvoriti u pristupačni format. Naglašeno je da će primjena novog zakona omogućiti poboljšanu socijalnu integraciju i kulturnu participaciju, kao i jačanje svijesti o izazovima sa kojima se suočava zajednica i pojedinci koji imaju poteškoće u čitanju štampanih materijala”, ukazuju u Vladi.

Vlada je donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika.

“Izmjenama je propisano da se na listi poreskih dužnika nalaze i dužnici koji su uložili žalbu na poresko rješenje, odnosno pokrenuli upravni spor, kao i poreski dužnici kod kojih je pokrenut stečajni postupak. U cilju poštovanja načela jednakosti, propisuje se i obaveza da poreski organ kvartalno objavljuje i listu 100 najvećih poreskih dužnika kod kojih je pokrenut stečajni postupak, jer se i u tom slučaju radi o poreskim dužnicima koji imaju dospjele a neizmirene poreske obaveze. Ocijenjeno je da će se implementacijom Uredbe poboljšati poreska disciplina poreskih obveznika, što će se, u krajnjem, odraziti na ukupnu fiskalnu, finansijsku i makroekonomsku stabilnost države”, dodaju u Vladi.

Donijeta je Uredba o izmjenama Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave.

“Izmjenama je propisano da se povjeravanje poslova, osim za složene inženjerske objekte, kako je to bilo prema dosadašnjem rješenju, ne odnosi na zgrade bruto građevinske površine 3000 kvadratnih metara i više, hotele, turistička naselja sa najmanje četiri ili pet zvjezdica i turističke rizorte, objekte za koje se obavezno raspisuje javni konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja, kao i za trg, skver, šetalište i gradski park. U cilju postizanja veće efikasnosti, koordinisanosti i ažurnosti rada organa nadležnih za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, procijenjeno je da je cjelishodno učiniti izdavanje urbanističko-tehničkih uslova kompatibilnim sa nadležnošću odnosno poslovima glavnog državnog arhitekte, odnosno glavnog gradskog arhitekte”, saopštili su iz Vlade.

Usvojena je i Informacija o potrebi ažuriranja Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata.

“U Informaciji je istaknuto da je neophodno u što kraćem roku otpočeti proces ažuriranja, revizijom strukture i sastava sektorskih radnih grupa, koje će imati zadatak da analiziraju kriterijume strateškog značaja projekata, ažuriraju postojeće sektorske jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata i identifikuju potencijalne nove projekte na osnovu nacionalnih strategija, akcionih planova i postojećih baza podataka. Takođe, za sve postojeće ili nove projekte potrebno je pripremiti, odnosno ažurirati projektne identifikacione formulare, sprovesti ocjenu strateške relevantnosti i izvršiti analizu ocjene stanja svih projekata, kao i analizu mogućnosti sufinansiranja projekata iz nacionalnog budžeta. Shodno navedenom, Vlada je zadužila resorna ministarstva da, najkasnije do 30. juna 2021. godine, obrazuju sektorske radne grupe i imenuju kontakt osobe za saradnju sa Kancelarijom za evropske integracije, korisnicima projekata i međunarodnim finansijskim institucijama/donatorima”, ističu.

Vlada je usvojila Informaciju o rješavanju viškova naoružanja i vojne opreme u Vojsci Crne Gore.

“Na sjednici je zaključeno da se određene količine viškova pokretnih sredstava, koja su neperspektivna, suvišna, zastarjela ili su van upotrebe zbog neupotrebljivosti i isteklih vremenskih i eksploatacionih resursa, oglase suvišnim za potrebe Vojske Crne Gore i ponude na prodaju. Na taj način, kako je naglašeno, Vojska će se riješiti zastarjelog i suvišnog naoružanja i ubojnih sredstava koja predstavljaju balast u skladištima, ali istovremeno i potencijalnu opasnost, Istovremeno, prodajom navedenih sredstava prihodovaće se značajna novčana sredstva, koja se mogu iskoristiti za kupovinu naoružanja i vojne opreme koje je kompatibilno sa naoružanjem i vojnom opremom drugih zemalja NATO članica”, napominju.

Usvojena je Informacija o izgradnji sistema za prikupljanje i tretman otpadnih voda u Podgorici.

“U Informaciji se navodi da je na osnovu dogovora Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i uprave Glavnog grada da nezavisna organizacija uradi analizu svih do sada urađenih dokumenata, kako bi se kroz višekriterijumsku analizu preispitala lokacija za budući sistem tretmana otpadnih voda. U raspravi je naglašeno da je bodovanje tri lokacije ( lokacija u obuhvatu DUP-a „Industrijska zona – KAP i dvije lokacije koje su predložili mještani Botuna) na osnovu datih 19 kriterijuma je pokazalo da lokacija u industrijskoj zoni KAP-a ima najviše bodova i da nijesu evidentirani ograničavajući faktori, druge dvije lokacije imaju manje bodova i ograničavajuće faktore, od kojih neki imaju eliminatorni karakter. U predstojećem periodu planirana je izrada glavnog projekta za izgradnju sistema za tretman otpadnih voda, a nakon toga i Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu”, kažu u Vladi.

Usvojili su i Informaciju o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje Opštine Plav kod NLB Banke AD Podgorica, na iznos od 1.000.000 eura. Vlada je dala saglasnost da se Opština Plav zaduži u navedenom iznosu i prihvatila tekst Ugovora o cesiji.

Usvojena je i Informacija o aktivnostima na realizaciji projekata obnovljivih izvora energije.

Pored ostalog, Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila i Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2020. godinu.

Izvor: CdM

Check Also

Sava osiguranje zapošljava: Saradnik za poslove osiguranja

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje O G L A S za radno mjesto SARADNIK …

Leave a Reply

Your email address will not be published.