Blokirani konkursi u državnoj upravi

Uprava za kadrove počeće sa objavljivanjem konkursa za zapošljavanje visokorukovodnog i rukovodnog kadra u javnoj upravi nakon usvajanja Zakona o budžetu za ovu godinu, ali nakon što institucije završe akte o sistematizaciji. To je u izjavi za Dan kazala v.d. direktorka Uprave za kadrove Jovana Nišavić, koja ističe da je kašnjenje Zakona o budžetu uzročno-posljedično povezano sa donošenjem Kadrovskog plana koji je uslov za pokretanje svih postupaka popune radnih mjesta po javnom konkursu, javnom oglasu i internom oglasu.

Kaže da zavisno od kadrovskog plana koji bude usvojen na Vladi, Uprava za kadrove će imati projekciju za naredne dvije godine o budućim zapošljavanjima u državnim organima.

U susret novim zapošljavanjima po usvajanju zakona o budžetu i donošenju Kadrovskog plana od strane Vlade, Uprava za kadrove već sprovodi pripremne aktivnosti.

“Pripremili smo informaciju o implementaciji instituta kadrovskog planiranja u organima državne uprave i službama Vlade, koja je usvojena 29. aprila. Vlada je 6. maja donijela Zaključak i zadužila organe državne uprave i službe Vlade da u što kraćem roku usklade akt ounutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave”, objašnjava Nišavić.

Ukazuje da imajući u vidu da je akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji polazna osnova za izradu Kadrovskog plana, da svi organi državne uprave još nijesu uskladili akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, te da nije donijet zakon o budžetu za 2021. godinu, nijesu stvoreni uslovi za pripremu nacrta kadrovskih planova organa državne uprave i službi Vlade za ovu godinu.

“Postupak oglašavanja u organima državne uprave i Službama Vlade Crne Gore nije moguće sprovesti prije donošenja kadrovskog plana organa državne uprave i Službi Vlade”, pojašnjava Nišavić.

Podsjeća da je Vlada zadužila organe državne uprave i službe da u skladu sa Predlogom zakona o budžetu Crne Gore za 2021. započnu pripremu nacrta kadrovskog plana organa državne uprave i službe, koji će, nakon donošenja budžeta dostaviti Ministarstvu finansija i socijalnog staranja i Upravi za kadrove.

Nišavić kaže da je od njenog stupanja na funkciju Vlada usvojila informacije o zakonskoj obavezi unosa podataka u Centralnu kadrovsku evidenciju, kao i o primjeni instituta kadrovskog planiranja u organima državne uprave i službama Vlade.

“S tim u vezi zaključeno je da će se kadrovski plan raditi kroz Centralnu kadrovsku evidenciju radi boljeg planiranja i upravljanja ljudskim resursima, sa aspekta planiranja vremenskog okvira, njihovog zapošljavanja i strateškog planiranja stručnog osposobljavanja za lica koja prvi put zasnivaju radni odnos na ekspertskom i visoko-rukovodnom nivou, bolje uvezivanje kadrovskog planiranja sa planiranjem budžeta. Ažurna Centralna kadrovska evidencija je preduslov i osnova za donošenje kadrovskog plana, obračuna zarada, prijava za različite module i programe stručnog usavršavanja, ali i za svaku vrstu izvještavanja na kojem temeljimo buduću strategiju reforme javne uprave i optimizaciju procesa unutar državne uprave”, naglašava Nišavić.

(Dan)

Check Also

Prvi ekonomski dijalog između Amerike i Crne Gore

Predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić poručio je danas na otvaranju Prvog ekonomskog dijaloga između Crne Gore i Sjedinjenih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *