Prije 74 godine MMF počeo finansijske operacije

Međunarodni monetarni fond počeo je orve finansijske operacije na današnji dan prije 74 godine, pokrenuvši tri glavna područja aktivnosti: posmatranje, pružanje finansijske i tehničke pomoći.

U prvom periodu ciljevi MMF-a bili su da omogući ekspanziju uravnoteženog rasta međunarodne trgovine i time doprinese povećanju i održavanju visokog nivoa zaposlenosti i realnog dohotka; da učvrsti stabilnost deviznih kurseva; da uspostavi multilateralni sistem plaćanja tekućih transakcija i da osnovu mogućnosti korišenja sredstava Fonda za korekcije platnobilančnih neravnoteža, uspostavi povjerenje među zemljama članicama u pogledu dugoročne međunarodne monetarne stabilnosti.

Ova međunarodna finansijska organizacija osnovana je 1944. godine sa ciljem da podstakne zemlje u vođenju adekvatne ekonomske politike i da pomogne u prevazilaženju platno-bilansnih teškoća zemalja članica. Osnovale su ga 44 zemlje. MMF danas, sa sjedištem u Vašingtonu, ima 185 zemalja članica, među kojima je i Crna Gora.

Glavna područja aktivnosti su: nadzor i finansijska i tehnička pomoć. Nadzor se sastoji od redovnog praćenja ekonomske politike koju sprovode zemlje članice i godišnjeg izvještaja o uspješnosti te politike, pogotovo u oblasti deviznog kursa.

Finansijska pomoć uključuje kredite i zajmove zemljama članicama, koje su suočene sa ozbiljnim platno-bilasnim teškoćama.

Tehnička pomoć se ogleda u pružanju stručne pomoći članicama pri kreiranju finansijske i monetarne politike, kao i pri osnivanju institucija. Ova aktivnost je bila najizraženija u bivšim socijalističkim zemljama koje su prelazile sa centralne planske privrede i na tržišnu privredu.

Crna Gora je postala 185. članica Međunarodnog monetarnog fonda 18. januara 2007. godine, gdje je predstavlja Centralna banka Crne Gore, koja ima ulogu fiskalnog agenta Crne Gore i depozitara u MMF-u i ovlašćena je da u ime države obavlja sve poslove i transakcije predviđene odredbama Statuta Fonda, što je regulisano Zakonom o članstvu Crne Gore u MMF-u i drugim međunarodnim finansijskim institucijama.

Crna Gora je članica Belgijsko-holandske konstituence koja u MMF-u zastupa crnogorske interese i u čijem se sastavu nalaze i Jermenija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Gruzija, Izrael, Luksemburg, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Rumunija i Ukrajina.

Izvor: Portal Analitika

Check Also

Konferencija: Nova tehnologija, samozapošljavanje i ekonomske inicijative sa prekograničnim dosegom

Konferencija pod nazivom „Nova tehnologija, samozapošljavanje i ekonomske inicijative sa prekograničnim dosegom” održaće se u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *