Podgorica za kapitalne investicije planira skoro 51 miliona eura

Budžet Glavnog grada Podgorice, prema objavljenom nacrtu za narednu godinu, planiran je na 93.460.000 eura što je za 3.859.500 eura više u odnosu na rebalansirani budžet za ovu godinu.

Grad je, kako piše Dan, planirao da se od sopstvenih prihoda u gradsku kasu slije 48.910.000 eura.

Od tog iznosa plan od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta je 12.500.000, prireza porezu na dohodak fizičkih lica 11.520.000, od prodaje nepokretnosti 10.150.000, dok na ostalo ide 4.540.000 eura.

Od ustupljenih prihoda planirano je 14.230.000, iz prethodne godine prenijeće 12.500.000, od donacija i transfera imaće prihod od 9.520.000, a od kreditnih sredstava 8.290.000 eura.

Od 36.530.000 eura koje su namijenjene za tekuću budžetsku potrošnju, na transfere ide 14.580.000 eura, bruto zarade zaposlenih i ostala lična primanja 11.329.000 eura, na ostale izdatke 3.540.000, rashode za materijal 2.760.000, a na rashode za usluge 2.200.000 eura.

– Bruto zarade zaposlenih planirane su u iznosu od 11.329.000 eura ili 31,01 odsto tekućih rashoda odnosno 12,12 odsto ukupnih budžetskih sredstava. Na dan 30. septembar 2020. godine broj zaposlenih u potrošačkim jedinicama Glavnog grada iznosio je 953 zaposlenih, od čega se na organe uprave i službe odnosi 724, a na javne ustanove čiji je osnivač Glavni grad 229. Povećanje sredstava za zarade zaposlenih u 2021. godini u apsolutnom iznosu veće je za 279.700 eura ili 2,53 uodnosu na na 2020. godinu – naznačeno je u obrazloženju Nacrta budžeta Glavnog grada za narednu godinu.

Kapitalni budžet Glavnog grada planiran je na 50.930.000 eura.

Među najznačajnim projektima koji su predviđeni u narednoj godini su postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, most na Jugozapadnoj obilaznici za koji će u ovoj godini biti utrošeno 4.300.000, kao i Gradsko pozorište za koji je predviđeno tri miliona eura za scensku opremu. Pored ovih projekta, Glavni grad je namijenio novac i za uređenje zelenih površina, dječjih igrališta i hidrostitema, kao i za izgradnju saobraćajnica i mostova, zatim hidrotehničkih instalacija, ali i za eksproprijacija i opremanje lokacija novih gradskih četvrti.

U dokumentu je naznačeno da će 4.923.150 eura biti namijenjeno za rad javnih ustanova u oblasti kulture i Sekretarijata za kulturu i sport.

– Sredstva su kod navedenih potrošačkih jedinica planirana za isplatu bruto zarada, ostalih primanja i naknada zaposlenih, zarashode za robu i materijal, izdaci za rentu, ostale usluge i transfere – piše u dokumentu.

Nacrt odluke o budžetu Glavnog grada na javnoj raspravi je 15 dana.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Sekretarijatu za finansije. Centralna javna rasprava zakazana je za 25. novembar u zgradi Gradskog parlamenta.

Check Also

Kako da budete uspješni na poslu, a da vaš privatni život ne trpi

Napraviti balans između posla i privatnog života sve je veći izazov u današnjem random okruženju. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.