Vuković: Maraš raspoređena na poslove savjetnika

Razriješena izvršna direktorica “Plantaža” Verica Maraš je odlukom Odbora direktora raspoređena na poslove savjetnika, saopštio je novi izvršni direktor te kompanije, Miroslav Vuković.

Time će, kako je saopštio Vuković, znanje i iskustvo koje je Maraš stekla tokom 35 godina provedenih u “Plantažama” biti na raspolaganju kompaniji.

Odbor direktora kompanije „13. Jul – Plantaže“ a.d. Podgorica prihvatio je na sjednici u petak, 23. oktobra, zahtjev Verice Maraš da bude razriješena sa funkcije izvršne direktorice.

“Kako je poznato, nedavne političke promjene u našoj zemlji dovele su do formiranja nove parlamentarne većine, iz čijih redova je kandidovan mandatar za sastav nove Vlade Crne Gore. Legitimitet nove političke većine implicirao je potrebu za određenim usaglašavanjem političkih i upravljačkih djelatnosti kompanije čiji je većinski vlasnik sama država Crna Gora Kadrovske promjene se dešavaju u vremenu koje je u našoj zemlji, regionu i svijetu obilježeno spiralom ekonomske recesije, klimatskim promjenama, usložnjavanjem epidemiološke situacije usljed pandemije zarazne bolesti Covid-19, zatvaranjem nacionalnih tržišta putem uvođenja formalnih i neformalnih trgovinskih barijera, značajnim usporavanjem međunarodnog prometa radne snage, kapitala, roba i usluga i pogoršanjem političkih odnosa između ključnih globalnih političkih činilaca”, navodi Vuković u saopštenju.

Budućoj upravi, kako dodaje, predstoji naporan rad na izradi i sprovođenju nove razvojne strategije kompanije, koja će imati za cilj uspostavljanje racionalnog i održivog poslovnog i razvojnog modela koji će generisati profit, neutralizaciju (u mjeri mogućeg) negativnih efekata sadašnje makroekonomske situacije, uvođenje planirane racionalizacije i modernizacije poslovanja, povećanje vrijednosti imovine kompanije i očuvanje socijalne sigurnosti zaposlenih.

“Kompanija upravlja imovinom koju su mukotrpnim radom stvarale generacije vrijednih ljudi. Ambicija uprave mora biti da se bogatstvo kojim upravljamo umnoži, zaštiti i ostavi u nasljeđe budućim generacijama, uz obezbjeđivanje profitabilnog poslovanja. Imovina kompanije mora biti detaljno evidentirana, zaštićena od uzurpacije i degradacije vrijednosti i u maksimalnoj mogućoj mjeri stavljena u funkciju, odnosno u poslovne svrhe. Dio imovine kompanije, za koju Odbor direktora procijeni da nije potrebna za obavljanje budućih poslovnih aktivnosti, biće prodat po tržišnim uslovima i pod uslovima koji garantuju punu zakonitost i transparentnost sprovedenih postupaka, nakon čega će tako pribavljena sredstva biti reinvestirana u projekte za koje Odbor direktora procijeni da imaju prioritet”, navodi Vuković.

Kazao je kako vjeruju da postoji nacionalni politički konsenzus da kompanija treba da svoj poslovni život nastavi kao privredni subjekt u većinskom državnom vlasništvu. “Na drugoj strani, da bi kompanija ubrzo postigla performanse koje garantuju profitabilno poslovanje, i privatna inicijativa treba da dobije priliku, uz zaštitu strateških interesa kompanije. Model vlasništva koji počiva na premisama državnog kapitalizma ne treba da bude prepreka da se efikasnost određenih segmenata poslovanja unaprijedi primjenom različitih modela javno-privatnog partnerstva, u skladu sa zakonskim propisima.”

U susret predstojećoj ekonomskoj krizi, ističe Vuković, uprava mora sagledati alternativne modele privređivanja i učiniti ih ravnopravnim modelu koji je prepoznat kao osnovna djelatnost kompanije. “Materijalni i ljudski resursi kojima kompanija raspolaže daju za pravo očekivanjima da se unutar sljedećeg petogodišta mora postići potpuna ekonomska valorizacija svih potencijala kompanije, uz očuvanje supstance zahvaljujući kojoj je kompanija izgradila međunarodno prepoznat brend i očuvala svoju prepoznatljivost.”

Gdje bude procijenjeno da su unutrašnji kadrovski potencijali nedovoljni za ostvarivanje planiranih zadataka, pristupiće se angažovanju eksternih eksperata sa neupitnom profesionalnom reputacijom, kazao je Vuković. “Određene usluge i funkcije biće eksternalizovane, uz imperativ da se ukupnim troškovima upravlja racionalno i odgovorno, sa ambicijom da dođe do njihovog progresivnog umanjenja”, navodi on.

Vuković ističe da će kompanija imati težak zadatak da u vremenu ozbiljne ekonomske kontrakcije obezbijedi preduslove za očuvanje dostignutog nivoa standarda zaposlenih, koji se ogleda u redovnosti isplate zarada i drugih socijalnih davanja. “Pravilna kadrovska politika, koja treba da uvaži veliki radni potencijal kojim kompanija raspolaže, mora počivati na principima lične odgovornosti za postavljene ciljeve i rezultate rada”.

Zaposleni, kako je rekao, moraju preuzeti svoj dio odgovornosti za ostvarenje poslovnih ciljeva kompanije, svjesni činjenice da je zaposlenje u kompaniji ravnopravan izvor i privilegija i obaveza.

“Polažući nadu u već tradicionalnu kompanijsku nesalomivost, jedinstvo zaposlenih i valjanu artikulaciju vizije njenih osnivača iz vremena “socijalističkih juriša na nebo”, sadašnja uprava će preduzeti sve neophodne aktivnosti iz svoje nadležnosti i u primjerenom roku, uz pomoć referentnih međunarodnih eksperata, podnijeti Odboru direktora strategiju poslovanja i poslovni plan na razmatranje, što će biti preduslov za poslovno djelovanje u ovim višestruko izazovnim vremenima”, zaključuje Vuković u saopštenju.

Check Also

Kina: Zaslužujemo bolji tretman u svjetskim medijima

Posljednjih mjeseci svjedoci smo prilično oštrih napada najvećih zapadnih medija na sve ono što savremena …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *