Radulović: Skupština da preispita poslove Plantaža

Nadležni skupštinski odbori trebalo bi da razmotre nalaze koji se odnose na reviziju Plantaža i Sudstva, kao i druge nalaze u kojima su nadležni kolegijumi Državne revizorske institucije (DRI) u 2020. godini izrazili negativno mišljenje, ocijenio je za Dan član Senata DRI Branislav Radulović.

– Nadležni kolegijumi DRI, po pravilu, pored izvještaja o revizji završnog računa budžeta države, svaki pojedinačni nalaz koji je negativan ili ukazuje na veći obim nepravilnosti u radu subjekta revizije dostavljaju nadležnim skupštinskim odborima na razmatranje. Tako je u 2020. godini, do sada, dostavljeno osam izvještaja DRI nadležnim odborima. U prethodnoj, 2019. godini, DRI je izrazila šest negativnih mišljenja u finansijskim revizijama, a odborima su dostavljena i tri nalaza koja su se odnosila na revizi je uspjeha u kojima je utvrđeno da kontrolisani subjekti nijesu u dovoljnoj mjeri ili nijesu bili efikasni u vršenju poslova iz svoje nadležnosti i veći broj nalaza za političke partije – izjavio je Radulović.

Poslednji izvještaj o reviziji koji je DRI dostavila Skupštini bio je izvještaj o reviziji Uprave policije.

DRI, kako je kazao, redovno upoznaje Odbor za bezbjednost i odbranu Skupštine, u skladu sa članom 7 Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane, o svim svojim izvještajima iz te oblasti, bez obzira da li je nalaz pozitivan ili negativan.

– Za razliku od drugih, ovaj odbor je bio vrlo aktivan i svi izvještaji DRI od 2011. godine su se redovno razmatrali, tako da su se svake godine izvještaji koji su se odnosili na rad i poslovanje Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost redovno razmatrali u Skupštini. Stoga, očekujemo da već na nekoj od narednih sjednica ovog odbora bude razmotren nalaz DRI koji se odnosi na finansijski izvještaj Uprave policije za 2019. godinu – rekao je Radulović.

Podsjetio je da je u rani jim sazivima Skupštine bila intenzivnija saradnja Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i DRI, pa su tako detaljno razmatrani izvještaji koji su se odnosili na reviziju izdatih garancija KAP-u, efikasnosti naplate poreskog du ga, vođenja koncesione politike…

– U poslednje tri godine intenzitet javnih saslušanja i razmatranja nalaza DRI u Skupštini bio je nešto reduciraniji. To najbolje oslikava Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu u poglavlju 32 finansijska kontrola, u kojem stoji da „Skupština samo djelimično koristi izvještaje DRI“ – zaključio je Radulović.

Dva puta radili reviziju parlamenta

Što se tiče revizije poslovanja same Skupštine kao potrošačke jedinice, DRI je sprovela dvije revizije i javno objavila utvrđene nepravilnosti u 2017. i kontrolnu u 2018. godini.

Međutim, do sada nije održano javno saslušanje ili posebna sjednica nekog od odbora na kojoj bi nalazi DRI bili prezentirani poslanicima, posebno u dijelu zloupotrebe putnih naloga u toj potrošačkoj jedinici.

– Kada je u pitanju institucionalna saradnja u narednom periodu između Skupštine i DRI, posebnu pažnju bi trebalo obratiti na praćenje realizacije proporuka DRI, gdje bi dodatno trebalo da dođe do izražaja kontrolna funkcija Skupštine, što je i posebno apostrofirano u članu 3 Protokola o saradnji Skupštine i DRI, na čijem potpisivanju je insistirala Evropska komisija u svom izvjeilaju u poglavlju 32 finansijska kontrola – istakao je Radulović.

Najavio je da će DRI 31. oktobra dostaviti Skupštini godišnji izvještaj o svim sprovedenim revizijama za prethodni izvještajni period, s tim da će do 15. oktobra biti okončana i revizija završnog računa budžeta i veći broj drugih revizija.

Check Also

Benyin od ponoći jeftiniji tri centa

Od ponoći BMB 95 biće jeftiniji tri centa, pa će naredne dvije sedmice koštati 1,11 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *