Radulović: Skupština da preispita poslove Plantaža

Nadležni skupštinski odbori trebalo bi da razmotre nalaze koji se odnose na reviziju Plantaža i Sudstva, kao i druge nalaze u kojima su nadležni kolegijumi Državne revizorske institucije (DRI) u 2020. godini izrazili negativno mišljenje, ocijenio je za Dan član Senata DRI Branislav Radulović.

– Nadležni kolegijumi DRI, po pravilu, pored izvještaja o revizji završnog računa budžeta države, svaki pojedinačni nalaz koji je negativan ili ukazuje na veći obim nepravilnosti u radu subjekta revizije dostavljaju nadležnim skupštinskim odborima na razmatranje. Tako je u 2020. godini, do sada, dostavljeno osam izvještaja DRI nadležnim odborima. U prethodnoj, 2019. godini, DRI je izrazila šest negativnih mišljenja u finansijskim revizijama, a odborima su dostavljena i tri nalaza koja su se odnosila na revizi je uspjeha u kojima je utvrđeno da kontrolisani subjekti nijesu u dovoljnoj mjeri ili nijesu bili efikasni u vršenju poslova iz svoje nadležnosti i veći broj nalaza za političke partije – izjavio je Radulović.

Poslednji izvještaj o reviziji koji je DRI dostavila Skupštini bio je izvještaj o reviziji Uprave policije.

DRI, kako je kazao, redovno upoznaje Odbor za bezbjednost i odbranu Skupštine, u skladu sa članom 7 Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane, o svim svojim izvještajima iz te oblasti, bez obzira da li je nalaz pozitivan ili negativan.

– Za razliku od drugih, ovaj odbor je bio vrlo aktivan i svi izvještaji DRI od 2011. godine su se redovno razmatrali, tako da su se svake godine izvještaji koji su se odnosili na rad i poslovanje Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost redovno razmatrali u Skupštini. Stoga, očekujemo da već na nekoj od narednih sjednica ovog odbora bude razmotren nalaz DRI koji se odnosi na finansijski izvještaj Uprave policije za 2019. godinu – rekao je Radulović.

Podsjetio je da je u rani jim sazivima Skupštine bila intenzivnija saradnja Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i DRI, pa su tako detaljno razmatrani izvještaji koji su se odnosili na reviziju izdatih garancija KAP-u, efikasnosti naplate poreskog du ga, vođenja koncesione politike…

– U poslednje tri godine intenzitet javnih saslušanja i razmatranja nalaza DRI u Skupštini bio je nešto reduciraniji. To najbolje oslikava Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu u poglavlju 32 finansijska kontrola, u kojem stoji da „Skupština samo djelimično koristi izvještaje DRI“ – zaključio je Radulović.

Dva puta radili reviziju parlamenta

Što se tiče revizije poslovanja same Skupštine kao potrošačke jedinice, DRI je sprovela dvije revizije i javno objavila utvrđene nepravilnosti u 2017. i kontrolnu u 2018. godini.

Međutim, do sada nije održano javno saslušanje ili posebna sjednica nekog od odbora na kojoj bi nalazi DRI bili prezentirani poslanicima, posebno u dijelu zloupotrebe putnih naloga u toj potrošačkoj jedinici.

– Kada je u pitanju institucionalna saradnja u narednom periodu između Skupštine i DRI, posebnu pažnju bi trebalo obratiti na praćenje realizacije proporuka DRI, gdje bi dodatno trebalo da dođe do izražaja kontrolna funkcija Skupštine, što je i posebno apostrofirano u članu 3 Protokola o saradnji Skupštine i DRI, na čijem potpisivanju je insistirala Evropska komisija u svom izvjeilaju u poglavlju 32 finansijska kontrola – istakao je Radulović.

Najavio je da će DRI 31. oktobra dostaviti Skupštini godišnji izvještaj o svim sprovedenim revizijama za prethodni izvještajni period, s tim da će do 15. oktobra biti okončana i revizija završnog računa budžeta i veći broj drugih revizija.

Check Also

Opština Golubovci računa da Zeta može da zaradi 1,6 miliona

Prema preliminarnim podacima, do kojih je “Dan” došao iz nezvaničnih izvora, studija opravdanosti teritorijalne promjene …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *