Dozvoliće legalizaciju vikendica na Žabljaku

Na Žabljaku i široj okolini biće dozvoljena legalizacija nelegalno sagrađenih vikendica, ali pod određenim uslovima. Onima koji su započeli objekte daće se rok od tri godine, da završe svoje građevine, predviđa Nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana posebne namjene za durmitorsko područje, prenose Dnevne novine.

U zahvatu durmitoskog područja se nalazi Nacionalni park Durmitor, površine 325.19 km2 i njegova zaštitna zona, površine 595.24 km2, dio Regionalnog parka Piva, Park prirode Dragišnica i Komarnica. Planom se predlaže proglašenje Regionalnog parka Ljubišnja i Parka prirode Sinjajevina.

U dokumentu se ne navodi koliki je broj nelegalno sagrađenih objekata, ali imajući u vidu o kolikom se području radi sigurno je u pitanju brojka od nekoliko hiljada objekata, ako ne i više.

U okviru planskog rješenja, kako se navodi u Nacrtu, određena su područja i zone za legalizaciju neformalnih naselja, a u daljoj fazi urbanističke razrade pojedinih područja definisaće se i urbanističkotehnički uslovi za legalizaciju pojedinih objekata.

Legalizacija nelegalnih objekata predviđena je dijelom u okviru turističke ponude kroz organizovanje komplementarnog turističkog, privatnog smještaja b&b, apartmana ili kuća za izdavanje. Dio objekata koristiće se kao stambeni prostor za stanovnike, stalnu i sezonsku radnu snagu budućih kapaciteta osnovnog turističkog smještaja.

“Za definisanje pravila legalizacije potrebno je uraditi plansku dokumentaciju i program uređenja bespravno izgrađenih područja, u kojima bi se definisale potrebne intervencije na objektima, mreža instalacija infrastrukture, moguće intervencije na pejzažu, kao i procjena troškova za svako područje pojedinačno”, navodi se u Nacrtu plana.

Rušenje

U nacrtu se navodi koji će sve objekti biti srušeni u zahvatu koji obuhvata ovaj značajni dokument.

Rušenje će se predvidjeti za sve objekte koji ne zadovoljavaju parametre statičke stabilnosti, koji su locirani na trasama saobraćajnica i tehničke infrastrukture, kao i za one koji su izgrađeni na zaštićenim zelenim površinama i koridorima, poljoprivrednim površinama i zonama koje su planom višeg reda predviđene za drugu namjenu”, citat je u Nacrtu.

Tri godine rok

Dokumentom se predlaže rok od tri godine da bi se završili započeti mnogobrojni objekti. U protivnom te građevine će biti srušene.

“Osim intervencija na gotovim objektima, potrebno je riješiti problem započete bespravne gradnje. Maksimalno vrijeme izgradnje od tri godine treba dati vlasnicima za okončanje poslova, nakon čega napuštene objekte treba srušiti i pleve ozeleniti rastinjem”, poručuju autori Nacrta.

S obzirom na moguće poteškoće zbog loše procjene tržišta nekretnina i niske finansijske sposobnosti vlasnika, treba dati prostora mogućnosti vršenja promjena krajnje upotrebe objekata od stambenih do poslovnih i turističkih kao i rekonstrukciji nelegalnih objekata u nove objekte koji ispunjavaju naznake iz programa uređenja za pojedina područja.

“Poseban tretman nelegalne gradnje potrebno je definisati i za objekte izgrađene u zoni Nacionalnog parka Durmitor. Plansku dokumentaciju i plan legalizacije objekata za ovu zonu je potrebno raditi u saglasnosti sa Zakonom o Nacionalnim parkovima, i drugom relevantnom regulativom”, zaključuje se u dokumentu.

Javna rasprava o Nacrtu izmjena i dopuna Prostornog plana posebne namjene za durmitorsko područje i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu traje do 22. septembra 2020.godine.

Check Also

Završeno spektakularno prvo izdanje Tomorrow konferencije: Više od 21.000 ljudi ispratilo događaj

Završeno je prvo spektakularno izdanje TOMORROW konferencije koja se od 13. do 15. maja održavala …

Leave a Reply

Your email address will not be published.