Predviđeni kreditni aranžmani vrijedni 120 miliona eura za podršku privredi, komercijalne banke da obezbijede isti iznos

Imajući u vidu pozitivne pokazatelje poslovanja, kapitalizacije i likvidnosti banaka, uz posredovanje države kroz obezbjeđivanje državnih garancija i obezbjeđivanje namjenskih povoljnih kreditnih sredstava, bilo bi moguće generisati značajna sredstva koja bi bila usmjerena u ekonomski oporavak i razvoj zemlje, ističe se u trećem paketu socio-ekonomskih mjera koji je Vlada usvojila prošle sedmice.

“U cilju obezbjeđivanja raspoloživih sredstava koja bi bila namjenski opredjeljena za potrebe finansijske podrške implementaciji mjera definisanih u okviru trećeg paketa, vođeni su razgovori sa Investiciono razvojnim fondom, međunarodnim kreditnim institucijama i komercijalnim bankama. S tim u vezi, iskazana je spremnost za obezbjeđivanje kreditnog aranžmana od strane međunarodne kreditne institucije u iznosu od 50 miliona eura, koji bi bio odobren bankarskom sektoru, uz izdavanje državne garancije, kao i obezbjeđivanje dodatnih 70 miliona eura koje bi država dobila po povoljnim uslovima, a koja bi bila transferisana, na bazi on-lending aranžmana, Investiciono razvojnom fondu i bankarskom sektoru”, precizirano je u dokumentu.

Shodno navedenom, u cilju obezbijeđivanja finansijske podrške razvojnim projektima, kapital koji bi bio akumuliran kroz prethodno navedenu podršku države, u iznosu od 120 miliona eura bio bi plasiran putem IRF-a i bankarskog sektora, uz uslov podjednakog učešća bankarskog sektora iz svog potencijala za iste namjene.

“U cilju obezbjeđivanja povoljne kamatne stope, sredstva koja su obezbijeđena od strane države ili posredstvom države, za namjene definisane ovim dokumentom, biće ustupljena IRF-u i bankarskom sektoru dugoročno i beskamatno, što će u značajnoj mjeri uticati na sniženje efektivne kamatne stope prema privrednim subjektima. Kada je u pitanju ročnost, krediti će biti odobreni na dugi rok, sa obezbijeđenim grejs periodom otplate, što će, u slučaju investicionog aranžmana, omogućiti završetak investicije i njeno stavljanje u funkciju prije pristizanja obaveze otplate glavnice kredita. Istovremeno, dugoročni depoziti države poboljšaće ročnost pasive poslovnih banaka i potencijalno imati multiplikativni efekat kroz uvećanje raspoloživih sredstava koja bi bila plasirana privredi”, navodi se u dokumentu.

U vezi sa tim, u razgovoru sa Bankom za razvoj Savjet Evrope (CEB) predviđen je aranžman u iznosu od 70 miliona eura, koji će biti realizovan kroz dvije tranše od 40 i 30 miliona eura sa namjenom usmjerenom ka pružanju, definisanim mjerama, podrške privredi.

“Istovremeno, obavljaju se razgovori sa komercijalnim bankama u Crnoj Gori u cilju utvrđivanja uslova krajnim koristincima kreditnih llinija. Sredstva će biti korištena za dvije vrste kreditnih linija i to za likvidnost i obrtna sredstva i investicije. Kreditne linije za likvidnost i obrtna sredstva biće na rok od pet godina, dok će ročnost za investicije biti do sedam godina. Visina kamatne stope predmet je pregovora sa poslovnim bankama i zavisiće od uslova pod kojim Vlada bude prenijela sredstva banakama, kao i od uslova pod kojim banke budu obezbijedile sopstvena sredstva”, naglašava se u trećem paketu socio-ekonomskih mjera.

Dakle, uz sredstva koja budu obezbijeđena od strane Vlade, komercijalne banke moraju planirati da realizuju isti iznos sopstvenih sredstava, što će u krajnjem obezbijediti iznos od 140 miliona eura.

“Ministarstvo finansija pregovara i sa Evropskom investicionom bankom oko kreditnog aranžmana između komercijalnih banaka i EIB-a, koji bi bili obezbijeđeni garancijom države. Iznos sredstava koji će biti obezbijeđen na ovaj način iznosi 50 miliona eura. U pogledu uslova koji će biti definisani kroz ovaj aranžman, ročnost kredita za potrebe likvidnosti i obrtnih sredstava će biti do 5 godina, dok će ročnost za investicije biti do 12 godina. U pogledu kamatne stope, ona će biti definisana nakon što EIB i komercijalne banke utvrde po kojoj kamatnoj stopi sredstva mogu biti ustupljena bankama. Imajući u vidu da su za pomenute aranžmane obezbijeđene garancije, očekuje se da izvori finansiranja poslovnih banaka po ovom osnovu budu povoljniji”, piše u dokumentu.

I u ovom slučaju banke će biti u obavezi da obezbijede najmanje podjednak iznos sredstava, odnosno sopstvenih 50 miliona eura, što bi trebalo da obezbijedi ukupni potencijal kroz ovaj instrument, u iznosu od od 100 miliona eura.

“Shodno navedenom, u skladu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama zakona o budžetu za 2020. godinu i shodno dosadašnjim pregovorima sa međunarodnim finansijskim institucijama, obezbjeđena su sredstva u iznosu od 70 miliona eura koja će biti plasirana prema privredi po povoljnim uslovima, putem IRF-a i poslovnih banaka, dok će 50 miliona eura predviđenih državnih garancija biti efektuirano prilikom zaduživanja komercijalnih banaka kod međunarodnih kreditnih institucija.

Izvor: Portal Analitika

Check Also

Poreska policija bi se bavila istragom porijekla imovine

Priče o formiranju poreske policije traju godinama, ali ako je suditi po stavovima prvih ljudi …

Leave a Reply

Your email address will not be published.