Iz Agencije trenutno ne mogu da ocijene da li je nezakonita pomoć Montenegro Airlinesu

Iz Agencije za zaštitu konkurencije kažu da u ovom trenutku ne mogu ocijeniti da li je prekršen zakon u dosadašnjoj proceduri ili primjeni Zakona o ulaganju u konsolidaciju i razvoj društva za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju Montenegro erlajnz.

Ovaj zakon predviđa 155 miliona eura ulaganja države u konsolidaciju, razvoj i modernizaciju nacionalne avio-kompanije.

“Ocjena se ne može dati jer je, prije svega, potrebno utvrditi da li je prisutna državna pomoć. Ukoliko se utvrdi da je pristutna, treba utvrditi i da li je usklađena, a o kršenju zakona bi se mogo govoriti kada bi se eventualno utvrdilo prisustvo neusklađene pomoći”, kazali su Pobjedi iz Agencije u odgovori na pitanje da li je prekršen zakon u propceduri vezanoj za konsolidaciju MA.

Vlada u protekli četvrtak usvojila informaciju u se navodi da Agencija za zaštitu konkurekcije zatražila hitno dostavljanje dodatnih informacija potrebnih za davanje mišljenja o usklađenosti Zakona o ulaganju u MA sa Zakonom o kontroli državne pomoći, jer na osnovu dosad dostavljenih ne mogu da daju ocijenu.

Uslovi

Iz Agencije podsjećaju da su 23. decembra 2019. donijeli mišljenje da u tom trenutku nijesu postojali uslovi, to jest da se na osnovu podnijete dokumentacije nije mogla donijeti ocjena o usklađenosti ta dva zakona.

“Agencija je dala mišljenje polazeći od činjenice da se predlagač zakona u obrazloženju i zahtjevu pozvao na primjenu principa tržišnog ulagača, koji isključuje državnu pomoć. Suština dokazivanja principa tržišnog ulagača je u tome da se pruže jasni dokazi da bi se na isti način ponašali privatni investitor i država kod konkrektnog ulaganja – objasnili su iz Agencije.

Na pitanje što fali podnijetoj dokumentaciji da bi se donijela ocjena o usklađenosti iz Agencije, odgovaraju da ona ne sadrži suštinske zahtjeve u pogledu testa subjekta u tržišnoj ekonomiji, to jest da će doći do prinosa kapitala u razumnom roku, koji će obezbijediti povrat ulaganja. Navode i da ne isključuju mogućnost da se kroz nove analize dokaže prisustvo subjekta u tržišnoj ekonomiji. Kroz test subjekta u tržišnoj ekonomiji se ispituje cilj koji se želi ostvariti putem ulaganja, a on može da bude povrat ulaganja, a opravdan cilj predstavlja i ulaganje koje bi bilo manje od gubitka, koji bi nastano usljed izostanka ulaganja.

Kažu da je Agenciji, uz zahtjev, dostavljena analiza opravdanosti ulaganja, koji je uradila respektibilna kompanija, ali je za sprovođenje testa neophodan realan i precizan poslovni plan.

“U takvoj situaciji Agencija nije mogla da se izjasni da je isključena državna pomoć, ali ni da definitivno odbaci mogućnost da se može primijeniti načelo subjekta u tržišnoj ekonomiji-“objasnili su iz ove Agencije.

U informaciji koju je Vlada usvojila u četvtak se navodi da je sa konsultantskom kućom „Deloitte“ sklopljen ugovor za izradu tražene analize i da je odlučeno da se 150 hiljada eura preusmjeri iz budžetske reserve na Ministarstvo finansija. Zadatak uključuje dostavljanje finalnog izvještaja kao nezavisnog pregleda poslovnog plana Montenegro erlajnza, sa analizom faktora koji su doveli do teškoća u poslovanju i analizom pretpostavki i parametara na kojiima se zasniva poslovni plan kompanije. Treba da obuhvati mjera organizacionog i operativnog restrukturiranja, analizu osjetljivosti rezultata poslovnog plana na izmjene ključnih pretpostavki, pesimistični i optimistični scenario, analizu mjera speciojalnog zakona sa finansijskom podrškom koju je država pružila kompaniji od 2012. do 2015. godine, procjenu vrijednosti kapitala kompanije primjenom prinosnog pristupa i detaljni pnkaz obračuna koji su izvršeni prilikom analize poslovnog plana.

Agencija ne može odlučivati o načinu primjene zakona

Na pitanje Pobjede da li je moguće primjenjivati Zakon o ulaganju države u MA, iz Agencije su kazali da je propisano da se svaki takav akt prije usvajanja dostavlja Agenciji radi davanja mišljenja.

“Agencija se izjašnjava da li se prijedlogom akta vrši dodjela državne pomoći, a u ovom slučaju predlagač se pozvao na načelo koje isključuje državnu pomoć. Agencija se izjasnila tako što je tražila dopunu dokumentacije”, objasnili su i dodali da očekuju dokumentaciju.

Što se samog zakona tiče, on je usvojen u parlamentu i Agencija ne može imati bilo kakva ovlašćenja za odlučivanje o njegovoj primjeni.

“Agencija ima ovlašćenja da nastavi postupak ocjene prisustva, odnosno isključenosti državne pomoći. U zavisnosti od donijete odluke može i da naloži povraćaj dodijeljene nezakonite, odnosno neusklađene državne pomoći. Dakle, postupak je u toku, te u ovom trenutku nije moguće iznositi preliminarne stavove”, pojasnili su iz Agencije, napominjući da ovi postupci obično traju duži period i kod nadležne uprave EK.

“Zato se podnosiocu prijave najčešće ostavlja mogućnost da podnosi dopunske dokaze ukoliko smatra da može opravdati dodjelu državnih sredstava”, pojasnili su oni.

Izvor: Portal Analitika

Check Also

Investitori u sedam hotela ulažu skoro 100 miliona

Predsjednik Vlade Duško Marković obišao je gradilišta u Ski centrima Kolašin 1600 i Kolašin 1450 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *